Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

ОДИН СТАРТ — РІ­ЗНИЙ ФІ­НІШ Вікторія Коваль

— Ві­кто­ріє Ми­ко­ла­їв­но, яки­ми нас­тро­ями зус­трів Вас Мінськ? Чим опі­ку­єть­ся га­лу­зе­ва проф­спі­лка?
— Пе­вна річ, проф­спі­лка іс­нує для то­го, щоб бо­ро­ти­ся за по­лі­пше­ння і рі­вня оп­ла­ти сво­їх спі­лчан, і умов їх пра­ці, і за­хи­сту тру­до­вих прав. То­му проф­спі­лка ме­ди­чних пра­ці­вни­ків Бі­ло­ру­сі зай­має ак­ти­вну по­зи­цію в цих пи­та­ннях. Зби­ра­ють­ся, пі­дсу­мо­ву­ють і ана­лі­зу­ють про­бле­ми, зве­рта­ють­ся до вла­ди за­для їх розв’яза­ння.
— З то­го, як жи­веть­ся бі­ло­русь­ким ме­ди­кам, чи не на­про­шу­єть­ся ви­сно­вок — «нам би їх про­бле­ми»?
— Щось на зра­зок ць­ого. Ме­ні до­ве­ло­ся по­бу­ва­ти в клі­ні­чній ди­тя­чій лі­ка­рні Мінс­ь­ка. Сво­го ча­су во­на розташовувалась у 2-по­­верхо­во­му при­мі­ще­нні. Ко­ли її ві­дві­дав Пре­зи­дент Бі­ло­ру­сі, він дав не­гай­ну вка­зі­вку пе­ре­ве­сти лі­ка­рню в га­рне, ве­ли­ке при­мі­ще­ння, яке на­ле­жа­ло якій­сь де­ржа­вній стру­кту­рі, ви­рі­ши­вши, що все най­кра­ще та­ки по­трі­бно ві­дда­ва­ти ді­тям, а не чи­но­вни­кам. При­мі­ще­ння пе­ре­об­ла­дна­ли, а че­рез рік ту­ди зно­ву за­ві­тав Пре­зи­дент — по­ди­ви­ти­ся, як й­ого на­ка­зи вті­лю­ють­ся в жи­ття. І зно­ву дав ро­зпо­ря­дже­ння — ос­на­сти­ти лі­ка­рню но­вим об­ла­дна­нням. Ни­ні це по­ту­жний за­клад, який вмі­щує і кіль­ка ви­со­ко­спе­ці­алі­зо­ва­них ди­тя­чих цен­трів (на­при­клад, з пе­ре­са­дження ни­рки). Мо­жли­во, цей епі­зод з жи­ття ме­ди­ци­ни Бі­ло­ру­сі і не був би по­ка­зо­вим (чи ма­ло та­ких фа­ктів, ко­ли пі­сля ві­зи­ту ви­со­ко­го по­са­до­вця мо­жуть щось пе­ре­бу­ду­ва­ти чи за­ку­пи­ти до­ро­ге об­ла­дна­ння), як­би не та об­ста­ви­на, що він є по­ка­зо­вим у ста­вле­нні Лу­ка­ше­нка до охо­ро­ни здо­ров’я кра­їни. Сво­го ча­су він за­явив, що бі­ло­русь­ка ме­ди­ци­на має ввій­ти в чи­сло кра­щих сві­то­вих зра­зків. І ро­бить все мо­жли­ве, аби та­ки до­би­ти­ся не про­сто змін, а справ­жніх ус­пі­хів. Ма­буть, так і по­трі­бно ре­алі­зу­ва­ти про­го­ло­ше­ні прі­ори­те­ти.
— Чим мо­жна під­тве­рди­ти це?
— Ну як­що на­віть роз­гля­ну­ти на при­кла­ді зга­да­ної вже лі­ка­рні, по­су­діть са­мі. Час­тка бю­дже­ту лі­ка­рні, яка йде на оп­ла­ту пра­ці пе­рсо­на­лу, — 15%. Для по­­рі­вня­ння в Ук­ра­їні — від 70% (у кра­що­му ви­па­дку) до 80—90% (в пе­ре­ва­жній кіль­ко­сті за­кла­дів). Що­пра­вда, це ви­со­ко­спе­ці­алі­зо­ва­на лі­ка­рня, то­му там та­кі спі­вві­дно­ше­ння. Вза­га­лі ж по га­лу­зі в Бі­ло­ру­сі цей по­каз­ник ста­но­вить до 52%. Лі­ку­ван­ня в ць­ому ди­тя­чо­му за­кла­ді бе­зко­што­вне, на­віть як­що во­но до­ро­го­ва­рті­сне. Там та­кож іс­ну­ють за­твер­дже­ні про­то­ко­ли лі­ку­ва­ння, але як­що па­ці­єнт по­тре­бує по­слуг чи лі­ків, що ви­хо­дять за ме­жі про­то­ко­лу, ни­ми й­ого за­бе­зпе­чу­ють до­да­тко­во. Пла­тні по­слу­ги мо­жуть бу­ти на­да­ні ли­ше іно­зе­мцям або ж як­що хтось на­по­ля­га­ти­ме на яко­мусь об­сте­же­нні, що вза­га­лі не сто­су­єть­ся лі­ку­ва­ння кон­кре­тно­го па­ці­єн­та, й­ого за­хво­рю­ва­ння і не вва­жа­єть­ся не­об­хі­дним з то­чки зо­ру лі­ку­ючо­го лі­ка­ря. Хо­ча та­кі «за­мо­вле­ння» тра­пля­ють­ся не ча­сто. Мо­жна у­яви­ти рі­вень на­да­ння до­по­мо­ги в лі­ка­рні, як­що ті 15% її бю­дже­ту, що ви­тра­ча­ють­ся на за­ро­бі­тну пла­ту мед­­пе­рсо­на­лу, вклю­ча­ють ви­со­кі зар­пла­ти, як, на­при­клад, у лі­ка­ря спе­ці­алі­зо­ва­но­го цен­тру по­над $ 1000, у зви­чай­но­го лі­ка­ря — $ 500 і т. д.
— Це який­сь бла­го­дій­ниць­кий ек­спе­ри­мент?
— Ні. Се­ре­дня за­ро­бі­тна пла­та в га­лу­зі охо­ро­ни здоров’я Бі­ло­ру­сі ста­но­вить $ 275 — це 70% від се­ред­нь­ої по про­ми­сло­во­сті (в Ук­ра­їні, на­га­даю, близь­ко 40%). Се­ре­дня за­ро­бі­тна пла­та лі­ка­ря — близь­ко $ 400, ме­дсес­три — $ 260, са­ні­та­рки — $ 130. А що­до пла­тних по­слуг, во­ни асо­ці­ю­ють­ся хі­ба що зі сфе­рою сто­ма­то­ло­гії. При­ва­тної ме­ди­ци­ни в Бі­ло­ру­сі — мі­зер. Про стра­хо­ву та­кож по­ки що не го­во­рять — во­ни да­ють лад де­ржа­вній си­сте­мі. Во­на за­бе­зпе­чу­єть­ся на на­ле­жно­му рі­вні, і ме­ди­чна до­по­мо­га на­да­єть­ся бе­зко­што­вно в по­вно­му об­ся­зі.
— З яко­го дже­ре­ла?
— На по­тре­би ме­ди­ци­ни держ­бю­джет Бі­ло­ру­сі ви­ді­ляє 4,5% від ВВП (це у ро­ці ни­ніш­нь­ому), ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло 3,8%. То­бто мо­ва йде не про ша­ле­ні гро­ші, а про їх ефе­кти­вне і ра­ці­ональ­не ви­ко­ри­ста­ння, про чі­ткий кон­троль за ви­тра­та­ми. Ок­рім то­го, Пре­зи­дент ви­ді­ляє до­да­тко­ві ко­шти на охо­ро­ну здо­ров’я з дер­жре­зе­рву, ос­кіль­ки вва­жає, що це од­на з най­ва­жли­ві­ших га­лу­зей, яка за­бе­зпе­чує здо­ров’я на­ції, а от­же, і на­ці­ональ­ну бе­зпе­ку.
Під­три­му­єть­ся ві­тчи­зня­на фа­рма­ція. Оз­до­ро­вни­ці за­ли­ши­ли­ся у вла­сно­сті проф­спі­лок і та­кож слу­жать на бла­го лю­дям, які там ві­дпо­чи­ва­ють за ко­шти со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­ння (і ме­ди­ки, до ре­чі, та­кож). Ви­ді­ля­ють­ся ко­шти і на охо­ро­ну пра­ці ме­ди­чних пра­ці­вни­ків. До то­го ж на­ші ко­ле­ги з Бі­ло­ру­сі от­ри­му­ють всі на­дба­вки, за які ми бо­ре­мо­ся ось уже де­ся­тки ро­ків.
Ви зо­всім зди­ву­єте­ся, як­що я ска­жу, що бі­ло­русь­ким ме­ди­кам вла­да на­дає ква­рти­ри (за ос­та­нні 4 ро­ки по­над 2 ти­ся­чі лі­ка­рів і ще стіль­ки ж се­ре­дніх ме­ди­чних пра­ці­вни­ків от­ри­ма­ли ква­рти­ри. То­бто по 1 ти­ся­чі на рік). Ме­ди­ки ма­ють мо­жли­вість от­ри­ма­ти ці ква­рти­ри з че­рги за до­ль­ової уча­сті. Як­що в яко­мусь ре­гі­оні не­має змо­ги на­да­ти ква­рти­ру, не­од­мі­нно ви­ді­ля­єть­ся гу­рто­жи­ток (їх бу­ду­ють до ць­ого ча­су) — за 4 ро­ки та­ким пра­вом ско­ри­ста­ло­ся та­кож по­над 4 ти­ся­чі ме­ди­чних пра­ці­вни­ків. То­бто ме­дик без да­ху над го­ло­вою — там та­ка ж рі­дкість, як і наш ме­дик з ор­де­ром у ру­ках. Що­пра­вда, в Бі­ло­ру­сі не ли­ше іс­нує си­сте­ма ро­зпо­ді­лу ви­пус­кни­ків, а й си­сте­ма їх обов’яз­ко­во­го від­пра­цю­ва­ння впро­довж 3 ро­ків за де­ржа­вним за­мо­вле­нням, зде­біль­шо­го в си­сте­мі пе­рви­нної ла­нки. Так на­ма­га­ють­ся під­три­ма­ти пе­рви­нну ла­нку ка­дро­во. Хо­ча ос­но­вну ува­гу при­ді­ля­ють ро­зви­тку ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чної ме­ди­чної до­по­мо­ги. Мінськ мріє про ла­ври дру­гої Же­не­ви. А чо­му б і ні за та­ко­го за­взя­ття?
— І ні­що не псує та­ку іде­аль­ну ка­рти­ну?
— Є у них про­бле­ми. На­рі­ка­ють на не­до­фі­на­нсу­ва­ння, на ві­дтік ка­дрів (Ро­сія пе­ре­ма­нює ви­со­ки­ми зар­пла­та­ми лі­ка­рів пе­рви­нної ла­нки, ві­дтак у кра­їні по­над 2000 ва­кан­тних по­сад лі­ка­рів і май­же 3000 — ме­дсе­стер), бо­рють­ся за пі­дви­ще­ння за­ро­бі­тної пла­ти (до ре­чі, Пре­зи­дент го­тує че­рго­вий по­да­ру­нок лі­ка­рям — на­каз про зро­стан­ня за­ро­бі­тної пла­ти на 75% — так пі­дви­щу­єть­ся зна­чущість ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ної пра­ці в кра­їні). Зда­ва­ло­ся б, ті ж про­бле­ми, що і в нас. Тіль­ки от мас­шта­би їх ка­тас­тро­фі­чно­сті зо­всім ін­ші.
Так, уком­пле­кто­ва­ність лі­ка­ря­ми (фі­зи­чни­ми осо­ба­ми) в Бі­ло­ру­сі — 76,8 %, ко­ефі­ці­єнт су­мі­сниц­тва — 1,41, уком­пле­кто­ва­ність се­ре­дні­ми ме­ди­чни­ми пра­ці­вни­ка­ми — 85% (ко­ефі­ці­єнт су­мі­сниц­тва — 1,19). На 10 000 на­се­ле­ння в Бі­ло­ру­сі — 42,5 лі­ка­ря і 114,1 — ме­дсе­стри. Уком­пле­кто­ва­ність лі­ка­ря­ми за­галь­ної пра­кти­ки там ста­но­вить 58%, діль­ни­чни­ми пе­ді­ат­ра­ми — 80,6% (де ви знай­де­те та­кий по­ка­зник в Ук­ра­їні?!), діль­ни­чни­ми те­ра­пе­вта­ми — 73,8%. Се­ред тих, хто працює у га­лу­зі, — ли­ше 18% лі­ка­рів до­ся­гли пе­нсій­но­го ві­ку, 10,3% та­ких — се­ред се­ред­нь­ого мед­пер­со­на­лу (у нас ці по­ка­зни­ки зна­чно ви­щі, в ок­ре­мих га­лу­зях до­ся­гають 40%, а в пе­рви­нній лан­ці іно­ді й до 70%). Проф­спі­лка ме­ди­чних пра­ці­вни­ків вва­жає ак­ту­аль­ною про­бле­му охо­ро­ни пра­ці. Так-от за­бе­зпе­че­ність га­лу­зі фа­хі­вця­ми з охо­ро­ни пра­ці у них — 92,8%, у нас та­кі фа­хі­вці поодинокі (хі­ба що у ве­ли­ких ме­ди­чних за­кла­дах).
— Як Ви по­яс­ни­те та­кі ра­зю­чі ві­дмі­нно­сті в умо­вах пра­ці оп­ла­ти ме­ди­чних пра­­ці­вни­ків Ук­ра­їни і Бі­ло­ру­сі? Ад­же, як ка­жуть, ста­рто­ві умо­ви у нас бу­ли од­на­ко­вими...
— А, мо­жли­во, в Ук­ра­їні во­ни бу­ли і кра­щи­ми. Про­сто в Бі­ло­ру­сі зу­мі­ли збе­ре­гти по­тен­ціал га­лу­зі. А ще над­зви­чай­но ве­ли­ку роль ві­ді­гра­ла по­лі­ти­чна во­ля Пре­зи­де­нта Бі­ло­ру­сі, котрий зу­мів ко­нсо­лі­ду­ва­ти зу­си­лля де­ржа­ви і по­ста­ви­ти їх на слу­жбу здо­ров’я на­ро­ду, який до­ві­рив й­ому вла­ду.

Ро­змо­ву ве­ла Сві­тла­на ТЕ­РНО­ВА.

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

14.09.21
Зміни до постанови № 1236
10.09.21
Парламентський Комітет з питань інтеграції до ЄС не підтримав одіозний антитрудовий законопроект
усі новини

Календар подій

Попередні September - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
01
02
03
0405
06
07
08
09
10
1112
13
14
15161718
20212223242526
27282930 

Фотодокументи