Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Про новорічні подарунки

 

Сезон замовлення новорічних подарунків від ФСС з ТВП відкрито

 

Дитячі подарунки — набори товарів, які містять лише кондитерські вироби та іграшки вітчизняного виробництва і фрукти загальною вартістю не більше 8% прожиткового мінімуму для  працездатної особи, установленого законом на 1 січня звітного  податкового року (ст. 4 Закону України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків» від 30.11.2000 № 2117-ІII).

Придбання дитячих новорічних подарунків застрахованим особам є однією із соціальних послуг, які надаються Фондом ( соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (п.6 ст. 34, 48 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-11 далі — Закон № 2240).

Порядок придбання та забезпечення дитячими новорічними подарунками дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; затверджений постановою правління ФСС з ТВП від 25.10.2007 №48 (далі — Порядок № 48).

 

Хто має право на отримання дитячих подарунків?

 

Право на отримання дитячих подарунків, придбаних за рахунок коштів ФСС з ТВП згідно із пунктом 2 статті 2 Закону № 2240, мають застраховані особи — наймані працівники, а також  інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

 

Чи мають право на отримання дитячих новорічних пода­рунків працівники підприємства під час простою?

Так, мають. Відповідно до статті 113 Кодексу законів про пра­цю України (КЗпП) час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин встановленого працівникові окладу, з цієї суми сплачується ЄСВ, і зазначені особи мають право отримати дитячі новорічні подарунки.

 

Хто є отримувачем подарунка?

 

    Отримувачем дитячого новорічного подарунка є застрахована особа (батько, мати, усиновлювач, опікун/піклувальник). Застрахо­вана особа має право отримати в поточному році лише один дитячий новорічний подарунок за рахунок коштів ФСС з ТВП на дитину, якій станом на 1 січня наступного календарного року не виповни­лося 14 років (п. 1.5 Порядку № 48). Бабусі, дідусі та інші близькі родичі навіть за умови, що вони працюють і є застрахованими осо­бами, такого права не мають.

    Оскільки у переліку застрахованих осіб є і мати, і батько, то кожен із них має право отримати окремий дитячий новорічний подарунок.

 

Чи мають право на отримання дитячих новорічних по­дарунків особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років?

 

Так, мають. Страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездат­ності та витратами, зумовленими похованням, у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не спла­чують, тому відповідно зазначений період не зараховують до стра­хового стажу для оплати листа непрацездатності.

Однак, враховуючи, що особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, продо­вжують бути у трудових відносинах з роботодавцем, то постанова правління ФСС з ТВП «Про надання соціальних послуг особам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» від 16.06.2011 № 41 підтверджує їх право на отри­мання соціальних послуг за рахунок коштів ФСС з ТВП (лист ФСС з ТВП від 17.06.2011 №01-16-1789).

Отже, особа, яка перебуває у відпустці для догляду за дитино до досягнення нею трирічного віку, має право на отримання дитя чого новорічного подарунка та на оздоровлення дитини у дитячому закладі оздоровлення за рахунок коштів ФСС з ТВП.

 

 

Чи мають право на отримання дитячих новорічних по­дарунків особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною від трьох до шести років?

Ні, не мають. Особи, які перебувають у відпустці по догляду дитиною від трьох до шести років, не сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, до ФСС з ТВП. Тому такі особи не мають права на отримання новорічних подарунків за рахунок ФСС з ТВП.

 

Чи має право на отримання дитячих новорічних подарун­ків застрахована особа, яка працює за основним місцем роботи та за сумісництвом?

 

Якщо застрахована особа працює на двох підприємствах за основним місцем роботи та за сумісництвом), то отримати новорічний подарунок для дитини вона може лише за основним місце; роботи (там, де вона оформлена за трудовою книжкою). Тож особи, які працюють за сумісництвом, не мають права на отримання дитячих новорічних подарунків, оскільки дитячі подарунки надаються за основним місцем роботи згідно із абзацом 1 частини 1 статті Закону № 2240, пунктом 3.4 Порядку № 48.

 

Чи має право на отримання дитячих новорічних подарун­ків застрахована особа, яка прийнята на роботу з випробу­вальним терміном?

Так, має. Право отримати подарунок мають особи, які прийняті на роботу з випробувальним терміном або на умовах строкового трудового договору.

 

Чи має право на отримання дитячих новорічних подарун­ків застрахована особа, якій встановлено неповний робо­чий день або неповний робочий тиждень?

Так, має. За проханням застрахованої особи, яка має дитину віком до 14 років, власник має право встановлювати та особі неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

У зв'язку з тим, що робота в умовах неповного робочого дня не тяг­не за собою будь-яких обмежень щодо прав працівників згідно з законодавством, застраховані особи, які працюють на підприєм­ствах у режимі неповного робочого часу, мають правд на отримання дитячих новорічних подарунків за рахунок коштів ФСС з ТВП.

 

 

 

Які заходи із забезпечення дітей застрахованих осіб дитя­чими новорічними подарунками потрібно в першу чергу провести страхувальнику?

 

Наказом керівника призначаються працівники, відповідальні за організацію забезпечення дитячими новорічними подарунками, розподіляються обов'язки між ними та вказуються терміни ви­конання цього заходу. З цим наказом повинні ознайомитися під підпис головний бухгалтер, інші відповідальні особи і голова комісії (уповноважений) із соціального страхування.

Нагадуємо, що облік застрахованих осіб, їх дітей, контроль видачі новорічних подарунків згідно з рішеннями комісії є повно­важенням комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства (п. 3.1.7 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового дер­жавного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвер­дженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 № 25; далі — По­ложення № 25).

Які дії комісії (уповноваженого) із соціального страхування?

Комісія (уповноважений) із соціального страхування має ді­яти так:

-          на підставі ксерокопій свідоцтв про народження дітей, які зберігаються у кадровій службі страхувальника, складає список дітей працівників, яким станом на 01.01.2014 не виповнилося 14 ро­ків. Тож під час перевірки працівники ФСС з ТВП одразу переві­рять їх наявність та відповідність;

-          після узгодження оформляє протокол (рішення) довільної форми про виділення необхідної кількості дитячих подарунків за рахунок ФСС з ТВП. Звертаємо увагу, що формою протоколу, затвердженою Положенням № 25, не передбачено внесення даних щодо дитячих новорічних подарунків, тому оформити такі дані до­цільно окремим протоколом довільної форми;

-          оформляє заявку (на бланку підприємства) про виділення дитячих новорічних подарунків. У заявці обов'язково зазначається: повна назва страхувальника; код ЄДРПОУ; реєстраційний номер страхувальника у ФСС з ТВП; загальна кількість подарунків для дітей застрахованих осіб, яким станом на 01.01.2014 не виповнилося 14 років. Заявка підписується керівником, головним бухгалтером та головою комісії (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, а також завіряється печаткою страхувальника. Належно оформлена заявка направляється до робочого органу ФСС з ТВП.

Майте на увазі, що у зв'язку із потребою своєчасного проведення тендерних процедур та формування самого дитячого новорічного подарунку термін надання таких заявок встановлюється  самостійно робочим органом ФСС з ТВП, як правило, до 1 жовтня,  а інколи навіть ще раніше — до 1 вересня.

Чи може страхувальник самостійно придбати подарунки з подальшою оплатою за рахунок коштів ФСС з ТВП?

Ні, не може. Дитячий новорічний подарунок, придбаний самостійно страхувальником або застрахованою особою, коштом ФСС з ТВП не оплачується (п. 1.6 Порядку № 48).

 

Як діяти страхувальнику, якщо чисельність дітей збільши­лася (або зменшилася)?

 

Трапляються випадки, коли протягом періоду від подання заявки до фактичного отримання дитячих новорічних подарунків чисельність дітей змінюється (наприклад, при звільненні або  прийнятті працівників). У такому разі страхувальник надає додаткову заявку до ФСС з ТВП з коригуванням кількості дитячих подарунків.

 

Яку відповідальність несе страхувальник за порушення порядку витрачання коштів ФСС з ТВП?

 

Сума витрат ФСС з ТВП за дитячі новорічні подарунки, які видані з порушенням, не приймається до заліку та відшкодовується  за рахунок страхувальника (п. 4.2 Порядку № 48).

Крім того, за порушення порядку використання отриманих новорічних подарунків на страхувальника може бути накладено штраф у розмірі 50% від вартості виданих з порушенням подарунків (ч. 1 ст. ЗО Закону №2240). Посадових осіб страхувальника,  винних у порушенні порядку використання коштів ФСС з ТВП у разі вчинення правопорушення вперше, може бути притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 до 255 грн.), а ті самі дії, вчинені посадовими особами вдруге і більше,— штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн. до 340 грн.)

Ольга Саражинська

головний бухгалтер Лівобережної виконавчої дирекції Ки\вського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Головбух:

Праця і зарплата № 9 вересень 2013 року

 

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

14.09.21
Зміни до постанови № 1236
10.09.21
Парламентський Комітет з питань інтеграції до ЄС не підтримав одіозний антитрудовий законопроект
усі новини

Календар подій

Попередні September - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
01
02
03
0405
06
07
08
09
10
1112
13
14
15161718
20212223242526
27282930 

Фотодокументи