Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

ПІЛЬГИ передбачені законодавством України для інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників Великої Вітчизняної війни

ПІЛЬГИ передбачені законодавством України для інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників Великої Вітчизняної війни

 ПІЛЬГИ

передбачені законодавством України для інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників Великої Вітчизняної війни та осіб, на яких поширюється Закон України «Про статус ветеранів війни», ветеранів праці, ветеранів військової служби, дітей війни та громадян похилого віку

 

№ п/п

Види пільг

Хто користується пільгами

Правова база

1

Безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів

— учасники бойових дій;

— інваліди війни;

— учасники війни;

— особи, на яких по­ширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі — Закон України «Про статус ветеранів»)

статті 12—15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль­ного захисту»

2

Першочергове безплатне забез­печення ліками, що придбані за рецептами лікаря, доставка за його висновком ліків додому

— особи, які мають особливі трудові заслу­ги перед Батьківщи­ною;

— особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

— ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної

пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та за­хисту інформації Ук­раїни

стаття 9 Закону України «Про основні засади со­ціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

стаття 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; "

стаття 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких ін­ших осіб та їх соціальний захист»

3

Першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

першочергове безоплатне зу-бопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безоплатне забезпечення протезами та протезно-ортопедичними виробами

— учасники бойових дій;

— інваліди війни;

— учасники війни;

— особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів»;

— особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

— ветерани праці;

— особи, які мають особливі трудові заслу­ги перед Батьківщи­ною;

— ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеці­ального зв'язку та захисту інформації України

статті 12—16 Закону України «Про статус вете­ранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

статті 7,9 Закону України «Про основні засади со­ціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

стаття 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»

4

Забезпечення (в необхідних випадках) протезами, слуховими апаратами, зубопротезуванням (зазначені види протезної допомоги надаються безоплатно або на пільгових умовах (за винятком  зубних протезів з доро­гоцінних металів) у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України

- громадяни похилого віку

стаття 34 Закону України «Про основні засади со­ціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

5

Позачергове безоплатне зубо-протезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безоплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами

— інваліди війни

стаття 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

6

Переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування в порядку і розмірах, що визна­чаються Кабінетом Міністрів України

— ветерани праці

стаття 7 Закону України «Про основні засади со­ціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

7

Першочергове безоплатне особисте і безплатне для членів їх сім'ї (дружини/чоловіка і дітей віком до 18 років) обслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів, позачергова безоплатна особиста і безплатна для членів їх сімей (дружини/чоловіка і дітей віком до 18 років) госпіталізація і лікування в стаціо­нарах, госпіталях, лікарнях, а також збереження безплатного обслуговування зазначених осіб у поліклініках та інших медичних закладах, до яких вони були прикріплені у період роботи до виходу на пенсію. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило, і дітьми віком до 18 років

— особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

стаття 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за­хисту»

8

Безоплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування

— учасники бойових дій

 

стаття 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

9

Безоплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад (інваліди війни забезпечуються путівками відповідно органами со­ціального захисту населення, охорони здоров'я, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та іншими органами за місцем перебування на обліку або за місцем роботи. За бажанням інвалідів замість путівки до санаторію, профілакторію або будинку відпочинку вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацію: інваліди війни І—II груп — у розмірі середньої вартості путівки, інвалідам вій­ни III групи — 75 відсотків середньої вартості путівки. Грошова компенсація надається незалежно від наявності медич­ного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань)

— інваліди війн

стаття 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

10

Безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням — один раз на два роки, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лі­кування

— учасники війни;

— особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів»

статті 14—15 За­кону України «Про статус вете­ранів війни, гарантії їх соціального захисту»

11

Першочергове одержання в поліклініці чи за місцем останньої роботи безплатної путівки у санаторій, профілакторій або будинок відпочинку один раз на рік, а членам їх сімей (дружині/чоловіку і дітям віком до 18 років) — за 25 відсотків вар­тості . При цьому путівки для санаторно-курортного лікування в санаторіях, профілакторіях і будинках відпочинку виділяються за пільговими цінами, передбаченими для працівни­ків тих міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, у віданні яких перебувають зазначені санаторно-курортні заклади. Усі види медичного обслуговування у санаторіях, профілакторіях і будинках відпочинку, а також харчування надаються безплатно. Особам, що одержали путівки для санаторно-курортно­го лікування відповідно до цієї статті, надається право безоплатного проїзду до місця лікування і назад залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, повітря­ним або водним транспортом у каютах 1-го класу. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило

— особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

стаття 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за­хисту»

12

Переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях Міністерства оборони України, Служб безпеки України, Дер­жавної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерство внут­рішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань з оплатою 25 відсотків вартості путівок ветеранами військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і 50 відсотків — членами їх сімей-

— ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей

стаття 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»

13

Користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпі­талями, до яких вони були прикріплені за попереднім місем роботи

— ветерани праці;

 

 

 

 

 

— учасники бойових дій;

— інваліди війни;

— учасники війни;

— особи, на яких по­ширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів»

України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

 

статті 12—15 Закону України «Про статус вете­ранів війни, гарантії їх соціального захисту»

14

Щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів

ветерани праці;

 

 

 

 

 

 

— учасники бойових дій;

— інваліди війни;

— учасники війни;

— особи, на яких по­ширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів»;

— ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Держав­ної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

стаття 7 Закону України «Про основні засади со­ціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

 

статті 12—15 За­кону України «Про статус вете­ранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 

 

стаття 6 Закону України «Про

15

Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація

— ветерани праці;

— учасники бойових дій;

— інваліди війни;

— учасники війни;

—            особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів»

стаття 7 Закону України «Про основні засади со­ціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

статті 12—15 Закону України «Про статус вете­ранів війни, гарантії їх соціального захисту»

16

Безоплатне користування закладами охорони здоров'я Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Дер­жавної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань

— ветерани військової служби, органів внут­рішніх справ, податкової міліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеидального зв'язку та захисту інформації України

стаття 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»

17

Позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а також позачергова госпіталізація

 інваліди війни

стаття 13 Закону України «Про статус ветеранів вій­ни, гарантії їх соціального захисту»

18

Право на стаціонарну медичну допомогу в госпіталях ветеранів війни та військово-медич­них закладах охорони здоров'я (госпіталях).

 

Госпіталізація проводиться при відповідних показаннях та за наявності вільних місць

 

— діти війни, які є ін­валідами стаття 5 Закону України «Про со­ціальний захист дітей війни"

 

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

23.09.21
Стартував перший медсестринський форум
21.09.21
ГАРЯЧА ЛІНІЯ ПРОФСПІЛКИ
усі новини

Календар подій

Попередні September - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
01
02
03
0405
06
07
08
09
10
1112
13
14
15
16171819
20
21
22
23
2426
27282930 

Фотодокументи