Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Про перебування на курсах підвищення кваліфікації

Збереження середнього заробітку за період перебування на курсах підвищення кваліфікації

Збереження середнього заробітку за період перебування на курсах підвищення кваліфікації

Нагадаємо, що питання гарантій та компенсацій для працівників, які направляються на курси підви­щення кваліфікації, регулює постанова КМУ «Про га­рантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепід­готовки, навчання інших професій з відривом від ви­робництва» від 28.06.97р. № 695 (далі —постанова № 695). Згідно з п. 1 цієї постанови за працівниками, які направляються на курси підвищення кваліфікації, зберігається середній заробіток тільки за основним місцем роботи за весь період навчання.

Тому за медичними та фармацевтичними праців­никами, направленими на курси підвищення кваліфі­кації, зберігалася середня заробітна плата тільки за основним місцем роботи. При обчисленні серед­ньої заробітної плати для оплати часу перебування на курсах підвищення кваліфікації заробітна плата на роботі за сумісництвом не враховувалася.

Міністерство охорони здоров'я в листі від 30.12.2009р. № 11-03-03/1010 вказувало на те, що п. 1 постанови № 695 суперечить п. 10 Поло­ження про умови роботи за сумісництвом праців­ників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мінфіну та Мін'юсту від 28.06.93 р. №43. Нагадаємо, що п. 10 зазначеного Положення передбачено: при об­численні середнього заробітку медичним та фарма­цевтичним працівникам лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я заробітна плата враховується на всіх місцях роботи, тобто і за суміс­ництвом також.

З прийняттям постанови № 524 цю законодавчу колізію вирішено. Так, абз. З п. 2 цієї постанови встановлено: за медичними і фармацевтичними працівниками державних та комунальних закладів (установ), які направляються до закладів післядипломної освіти для підвищення кваліфікації, під­готовки і перепідготовки, зберігається середня заробітна плата за кожним місцем роботи згідно із законодавством. Ця норма застосовується з мо­менту набуття чинності постановою № 524.

У таблиці наведемо порядок оплати праці та оформлення трудових відносин при направленні працівників на курси підвищення кваліфікації за­лежно від конкретної ситуації.


  

 

 


 

Ситуація

Збереження заробітної плати

Виплата добових

Особливості оформлення трудових відносин

 

 

 

 

Лікар працює в закладі за основним місцем роботи та за сумісництвом.

Його направляють на курси підвищення кваліфікації:

—за основним місцем роботи

Середня   

 заробітна  плата

  зберігається за

 основним місцем   роботи та за сумісництвом

Добові

 виплачуються за

 кожний день

 перебування в

 дорозі в розмірі,

 Установленому

 для службових

 відряджень,   тобто в розмірі

 ЗО грн

Керівник видає наказ про направлення працівника на курси підвищення кваліфікації за основним місцем роботи зі збереженням середнього заробітку як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

У Табелі обліку використання робочого часу за цей період:

за основним місцем роботи робиться відмітка «ВД» (відрядження);

на роботі за сумісництвом — «Ін» (інший невідпрацьований час, передбачений законодавством)

— за суміс­ництвом

Середня заробітна плата зберігається за основним місцем роботи та за сумісництвом

Добові виплачуються за кожний день перебування в дорозі в розмірі, установленому для службових відряджень, тобто в розмірі ЗО гр

Керівник видає наказ про направлення працівника на курси підвищення кваліфікації на роботі за сумісництвом зі збереженням середнього заробітку як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

У Табелі обліку використання робочого часу за цей період:

за основним місцем роботи робиться відмітка «Ін» (інший невідпрацьований час, передбачений законодавством);

на роботі за сумісництвом — «ВД» (відрядження)

2. Лікар працює в закладі тільки за сумісництвом. Його направляють на курси підвищення кваліфікації

— за суміс­ництвом

Заклад охорони здоров'я, в якому лікар працює тільки за сумісництвом, оплатити передатестаційний цикл не може. У цьому випадку лікар проходить передатестаційний цикл за власний рахунок та у вільний від роботи час. Водночас за період проходження курсів за основним місцем роботи на роботі за сумісництвом зберігається середня заробітна плата

У Табелі обліку використання робочого часу за цей період робиться відмітка «Ін» (інший невідпрацьований час, передбачений законодавством

 


 

 


Також звернемо увагу на такий момент: новий порядок збереження середньої заробітної плати передбачено тільки в разі направлення медичних та фармацевтичних працівників до закладів післядипломної освіти для підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки. У разі проходження такими працівниками курсів удосконалення на базі інших закладів норми абз. 2 п. 2 постанови № 524 не застосовуються.

Крім того, нагадаємо, що збереження заробітної плати за основним місцем роботи за лікарями та середнім медичним персоналом за весь час пере­бування в медкомісії при військкоматі передбачено ч. 6 ст. 43 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.92 p. № 2232-ХІІ. Збереження середнього заробітку на роботі за су­місництвом у цьому випадку не передбачено. Отже, на період перебування в медкомісії на роботі за сумісництвом може бути надана відпустка (що­річна, без збереження заробітної плати, додаткова відпустка, якщо працівник має на неї право).

У листі, що коментується, Мінсоцполітики звер­нуло увагу на особливості розрахунку середньої заробітної плати за період перебування на курсах підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготов­ки згідно з вимогами Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100).

Так, розрахунок середньої заробітної плати здійснюють виходячи з виплат за останні два кален­дарні місяці, що передують події, з якою пов'язана виплата. Згідно з вимогами Порядку № 100 при визначенні сумарного заробітку за розрахунковий період ураховуються виплати, наведені в п. З цього Порядку.

Також слід пам'ятати: при обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці не врахо­вуються виплати за час, протягом якого збері­гається середній заробіток працівника (за час виконання державних та громадських обов'язків, щорічної та додаткової відпусток, відрядження тощо), та допомога по тимчасовій непрацездат­ності (абз. 2 п. 4 Порядку № 100).

Крім того, Порядком № 100 визначено, що пре­мії враховуються в місяці, в якому вони нараховані згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату, незалежно від того, за який місяць цю премію нараховано. Отже, якщо згідно з наказом керівника працівнику в розрахунковому періоді була виплаче­на щомісячна премія, то вона враховується в повній сумі в тому місяці, в якому нарахована, незалежно від того за який місяць її нараховано (за умови, що працівником у розрахунковому періоді робочі дні відпрацьовано повністю).

Якщо ж кількість робочих днів у розрахунково­му періоді працівником відпрацьовано не повніс­тю (це стосується випадків, коли працівник хворів, перебував у відрядженні, відпустці тощо), то премії при розрахунку середньої зарплати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Як правило, у закладах охорони здоров'я засто­совується підсумований облік робочого часу, тому для обчислення середнього заробітку конкретного працівника використовується середньогодинна заробітна плата.

 

Середня зарплата розраховується шляхом множення середньогодинної зарплати на кількість робочих годин, які має бути оплачено за середнім заробітком. Години, за які зберігається середня зарплата, визначаються на підставі Табеля обліку використання робочого часу (графіка роботи), і середній заробіток виплачують за ті години, які є робочими за графіком роботи при 6-денному робочому тижні. Графік проведення занять на кур­сах підвищення кваліфікації при цьому значення не має.

Слід зазначити, що розрахунок середньої зар­плати здійснюється щодо кожної посади окремо.

Розрахунок середньої заробітної плати за основ­ним місцем роботи провадиться виходячи з виплат, які нараховані працівнику в розрахунковому періоді за основним місцем роботи та включаються до розрахунку згідно з п. З Порядку № 100.

Розрахунок середньої заробітної плати на роботі за сумісництвом здійснюється виходячи з виплат, що нараховані працівнику в розрахунковому періоді на роботі за сумісництвом та включаються до роз­рахунку згідно з п. З Порядку № 100.

Нагадаємо також, що при обчисленні середнього заробітку в усіх випадках його збереження необхід­но дотримуватись вимог п. 10 Порядку № 100 про проведення коригування середньої заробітної пла­ти, якщо в розрахунковому періоді підвищувалися посадові оклади.

 

Анжела КУПЛИВАНЧУК, начальник відділу нормування та оплати праці, роботи з місцевими бюджетами та планування централізованих заходів Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України 

 

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

23.09.21
Стартував перший медсестринський форум
21.09.21
ГАРЯЧА ЛІНІЯ ПРОФСПІЛКИ
усі новини

Календар подій

Попередні September - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
01
02
03
0405
06
07
08
09
10
1112
13
14
15
16171819
20
21
22
23
242526
27282930 

Фотодокументи