Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

ПРО ІНДЕКСАЦІЮ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН

ПРО ІНДЕКСАЦІЮ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН

Законом України „Про ін­дексацію грошових доходів населення" (в редакції Закону України від 06.02.2003 491-IV) визначено, що індексація гро­шових доходів населення — це встановлений законами та іншими нормативно-право­вими актами України меха­нізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або пов­ністю відшкодувати подо­рожчання споживчих товарів і послуг.

Індексація є державною соціальною гарантією, обо­в'язковою для всіх державних органів, органів місцевого са­моврядування, підприємств, установ і організацій неза­лежно від форми власності.

Відповідно до п.2 Порядку проведення індексації грошо­вих доходів населення, за­твердженого постановою Ка­бінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змі­нами і доповненнями, внесе­ними постановами від 17.05. 2006 р. № 690, від 11.07.2007 р. № 913 та від 12.03.2008 р. № 170), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на тери­торії України, які не мають одноразового характеру, зо­крема, оплата праці, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відряд­ними розцінками, доплати, над­бавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, перед­бачені законодавством, а та­кож інші компенсаційні випла­ти, що мають постійний ха­рактер.

Пунктом 5 Порядку перед­бачено, що місяць, в якому від­булося підвищення грошових доходів населення за рахунок його постійних складових, вва­жається базовим під час обчис­лення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Грошові доходи, одержані за цей місяць, не ін­дексуються. З наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується ін­декс для проведення подальшої індексації.

Щодо проведення індексації грошових доходів працівникам лікарні, то базовий місяць для обчислення індексу споживчих цін слід визначати виходячи з місяця підвищення посадових окладів та інших складових заробітної плати на постійних засадах, якщо вони передбачені умовами оплати праці в лікарні.         

Тобто жовтень 2008 року як місяць останнього підви­щення посадових окладів є базовим місяцем під час об­числення індексу споживчих цін для індексації заробітної плати.

Місяць зростання грошо­вих доходів працівника, в тому числі за рахунок доплат та надбавок, передбачених чинним законодавством, мо­жна вважати базовим, якщо таке підвищення перевищує суму індексації, що може бути нарахована в такому мі­сяці. Якщо ні, місяць не вва­жатиметься базовим й індек­сація повинна проводитися на загальних підставах згідно з Порядком.

Механізм проведення ін­дексації для новоприйнятих працівників Порядком про­ведення індексації не перед­бачено. Рішення щодо ви­значення базового місяця під час проведення індексації за­робітної плати новоприй­нятого працівника адмініст­рація лікарні може ухвалю­вати самостійно. Тобто вва­жати базовим місяцем — мі­сяць прийняття на роботу або місяць підвищення заробітної плати в лікарні.

Для працівників бюджетної сфери, розміри по­садових окладів (тарифних ставок) яких визна­чаються відповідно до Єдиної тарифної сітки, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го розряду - 545 грн. на місяць, і є більшими, ніж розмір установленої з 1 листопада 2009 року мінімальної заробітної плати (744 грн.), базовим місяцем для проведення індексації заробітної плати залишається жовтень 2008 року.

У січні 2010 року підвищено заробітну плату вчи­телям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних за­кладів та вищих навчальних закладів і-ІІ рів­нів акредитації державної та комунальної форм власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесено до посад педагогічних працівників (згідно з поста­новою КМУ від 05.10.09 р. № 1130), та лікарям і фахівцям із базовою та неповною вищою ме­дичною освітою державних та комунальних за­кладів охорони здоров'я (згідно з постановою КМУ від 29.12.09 р. № 1418). Місяць такого під­вищення (січень 2010 року) буде базовим при проведенні індексації лише в разі, якщо сума підвищення заробітної плати є більшою, ніж сума індексації, що мала бути нарахована в цьому мі­сяці. При проведенні індексації за березень сі­чень 2010 року ще не може бути базовим місяцем

 

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

23.09.21
Стартував перший медсестринський форум
21.09.21
ГАРЯЧА ЛІНІЯ ПРОФСПІЛКИ
усі новини

Календар подій

Попередні September - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
01
02
03
0405
06
07
08
09
10
1112
13
14
15
16171819
20
21
22
23
242526
27282930 

Фотодокументи