Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Підвищення зарплати медичним працівникам, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз

ПІДВИЩЕННЯ ЗАРПЛАТИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ НАДАЮТЬ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ХВОРИМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

Нагадаємо, що постановою КМУ «Про деякі заходи щодо підвищення престижності праці ме­дичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз» від 16.02.2011 р. № 123 (далі —постанова № 123) із 1 липня 2011 року встановлено два види додаткової оплати праці медичних працівників, які надають медичну допо­могу хворим на туберкульоз, а саме:

 

Посади

Тип закладу

Вид додаткової оплати

Підвищення посадового окладу у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці

Надбавка за тривалість безперервної роботи

Лікарі, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та професіонали з вищою немедичною освітою, яких допущено до медичної діяльності

Спеціалізовані заклади охорони здоров’я та структурні підрозділи закладів охорони здоров’я , що здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-діагностичну допомогу хворим:

— заразною формою туберкульозу

 

 

 

60 % посадового окладу

до 60 % посадового окладу залежно від стажу роботи на відповідній посаді в зазначених закладах

— активною формою туберкульозу

 

 

30 % посадового окладу

 

до 40 % посадового окладу залежно від стажу роботи на відповідній посаді в зазначених закладах

 

На виконання вимог постанови № 123 прий­нято наказ, що коментується, яким унесено зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захис­ту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519), що стосуються по­рядку та умов виплати підвищення посадового окладу у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами праці, а також надбавки за тривалість безперервної роботи.

Категорії працівників, на яких поширюється дія постанови № 123

Підвищення посадового окладу у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами праці, а також надбавка за тривалість безперервної роботи, пе­редбачені постановою № 123, виплачуються:

1)лікарям незалежно від найменування посади;

2)  фахівцям із базовою та неповною вищою освітою. Нагадаємо, що згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.06.2010 р. № 327, та Довідником кваліфікаційних характе­ристик професій працівників. Випуск 78 «Охо­рона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ від 29.03.2002р. № 117. до них належать:

—   молодші спеціалісти, які здобули неповну вищу медичну освіту, яку забезпечують училища, технікуми, віднесені до вищих закладів освіп- I рівня акредитації;

—   бакалаври, які здобули базову вищу медич­ну освіту, яку забезпечують коледжі та інші вищі заклади освіти II рівня акредитації (сг. 43 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XIІ та ст. 6, 7, 8 Закону України «Про вищу освіту від 17.02.2002 р № 2984-111)]

3) професіоналам із вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності Нагадаємо, що перелік спеціальностей професіо­налів із вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров'я, затверджено наказом МОЗ «Про атестацію професіоналів із вищою не­медичною освітою, які працюють у системі охорони здоров'я» від 12 08.2009 р. № 588 (див. «Бюджет­на бухгалтерія». 2009, № 39, с. 10).

Типи протитуберкульозних закладів

Підвищення посадового окладу у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами праці, а також надбавка за тривалість безперервної роботи, передбачені постановою № 123, установлюються працівникам спеціалізованих закладів охорони здоров'я та структурних підрозділів закладів охорони здоров'я, що здійснюють діагностику ту­беркульозу та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про бо­ротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 05.07.2001 р. №2586-111 протитуберку­льозні заклади — це спеціалізовані заклади охорони здоров'я, які здійснюють діагнос­тику туберкульозу та надають лікувально- профілактичну (стаціонарну та амбулаторну) допомогу хворим на туберкульоз (протиту­беркульозні диспансери, лікарні, відділення, кабінети, науково-дослідні інститути, денні стаціонари, санаторії тощо).

Перелік спеціалізованих закладів охорони здоров'я та структурних підрозділів закладів охоро­ни здоров 'я, які здійснюють діагностику туберкульо­зу та надають лікувально-профілактичну допомог у хворим на туберкульоз, затверджено наказом МОЗ від 16.07.2009 р. № 514 (наведено в додатку 1 до цього коментаря)

Перелік структурних підрозділів протитубер­кульозних закладів із високим ступенем ризику інфікування та захворювання на туберкульоз ви­значається згідно з п. 3.4 розд. Ill Стандарту інфок цінного контролю ':. туберкульозом у лікувально- профілактичних закладах, місцях довгостроко­вого перебування людей і проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ від 18.08.2010 p. N- 684 (наведено в додатку 2 до цього коментаря)

Надбавка за тривалість безперервної роботи

Із метою врегулювання питання про порядок виплати надбавки за тривалість безперервної роботи п.п. 4.1.1 Умов  № 308, 519 доповнено но­вими позиціями 12 13, згідно з якими надбавка виплачується так

 

Заклади (підрозділи)

Посади

Максимальний розмір надбавки

Порядок виплати надбавки

12. Спеціалізовані заклади охорони здоров'я та структурні підрозділи закладів охорони здоров'я, які здійснюють діагностику туберкульозу і надають лікувально- профілактичну допомогу хворим на заразну форму туберкульозу

Лікарі незалежно від найменування посад, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від найменування посад, професіонали з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності у структурних підрозділах проти-туберкульозних закладів із високим ступенем ризику інфікування та захворювання на туберкульоз

 

60%

до 2 років (уключно) безперервної роботи –

10 %;

— від 2 до 4 років – 20%

— від 4 до 6 років – 30%

— від 6 до 8 років – 40%

від 8 до 10 років- 50%

понад 10 років – 60% посадового окладу

13. Спеціалізовані заклади охорони здоров'я та структурні підрозділи закладів охорони здоров'я, які здійснюють діагностику туберкульозу і надають лікувально- профілактичну допомогу хворим на активну форму туберкульозу

Лікарі незалежно від найменування посад, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від найменування посад, професіонали з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності

 

40%

до 3 років (уключно) безперервної роботи

10%

-від 3 до 6 років — 20%

- від 6 до 9 років — 30%

- понад 9 років — 40% посадового окладу

 

Порядок обчислення стажу безперервної ро­боти, який дає право на отримання надбавки за тривалість безперервної роботи, установлено п.п. 4.1.3 Умов № 308/519.

Надбавка за тривалість безперервної роботи:

—          нараховується кожного місяця за основною посадою та за сумісництвом (п. 13 п.п. 4.1.1 Умов № 308/519);

—   обчислюється виходячи із посадового окладу

(тарифної ставки) за посадою, яку обіймає працівник визначеного згідно з пп. 2.1 - 2.2 Умов № 308 519 з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію та без урахування інших підвищень, надбавок та доплат (п. 4.6 Умов № 308/519),

— є обов'язковою виплатою. Тобто керівники закладів охорони здоров'я мають забезпечити виплату надбавки в установленому розмірі пра­цівникам, яким воно належна.

Підвищення посадового окладу у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами праці

Нагадаємо, що абз. 1 п.п. 2.4.5 Умов № 308/519 передбачено підвищення посадових окладів (та­рифних ставок) у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами праці на 25 та 15 % працівникам закладів і структурних підрозділів, перелік яких наведено в додатку 3 до Умов № 308/519.

Наказом., що коментується, позицію 4. 1 додат­ка 3 до Умов № 308 '519 викладено в новій редак­ції, а також додаток 3 доповнено новими позиціями 5 та 5.1, згідно з якими визначено порядок підви­щення посадовог о окладу у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами праці працівників, які надають медичну допої хворим на туберкульоз

шкідливими і важкими умовами праці (посади усіх працівників незалежно від їх найменування)

4.1.   Спеціалізовані заклади охорони здоров'я та структурні підрозділи закладів охорони здоров'я, які здійснюють діагностику туберкульозу і надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на активну форму туберкульозу

4.2.    Спеціалізовані медико-соціальні експертні комісії, центри (бюро) медіум соціальної експертизи для хворих на туберкульоз

5. Заклади, підрозділи та посади, робота у яких дає право на підвищення посадових окладів (тарифних ставок) на 60 відсотків у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці

5.1. Спеціалізовані заклади охорони здоров'я та структурні підрозділи зак с охорони здоров'я, які здійснюють діагностику туберкульозу і надають лікувально-профілактичну допомогу хе -п заразну форму туберкульозу

Лікарі незалежно від найменування посад, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від найменування посад, професіонали з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності у структурних підрозділах протитуберкульозних закладів із високим ступенем ризику інфікування та захворювання на туберкульоз.

Таким чином, передбачено встановлення ме­дичним працівникам і професіоналам із вищою не­медичною освітою, допущеним до медичної діяль­ності спеціалізованих закладів охорони здоров'я та структурних підрозділів закладів охорони здоров'я, які здійснюють діагностику туберкульозу та нада­ють лікувально-профілактичну допомогу хворим на заразну форму туберкульозу, підвищення посадових окладів із 30 до 60 % у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами праці.

Для тих, хто надає лікувально-профілактичну допомогу хворим на активну форму туберкульо­зу, збережено підвищення посадових окладів на ЗО % у зв'язку зі шкідливими та важкими умо­вами праці.

Конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади (тарифні ставки) підвищуються у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами пра­ці, затверджується керівником за погодженням із профспілковим комітетом залежно від функціо­нальних обов'язків та обсягу роботи у шкідли­вих і важких умовах праці (л. 12 п.п. 2.4.5 Умов №308/519).

Підвищення, передбачені п.п. 2.4.5 Умов № 308/519, установлюються до посадового окладу, визначеного пп. 2. і — 2.2 з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію, опера­тивні втручання, диплом із відзнакою, санітарний транспорт (п.п. 2.4.7 Умов № 308/519).

Наказ, що коментується, застосовується з 01.07.2011 p.. тобто з цієї дати має бути вста­новлено надбавку за тривалість безперервної роботи та підвищення посадового окладу, перед­бачені постановою № 123.

Зазначимо також таке. Підвищення посадо вого окладу у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами праі. і також надбавка за тривалість безперервної: )ти включаються до загальної - доходу праців і як складові заробітної плати Вони не маютг зового характеру, а отже, згідно з п. 2 Порядку проведення індексації грошових до­ходів населення затвердженого постановою КМ У від 17.07.2003 р. № 1078, підлягають індексації При цьому місяць їх установлення є базовим із метою проведення індексації, за умови, що cvма підвищення заробітної плати перекриє суму індексації, яку могло бути нараховано в цьому місяці.

Додаток і

Перелік спеціалізованих закладів охорони здоров'я та структурних підрозділів закладів охорони здоров'я, які здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на туберкульоз

1. Лікувально-профілактичні заклади:

1.1. Лікарняні:

медичний центр (фтизіатричний, фтизіопульмонологічний);

територіальне медичне об'єднання (протитуберкульозне, фтизіатричне);

протитуберкульозний диспансер;

туберкульозна лікарня (у тому числі дитяча);

лікарня «Хоспіс» для хворих на туберкульоз*.

1.2 Санаторно-курортні заклади:

санаторій (протитуберкульозний, туберкульозний, спеціалізований спеціальний, утому числі дитячий).

2.   Структурні підрозділи лікарняних, амбулаторно-поліклін: них і санаторно-курортних лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я:

туберкульозне (протитуберкульозне, фтизіатричне) відділення;

туберкульозний (протитуберкульозний, фтизіатричний, у тому числі дитячий) кабінет; кабінет контрольованого лікування хворих на туберкульоз— кабінет ДОТ (Directly Observed Treatment — лікування під безпосереднім наглядом).

3.   Науково-дослідні установи фтизіопульмонологічного профілю

4.  Кафедри фтизіопульмонологічного профілю вищих медичних навчальних закладів II! - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

5.Клініки (поліклініки, відділи, відділення) фтизіопульмонологічного профілю науково-дослідних установ

Додаток 2

Структурні підрозділи протитуберкульозних закладів

Ступінь ризику інфікування та захворювання на туберкульоз

високий

середній

низький

бактеріологічна лабораторія

відділення з МБТ(-)

клінічна лабораторія

бронхологічний кабінет, реанімаційне

пульмонологічне відділення

центральна аптека лікувально-

відділення

профілактичного закладу

радіологічне відділення

торакальне відділення, операційний блок

адміністративно-господарча частина лікувально-профілактичного закладу

протитуберкульозне відділення з МБТ(+) та мультирезистентним туберкульозом/ туберкульоз з широкою резистентністю

відділення функціональної діагностики, фізіотера­певтичне відділення

службові приміщення для персоналу (кімнати для переодягання, прииому їжі, душові кабіни та туалети)

приймальне відділення

дитяче відділення

 

кабінет оториноларингологічних захворювань

відділення позалегеневого туберкульозу

 

патолого-анатомічне відділення

 

 

стоматологічний кабінет

 

 

пункт збору мокротиння

пункт знешкодження інфікованого матеріалу

 

 

 

Анжела КУПЛИВАНЧУК, начальник відділу нормування та оплати праці, роботи з місцевими бюджетами та планування централізованих заходів Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України

' Лікарню «Хоспіс» для хворих на туберкульоз додано до переліку згідно з наказом МСЗ -Про внесення змін до накіиу МОЗ •д 16.07 2009 р № 514» від 25.07.2011 р. №433.

 

 

 

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

23.09.21
Стартував перший медсестринський форум
21.09.21
ГАРЯЧА ЛІНІЯ ПРОФСПІЛКИ
усі новини

Календар подій

Попередні September - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
01
02
03
0405
06
07
08
09
10
1112
13
14
15
16171819
20
21
22
23
242526
27282930 

Фотодокументи