Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Надбавки за вислугу років працівникам охорони здоров'я

1 січня 2010 року набрали чинності відразу дві постанови Ка­бінету Міністрів України, якими встановлюються надбавки за ви­слугу років працівникам системи охорони здоров'я.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. № 910 затверджено Порядок виплати надбавки за вислугу років посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби України (далі — Порядок № 910).

Відповідно до Порядку № 910 надбавка за вислугу років ви­плачується посадовим особам державної санітарно-епіде­міологічної служби України, до яких належать:

       головні державні санітарні лікарі та їх заступники,

       лікарі-гігієністи,

      лікарі-епідеміологи,

       лікарі-бактеріологи,

       лікарі-вірусологи,

       лікарі-паразитологи,

       лікарі - дезінфекціоністи,

       лікарі- санологи,

     біологи,

       ентомологи,

       лаборанти з вищою освітою,

     помічники лікарів,

       фельдшери-лаборанти (лаборанти),

      медичні сестри,

       інструктори.

Зверніть увагу! Надбавка за вислугу років, визначена Поряд­ком № 910, не виплачується тим працівникам системи охорони здоров'я, які мають право на виплату надбавки за тривалість без­перервної роботи

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1418 (далі — Постанова № 1418) затверджено Порядок виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та непо­вною вищою освітою державних та комунальних закладів охоро­ни здоров'я (далі — Порядок № 1418).

Дія Порядку № 1418 поширюється на лікарів і фахівців з ба­зовою та неповною вищою медичною освітою, умови оплати праці яких визначаються відповідно до умов оплати праці ме­дичних працівників державних та комунальних закладів охоро­ни здоров'я, крім посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Відповідно до Постанови № 1418 надбавка за вислугу років виплачується:

     керівникам закладів охорони здоров'я та їх заступни­кам з числа лікарів,

       заступникам головного лікаря з медсестринства,

       керівникам структурних підрозділів з числа лікарів,

       лікарям усіх лікарських спеціальностей,

       професіоналам з вищою немедичною освітою, що допу­щені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я,

     головним медичним сестрам,

      фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей.

Зверніть увагу! Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2010 р. № 47 (далі — Постанова № 47) внесено зміни до Постанови № 1418, згідно з якими до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, також включається час роботи у будь-яких державних та комунальних установах, за­кладах та організаціях незалежно від підпорядкування на поса­дах, визначених у пункті 3 Порядку № 1418, за умови, що оплата праці таких працівників здійснюється відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я.

Постанова № 910 та Постанова № 1418 є нормативними актами прямої дії, тому не потребують додаткового затвердження передба­чених ними норм наказом Міністерства охорони здоров'я України.

Визначення стажу для обчислення надбавки за вислугу років здійснюється на підставі трудової книжки або іншого документа, що відповідно до чинного законодавства підтверджує наявність стажу роботи. Розмір надбавки за вислугу років встановлюється або змінюється працівникам з початку місяця, що настає за міся­цем роботи, в якому виникає таке право.

 

Верховною Радою ще не прийнято Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік». Чи враховано видатки на виплату надбавки за вислугу років у тимчасо­вих розписах кошторисів на І квартал 2010 року?

 

У зв'язку з тим, що на початку бюджетного року Верховної Радою України не прийнято Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», Міністерство фінансів України листом» від 12 січня 2010 р. № 31-19020-20-5/70 інформувало територіаль ні фінансові органи про врахування додаткових коштів для реалі­зації Постанови № 1418 у Тимчасовому розписі асигнувань Дер­жавного бюджету України на І квартал 2010 року по дотації ви­рівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам.

На який посадовий оклад нараховується надбавка за вислугу років?

 Надбавка за вислугу років нараховується працівникам що­місячно до посадового окладу (з урахуванням підвищень та без урахування інших надбавок і доплат) за фактично відпрацьова­ний час і виплачується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. У разі тимчасового заміщення працівником когось із своїх колег надбавка обчислюється, виходячи з посадово­го окладу працівника за основною посадою (за основним місцем роботи).

З огляду на викладене вище, для нарахування надбавки за І вислугу років береться посадовий оклад працівника, встановле­ний у графі 12 тарифікаційного списку (форму тарифікаційного списку наведено у додатку 1 до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України «Про впорядкування Умов оплати праці праців­ників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» від 5 жовтня 2005 р. № 308/519 {далі — Наказ №308/519).

 Чи враховується стаж роботи за сумісництвом на посаді медичного працівника для встановлення надбавки за ви­слугу років, якщо за основним місцем роботи працівник таку надбавку не отримує?

Згідно з пунктом 7 Порядку № 1418 надбавка за вислугу ро­ків нараховується як за основним місцем роботи, так і за сумісни­цтвом, тому зарахування стажу роботи для визначення розміру цієї надбавки здійснюється за всіма місцями роботи працівника в державних та комунальних закладах охорони здоров'я.

Зверніть увагу! Якщо особа працює на посадах, які дають право на надбавку за вислугу років відповідно до Порядку № 1418, як за основним місцем роботи (упродовж 10 років), так і за сумісництвом (упродовж 3 років), то для обчислення розміру надбавки до уваги береться більший з цих періодів.

 Хто належить до професіоналів з вищою немедичною освітою та до фахівців з базовою та неповною вищою осві­тою у світлі Постанови № 1418?

Номенклатуру спеціальностей професіоналів з вищою неме­дичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я, за­тверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які пра­цюють в системі охорони здоров'я» від 12 серпня 2009 р. № 588.

Що стосується фахівців з базовою та неповною вищою освітою, то згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2005 «Класифікатор профе­сій» (далі — Класифікатор професій) та Довідником кваліфікаційних ха­рактеристик професій працівників (Випуск 78 «Охорона здоров'я») до та­ких фахівців належать:

    -   молодші спеціалісти, які здобули неповну вищу медичну     освіту,що     забезпечують училища, тех­нікуми, віднесені до вищих за­кладів освіти першого рівня акредитації;

            -бакалаври, які здобули базову вищу освіту, що забезпечують коледжі та інші вищі заклади освіти другого рівня акредитації.

Види вищих навчальних закладів, рівні їх акредитації, освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр), освітні рівні вищої освіти (неповна вища, базова вища, повна вища) визначаються відповідно до стат­ті 43 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (далі — Закон про освіту), статей 6 — 8 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-Ш (далі — Закон про вищу освіту).

 Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою (молодші спеціалісти та бакалаври) мають право працювати на посадах фельдшерів та медичних сестер усіх спеціальностей, аку­шерок, лаборантів, фельдшерів-лаборантів, інструкторів усіх спе­ціальностей, зубних техніків, техників-ортезистів-гіпсовиливальників тощо.

Номенклатуру спеціальностей молодших спеціалістів затверджено наказом Міністерства охорон здоров'я України «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» від 23 листопада 2007 р. № 74 (далі — Наказ МОЗ № 742).
Номенклатура спеціальностей професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я

(затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12  серпня 2009 р. № 588)

 1.   Бактеріологія

2.   Біологія

3.   Генетика лабораторна

4.    Ентомологія

5.   Зоологія

6.   Клінічна біохімія

7.   Клінічна лабораторна діагностика

8.  Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища

9.   Лабораторна імунологія

10. Мікробіологія і вірусологія

 Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою

(затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 листопада 2007 р. № 742)

1.    Лікувальна справа

2.     Лікувальна справа (невідкладні стани)

3.     Медико - профілактична справа

4.   Санологія

5.     Лабораторна справа (клініка)

6.    Лабораторна справа (гігієна)

7.    Лабораторна справа (патологія)

8.    Акушерська справа

9.     Сестринська справа

10.  Сестринська справа (операційна)

11.  Медична статистика

12.  Рентгенологія

13. Стоматологія

14.  Ортопедична стоматологія

Надбавку за вислугу років не передбачено для медичних реєстра­торів, дезінфекторів та молодши медичних сестер у зв'язку з тим, щ відповідно до Класифікатора профе сій медичні реєстратори належать до технічних службовців, а дезінфекто­ри та молодші медичні сестри — да робітників. Робота на цих посадах неї враховується до стажу, що дає право на зазначену надбавку.

Чи потрібно оформлювати дозвіл органу вищого рівня на встановлення надбавки за вислугу років керівникові закла­ду охорони здоров'я та його заступникам із числа лікарів?

 

Ні, не потрібно. На встановлення надбавки за вислугу років для керівників закладів охорони здоров'я та їх заступників із чис­ла лікарів не передбачено оформлення дозволів органів вищого рівня

Чи мають право на надбавку за вислугу років фармацев­тичні працівники?

Ні, не мають. Встановлення надбавки за вислугу років фар­мацевтичним працівникам не передбачено.

 Чи встановлюється надбавка за вислугу років професіона­лам та фахівцям закладів судово-медичної експертизи?

Згідно зі статтею 18 Закону України «Про судову експерти­зу» від 25 лютого 1994 р. № 4038-ХІІ на судових експертів поши­рено особливості матеріального та соціально-побутового забезпе­чення, що передбачені для державних службовців. Розпоряджен­ням Кабінету Міністрів України «Про віднесення деяких посад працівників державних спеціалізованих установ до категорій по­сад державних службовців» від 31 серпня 1995 р. № 558-р посади, які обіймають судові експерти державних спеціалізованих уста­нов судових експертиз, віднесено до відповідних категорій дер­жавних службовців з присвоєнням їм відповідних кваліфікацій­них класів і виплатою надбавки за ранги. Надбавка за вислугу ро­ків виплачується судовим експертам у порядку, встановленому для державних службовці.

З огляду на викладена, лікарям — судово-медичним експер­там надбавка за вислугу років, передбачена Порядком № 1418, не виплачується. Проте, якщо судовий експерт працює за суміс­ництвом на посаді лікаря або фахівця з базовою та неповною ви­щою медичною освітою, зазначена надбавка виплачується згідно з пунктом 7 Порядку № 1418.

Усім іншим лікарям та фахівцям з базовою та неповною ви­щою медичною освітою, які працюють в бюро судово-медичної експертизи, надбавка за вислугу років нараховується в порядку та у розмірах, визначених Порядком № 1418

Особа працює на посаді медичного статистика з 1993 року, має вищу немедичну освіту (технічний університет). Чи має вона право на надбавку за вислугу років

Відповідно до пункту 3 Порядку № 1418 надбавка за вислугу років виплачується фахівцям, які здобули неповну вищу медичну освіту (молодші спеціалісти) або базову вищу освіту (бакалаври) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальностями «Се­стринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», та пройшли спеціалізацію за фахом «Медична статистика» (Ви­пуск 78 «Охорона здоров'я» Довідника кваліфікаційних характе­ристик професій працівників).

Номенклатурою спеціальностей молодших спеціалістів, яку затверджено Наказом МОЗ № 742, передбачено спеціальність «медична статистика». Перелік вищих і середніх навчальних за­кладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займа­тися медичною і фармацевтичною діяльністю, затверджено нака­зом Міністерства охорони здоров'я України від 25 грудня 1992 р. № 195 {далі — Наказ МОЗ № 195).

Таким чином, фахівці з базовою та неповною вищою медич­ною освітою (бакалаври та молодші спеціалісти) мають право працювати на посадах медичних статистиків. Крім того, до робо­ти на зазначених посадах до 1 січня 1993 року допускалися і фа­хівці з вищою економічною, економіко-статистичною, інже­нерно-економічною і статистичною освітою, за якими право на допуск до роботи на посадах, які вони обіймали станом на 1 січня 1993 року, зберігається на весь період роботи на цих посадах. У подальшому (після 1 січня 1993 року) прийняття таких фахівців на посади медичних статистиків можливе лише за наявності від­повідної медичної освіти (п. 13 розділу III Наказу МОЗ № 195 та примітка до нього).

Отже, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою (бакалаври та молодші спеціалісти), які працюють на по­садах статистиків медичних, а також особи з вищою економіч­ною, економіко-статистичною, інженерно-економічною і статис­тичною освітою, які були прийняті на ці посади до 1 січня 1993 року і продовжують працювати на зазначених посадах, ма­ють право на отримання надбавки за вислугу років.

 Чи мають право на надбавку за вислугу років рентгенолаборанти?

 

Працювати на посадах рентгенолаборантів мають право фа­хівці з неповною вищою освітою (молодший спеціаліст) або базо­вою вищою освітою (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лабораторна діагностика» та спеціалізацією за фахом «Рентгенологія», а також особи, які закінчили рентенівський технікум  або медичний електротехнічний технікум (п. 9 розділу III Наказу МОЗ № 195). Такі фахівці мають право на надбавку за вислугу років.   

Особа працювала 3 роки на посаді медичної сестри у за­кладі охорони здоров'я. Після закінчення медичного уні­верситету упродовж 9 років працює на посаді лікаря в за­кладі охорони здоров'я. Як обчислити стаж роботи для на­рахування надбавки за вислугу років?

 

Згідно з Порядком № 1418, до стажу роботи для нарахування надбавки за вислугу років ураховується весь час роботи на поса­дах лікарів усіх спеціальностей та фахівців з базовою та непо­вною вищою медичною освітою усіх спеціальностей в державних Ч та комунальних закладах охорони здоров'я. Отже, до стажу для  нарахування надбавки за вислугу років ураховується час роботи  на посаді медичної сестри та час роботи на посаді лікаря (без урахування часу навчання в медичному університеті). Саме цей стаж (З + 9 = 12 років) враховується для визначення розміру надбав­ки за вислугу років.

Чи враховується період проходження інтернатури до ста­жу роботи, який дає право на виплату надбавки за вислу­гу років?

Так, враховується. Після закінчення вищих медичних закла­дів освіти III — IV рівнів акредитації лікарі-інтерни отримують ди­пломи лікарів-спеціалістів та для проходження інтернатури зара­ховуються до штатів закладів охорони здоров'я, на базі яких вони проходять інтернатуру на посадах лікарів-інтернів, про що вно­сяться відповідні записи до трудових книжок. Це регулюється пунктом 7.3 наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) ви­пускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III —IV рівнів акредитації» від 19 вересня 1996 р. № 291. На весь час проходження інтернатури лікарям-інтернам посадові оклади встановлюються у розмірах, затверджених підпунктом 2 пункту 2.2.5 Наказу № 308/519.

Спеціалістові, який навчався у вищому навчальному закладі за контрактною формою, період проходження інтернатури зара­ховується до стажу, що дає право на надбавку за вислугу років, за умови, що у трудовій книжці є запис про зарахування на посаду лікаря-інтерна.

 

Чи зараховується час роботи у закладі санітарно-епі­деміологічної служби до стажу, що дає право на надбавку за вислугу років відповідно до Порядку № 1418, у разі пе­реходу працівника на роботу до лікувально-профі­лактичного закладу охорони здоров'я?

Так, зараховується. До стажу роботи, що дає право на випла­ту надбавки за вислугу років відповідно до Порядку № 1418, зара­ховується стаж роботи в санітарно-епідеміологічній службі на по­садах, передбачених Порядком № 1418. Проте, якщо медичний працівник перейшов з лікувально-профілактичного закладу в санітарно-епідеміологічну службу, то надбавка за вислугу років відповідно до Порядку № 910 нараховується йому лише за період роботи в санітарно-епідеміологічній службі.

Чи зараховується стаж роботи в науково-дослідних (нау­кових) установах медичним працівникам закладів охоро­ни здоров'я до стажу роботи, що дає право на виплату над­бавки за вислугу років?

З прийняттям Постанови № 47, якою внесено зміни до По­станови № 1418, деякі категорії персоналу набули право на над­бавку за вислугу років. Так, робота в науково-дослідних (науко­вих) установах на посадах лаборантів (старших лаборантів), яких не віднесено ні до наукових працівників, ні до педагогічного пер­соналу, дає право на виплату надбавки за вислугу років за умови, що ці установи були або є у державній чи комунальній власності і відповідні назви посад відповідають назвам посад, зазначеним у пункті 3 Порядку № 1418, а оплата праці цих працівників здій­снюється відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я.

Отже, якщо працівники з повною вищою медичною освітою, а також професіонали, які мають вищу немедичну освіту (спеціальності — бактеріологія, біологія, генетика лабораторна, ентологія, зоологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторні дослідження факторів навколишнього серед вища, лабораторна імунологія або мікробіологія і вірусологія), працюють на посадах лаборантів (старших лаборантів| у науково-дослідних (наукових) інститутах, то їм нараховується надбавка за вислугу років з урахуванням усього періоду роботи в цих установах (закладах) та на цих посадах.

Чи зараховується стаж роботи в органах державної вико­навчої влади до стажу роботи, що дає право на виплату надбавки за вислугу років?

Період роботи в органах державної виконавчої влади не за­раховується до стажу роботи, що дає право на виплату надбавки за вислугу років згідно з Порядком № 910 та Порядком № 1418.

 Чи зараховується період навчання у навчальному закладі (медичний університет, інститут, училище, коледж, ліцей) до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років?

 

Ні, не зараховується. Надбавка за вислугу років встановлю­ється працівникам за стаж роботи лише в закладах і на посадах, визначених Порядком № 910 та Порядком № 1418.

Чи зараховується період роботи на посадах медичних праців­ників в закладах охорони здоров'я держав — учасниць СНД?

Стаж роботи на посадах медичних працівників у закладах охорони здоров'я держав — учасниць СНД може зараховуватися за умови, якщо між Україною і державою, яка входить до складу СНД укладено відповідну угоду про трудову діяльність і зараху­вання стажу роботи за фахом.

На працівників яких закладів охорони здоров'я поширю­ється дія Постанови № 1418? Чи враховується стаж роботи на посадах медичних працівників, які працювали або пра­цюють в закладах освіти та установах соціального захисту населення, закладах охорони здоров'я інших галузей еко­номіки, санаторіях системи «Укрпрофоздоровниці», фар­мацевтичних закладах, здоровпунктах підприємств тощо?

 

Дія Постанови № 1418 поширюється на медичних працівни­ків державних і комунальних закладів охорони здоров'я, перелік яких затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я Украї­ни «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лі­карських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я» від 22 жовтня 2002 р. № 385.

Крім того, право на надбавку за вислугу років мають та­кож медичні працівники, які працюють на посадах лікарів і фа­хівців з базовою та неповною вищою медичною освітою у будь-яких державних і комунальних установах, закладах та організа­ціях незалежно від підпорядкування, для яких застосовуються умови оплати праці, встановлені для медичних працівників дер­жавних та комунальних закладів охорони здоров'я. До них нале­жать медичні працівники закладів та установ освіти, соціаль­ного захисту населення, Збройних сил України тощо. Згідно з пунктом 3.2.7 Галузевої угоди між Міністерством охорони здоров'я України та ЦК профспілки працівників охорони здоров'я України на 2007 — 2011 роки для працівників держав­них підприємств, що перебувають у сфері управління Міністер­ства охорони здоров'я України, а також госпрозрахункових під­розділів установ та закладів охорони здоров'я, можуть застосо­вуватися, як мінімальні гарантії, умови оплати праці, встановле­ні для працівників бюджетної сфери. Отже, медичним працівникам закладів охорони здоров'я, які є суб'єктами госпо­дарювання, надбавка за вислугу років може встановлюватися за умови її включення до колективного договору

Особу тимчасово прийнято на посаду медичного праців­ника на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічно­го віку. Чи враховується цей період роботи для нарахуван­ня надбавки за вислугу років?

Особі, яка обіймає посаду працівника системи охорони здоров'я відповідно до строкового трудового договору, укладено­го на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або за медичним висновком шес­тирічного віку, цей період зараховується до стажу роботи, що дає право на надбавку за вислугу років за умови роботи на посадах, передбачених Порядком № 910 або Порядком № 1418.

 Як обчислюється стаж, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, якщо лікар або фахівець з ба­зовою чи неповною вищою медичною освітою працював у закладі охорони здоров'я з перервами у роботі

У разі, якщо у працівника, який має право на надбавку за ви­слугу років, є перерви у роботі в закладах охорони здоров'я, то до стажу зараховуються (сумарно) усі періоди роботи в закладах і ц посадах, що дають право на отримання такої надбавки.

Скажімо, лікар працював у комунальному закладі охороні здоров'я упродовж 8 років, потім перейшов на роботу, я пов'язану з медичною діяльністю, а через 2 роки повернувся працювати лікарем до державного закладу охорони здоров'я, де пра цює вже 3 роки. Надбавка за вислугу років нараховується йому, виходячи зі стажу роботи 11 (8 + 3) років.

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

23.09.21
Стартував перший медсестринський форум
21.09.21
ГАРЯЧА ЛІНІЯ ПРОФСПІЛКИ
усі новини

Календар подій

Попередні September - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
01
02
03
0405
06
07
08
09
10
1112
13
14
15
16171819
20
21
22
23
242526
27282930 

Фотодокументи