Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Допомога на оздоровлення

 

 

Чи має право на матеріальну допомогу згідно з постановою КМУ № 524 головний лікар поліклініки? У вищій за рівнем організації роз'яснили, що оскільки він є керівником, ви­плата матеріальної допомоги для нього не є обов'язковою. 

 

 

Абзацом 3 п. 2 постанови КМУ «Питання опла­ти праці працівників установ, закладів та ор­ганізацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 р. № 524 визначено, що з 1 січня 2012 року медичним і фармацевтичним працівни- державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу під час надання основної що­річної відпустки. Матеріальна допомога на оздо­ровлення є обов'язковою виплатою.

Право на виплату матеріальної допомоги мають особи, які допущені до медичної і фармацевтичної діяльності, — професіонали з повною вищою ме­дичною і фармацевтичною освітою та фахівці з неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою, які закінчили вищі заклади медичної та фармацевтичної освіти.

Згідно зі ст. 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.92р. № 2801-XII медичною і фармацевтичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту та відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.

Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які займають­ся певними видами медичної діяльності, визначено Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я», затвер­дженим наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117. Зокрема, у розділі «Керівники» цього Довідника визначено єдині

кваліфікаційні вимоги до головного лікаря лікувально-профілактичного закладу. Однією з таких вимог є вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина».

Таким чином, головному лікарю поліклініки під час виходу в щорічну відпустку в обов'язковому порядку виплачується допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

 

 

 

 

 

Чи виплачується допомога на оздоровлення при наданні у 2012 році відпустки за 2008, 2009 або за 2010 рік? 

 

 

 

Матеріальна допомога на оздоровлення є обов'язковою виплатою, і кошти на її виплату необхідно буде передбачати в кошторисі закладу охорони здоров'я. При цьому під час формування фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного працівника передбачається одна до­помога на оздоровлення.

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 p. № 504/96-ВР забороняється не- надання щорічних відпусток повної тривалості про­тягом двох років поспіль.

Якщо у 2012 році медичний працівник має намір використати своє право на відпустку тільки один раз (незалежно від того, за минулий чи за поточний робочий рік), то матеріальна допомога на оздоров­лення виплачується йому в загальному порядку при наданні такої відпустки.

 

Якщо ж працівник має намір використати своє право на відпустку в поточному році і за минулий, і за поточний роки, друга матеріальна допомога до відпустки може виплачуватися тільки за раху­нок економії фонду оплати праці без утисків для інших працівників.

 

 

 

Медичному працівнику впродовж 2012 року буде надано дві щорічні відпустки — за по­точний (2011 — 2012) та за минулий (2010 — 2011) робочі роки. Чи має він право на дві мате­ріальні допомоги на оздоровлення, по одній до кожної щорічної відпустки?

 

 

Абзацом 3 п. 2 постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 р. № 524 (далі —постанова № 524) передбачено, що з 1 січня 2012 року медичним та фармацевтичним працівникам державних і комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлен­ня в розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.

Матеріальна допомога на оздоровлення є обов'язковою виплатою та кошти на її виплату необхідно передбачати в кошторисі закладу охоро­ни здоров'я. При цьому під час формування фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного працівника передбачається одна допомога на оздоровлення.

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років поспіль. Якщо ж усе-таки працівник не був у відпустці і має намір використати своє право на від­пустку в поточному році за минулий та поточний роки, 2010 — 2011 pp. може здійснюватися тільки за рахунок економії фонду оплати праці без утисків для інших працівників.

При цьому, оскільки під час планування фонду оплати праці на поточний рік матеріальна допомога враховується, під час надання відпустки за період 2011 — 2012 pp. така допомога виплачується в ме­жах фонду оплати праці.

Якщо у 2012 році медичний працівник має на­мір використати своє право на відпустку за минулий рік, то матеріальна допомога на оздо­ровлення виплачується йому в загальному порядку при наданні такої відпустки.

 

Допомога на оздоровлення виплачується при наданні чергових відпусток згідно з графіком їх на­дання. У разі виплати компенсації за невикористану відпустку вона не виплачується.

 

Чи виплачується матеріальна допомога на оздоровлення молодшим медичним сестрам з догляду за хворими, які належать до Списку № 1290-2?

 

Норма абз. 4 л. 2 постанови № 524 поширюється на> дер­жавних і комунальних закладів (установ)>

Відповідно до ст. 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.92 р. № 2801-XII медичною та фармацевтичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту та відповідають єдиним кваліфікаційним ви­могам.

Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються певними видами  медичної  і фармацевтичної діяльності, установлено Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я», затвердженим наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117 (далі - Довідник № 117), відповідно до якого> належать до категорії>

Перелік лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я затверджено наказом МОЗ від 28.10.2002 р. № 385.

Номенклатуру спеціальностей молодших спеці­алістів з медичною освітою затверджено наказом МОЗ «Про атестацію молодших спеціалістів з ме­дичною освітою» від 23.11.2007 р. № 742.

Перелік вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною ді­яльністю, затверджено наказом МОЗ від 25.12.92 р. № 195.

Таким чином, до медичних і фармацевтичних працівників належать особи, які допущені до медич­ної і фармацевтичної діяльності, тобто:

1)   професіонали з повною вищою медичною і фармацевтичною освітою;

2)    фахівці з базовою і неповною медичною освітою. Нагадаємо, що згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.06.2010 р. № 327, і Довідником № 117 до них належать:

— молодші спеціалісти, які отримали неповну вищу медичну освіту, яку забезпечують училища, технікуми, віднесені до вищих навчальних закладів освіти І рівня акредитації;

 

— бакалаври, які отримали базову вищу медичну освіту, яку забезпечують коледжі та інші вищі закла­ди освіти II рівня акредитації (ст. 43 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 p. № 1060-ХІІ і ст. 6, 7 та 8 Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-111).

Отже, молодші медичні сестри з догляду за хво­рими  не є фахівцями з базовою та неповною медичною освітою, тому на них не поширюється  дія абз. 4 п. 2 пост. № 524.

 

Відповідно до п. 4 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 та л. 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захис­ту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519), керівникам бюджет­них установ, закладів та організацій надано право у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати пра­цівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один по­садовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Зазначені умови поширюються на всі категорії працівників закладів охорони здоров'я.

Таким чином, питання щодо виплати матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам бюджетної сфери врегульовано чинним законодавством.

При цьому формування обсягів фонду заробітної плати працівників комунальних закладів охорони здоров'я здійснюється самостійно місцевими ор­ганами влади при формуванні показників видатків місцевих бюджетів на відповідний рік.

Тому відповідні місцеві органи влади повинні вирішувати питання щодо надання матеріальної допомоги працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

Розмір матеріальної допомоги на оздо­ровлення визначається з урахуванням під­вищень посадового окладу чи ні?

 

Відповідно до п. 1.5 Умов №308/519 розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії, робітникам — кваліфікаційного розряду у межах діапазону, ви­значеного для цих посад (професій) Довідником № 117, і відображаються у тарифікаційному списку (додаток 1).

У графі 12 тарифікаційного списку відображаєть­ся посадовий оклад з підвищеннями, який, у свою чергу, затверджується у штатному розписі закладу охорони здоров'я у графі «Посадовий оклад (грн.)»  відповідно до вимог постанови КМУ «Про затвер­дження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджет­них установ» від 28.02.2002 р. № 228.

Зважаючи на викладене, матеріальна допомо­га, у тому числі й допомога на оздоровлення, яку передбачено постановою № 524, виплачується медичним і фармацевтичним працівникам у роз­мірі їх посадового окладу, визначеного у графі 12 тарифікаційного списку.

 

Якщо матеріальну допомогу на оздоров­лення виплачено працівнику в лютому 2012 року при наданні частини щорічної від­пустки в розмірі 1639 грн. (12-й тарифний роз­ряд), то чи можна при наданні другої частини такої відпустки у грудні 2012 року доплатити матеріальну допомогу на оздоровлення, оскільки у грудні посадовий оклад працівника становити­ме 1779 грн.?

 

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР щорічну відпуст­ку на прохання працівника може бути поділено на частини за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. У разі поділу щорічної відпустки на частини допомога на оздоровлення надається тільки один раз у розмірі посадового окладу, установленого на момент виходу у відпустку. При цьому до­помога може бути надана до будь-якої частини відпустки.

Так, якщо працівник іде у відпустку з 3 лютого, йому має бути виплачено допомогу на оздоров­лення виходячи з його посадового окладу, що діє з 1 лютого, тобто в сумі 1639 грн.

При цьому якщо до кінця року відбувається під­вищення посадових окладів, то підстав для доплати матеріальної допомоги в розмірі різниці між посадо­вими окладами до підвищення і новими посадовими окладами немає

 

 

Анжела КУПЛИВАНЧУК, заступник начальника управління — начальник відділу нормування і оплати праці та роботи з місцевими бюджетами Управління планування, фінансування видатків бюджету та оплати праці Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення

 

   

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

23.09.21
Стартував перший медсестринський форум
21.09.21
ГАРЯЧА ЛІНІЯ ПРОФСПІЛКИ
усі новини

Календар подій

Попередні September - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
01
02
03
0405
06
07
08
09
10
1112
13
14
15
16171819
20
21
22
23
242526
27282930 

Фотодокументи