Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Допомога на оздоровлення - Анжела Купліванчук

Виплата допомоги на оздоровлення медичним і фармацевтичним працівникам

Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення медичним та фармацевтичним працівникам до 2012 року залежала від фінан­сового стану закладів охорони здоров'я. Іншими словами була необов'язковою. З'ясуємо, як заклади охорони здоров'я мають виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення, починаючи з 2012 року.

Які категорії працівників медичних закладів мають право на матеріальну допомогу щодо оздоровлення?

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів Укра­їни «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників уста­нов, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі Постанова № 1298) та пункту 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та уста­нов соціального захисту населення, що затверджені спільним на­казом Міністерства праці та соціальної політики України, Мі­ністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі Умови № 308/519), керівникам бюджетних закладів (уста­нов) надано право у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріаль­ну допомогу, зокрема на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Зауважимо, Умови № 308/519 поширюються на відповідні ка­тегорії працівників усіх бюджетних установ, зокрема на праців­ників закладів охорони здоров'я.

Гарантію для працівників закладів охорони здоров'я передба­чено лише у межах фонду заробітної плати.

Формування обсягів фонду заробітної плати працівників ко­мунальних закладів охорони здоров'я здійснюється самостійно місцевими органами влади при фор­муванні показників видатків місцевих бюджетів на відповідний рік.

Частиною третьою пункту 2 по­станови Кабінету Міністрів Украї­ни «Питання оплати праці працівни­ків установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524 (далі Постано­ва № 524) з 01.01.2012 медичним і фар­мацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) передбачена виплата на оздоровлення у розмірі посадо­вого окладу під час надання основної щорічної відпустки.

Виплата допомоги на оздоровлення є обов'язковою і має пла­нуватися у кошторисах закладів охорони здоров'я.

Медичними і фармацевтичними працівниками можуть бути особи, які мають допуск до медичної і фармацевтичної діяльності, а саме:

   професіонали з повною вищою медичною і фармацевтич­ною освітою;

   спеціалісти з базовою і неповною вищою медичною і фар­мацевтичною освітою.

Крім того, до медичної діяльності на посадах лікарів та серед­нього медичного персоналу допускають осіб з повною вищою та неповною вищою (немедичною) освітою, які отримали під­готовку і звання у вищих і середніх спеціальних навчальних за­кладах, передбачених Переліком вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких да­ють право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.12.1992 № 195 (далі Перелік закладів), а саме:

професіонали за спеціальностями «Біологія», «Фармація», «Хімія», «Біохімія», «Економіка», які пройшли спеціальну підго­товку і отримали звання лікаря-спеціаліста з конкретної лікар­ської спеціальності або мають сертифікат, що дає право обійма­ти посаду лікаря-спеціаліста та можуть працювати на посадах лікарів-лаборантів, зокрема на посаді завідувача лабораторією (п. 8 розділу І Переліку закладів та примітка до нього);

    фахівці, які закінчили вищий або середній спеціальний навчальні заклади та набули фізкультурну освіту, можуть працю­вати на посадах інструкторів з лікувальної фізкультури та сестер медичних з масажу (п. 11 розділу III Переліку закладів);

                     фахівці з економічною освітою, економіко-статистичною, інженерно-економічною і статистичною освітою після за­кінчення середнього спеціального навчального закладу, вищого навчального закладу із строком навчання 4 роки і більше мають право працювати на посадах статистиків медичних (п. 13 розділу III Переліку закладів);

    фахівці, які закінчили середній спеціальний навчальний заклад за спеціальністю «Лабораторна справа» (техніки-хіміки), можуть працювати на посадах лаборантів санітарно-профілактичних установ (п. 8 розділу III Переліку закладів);

    фахівці, які закінчили рентгенівський або медичний електротехнічний технікум за спеціальністю «рентгенотехнік», можуть працювати на посадах рентгенолаборантів (п. 9 розділу III Переліку закладів);

    фахівці, які закінчили медико-біологічний факультет ви­щих навчальних закладів, набули вищу освіту за спеціальностями «Біофізика», «Кібернетика» і «Біохімія» і були зараховані на лі­карські посади в заклади охорони здоров'я до 01.04.1995 згідно з Переліком закладів, та зберігають право на подальшу роботу на лікарських посадах тих же найменувань (п. 1 примітки розді­лу І Переліку закладів).

      Крім того, для працівників, яких було допущено до роботи в установах охорони здоров'я до 01.01.1993 на посадах середніх медичних працівників згідно з наказами Міністерства охоро­ни здоров'я СРСР від 09.09.1964 № 496 (додаток 3), від 21.10.1974

№ 990 та від 13.07.1989 № 418, збережено право роботи на цих по­садах. До таких працівників належать особи, які закінчили річні курси з підготовки медичних сестер для дитячих ясел та допущені до роботи на посадах постових сестер медичних у будинках ди­тини, дієтичних сестер у молочних кухнях, медичних сестер у по­ліклініках (поліклінічних відділеннях) з обслуговування дітей до­шкільних установ, інструкторів-дезінфекторів. У подальшому зарахування на ці посади було можливим лише за умови набуття відповідної медичної освіти (п. 1 примітки до Переліку закладів].

На професіоналів з вищою немедичною освітою, перелік спеціальностей яких затверджено наказом Міністерства охоро­ни здоров'я України «Про атестацію професіоналів з вищою не­медичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я» від 12.08.2009 № 588, дія Постанови № 524 не поширюється. Ви­плата матеріальної допомоги на оздоровлення таким працівникам провадиться відповідно до пункту 5.11 Умов № 308/519.

Підставою для виплати допомоги на оздоровлення є надання щорічної відпустки.

 

В якому розмірі виплачують допомогу на оздоровлення?

 

Матеріальна допомога на оздоровлення, передбачена Поста­новою № 524, виплачується медичним і фармацевтичним праців­никам у розмірі посадового окладу (з підвищеннями), визначе­ного у графі 12 тарифікаційного списку

Відповідно до пункту 1.5 Умов № 308/519 розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначають за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати пра­ці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої Постановою № 1298, що вста­новлюють професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфі­каційної категорії, робітникам кваліфікаційного розряду у ме­жах діапазону, визначеного для цих посад (професій) Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, і відобра­жають у тарифікаційному списку.

У графі 12 тарифікаційного списку вказують посадовий оклад з підвищеннями, розмір якого, у свою чергу, зазначають у графі «Посадовий оклад (грн.)» штатного розпису згідно з вимогами по­станови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 № 228 та наказу Мі­ністерства фінансів України «Про затвердження документів, що за­стосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 № 57.

Чи надають матеріальну допомогу на оздоровлення медичним і фармацевтичним працівникам, які працюють за сумісництвом?

Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заро­бітну плату за фактично виконану роботу (ст. 102і Кодексу зако­нів про працю України від 10.12.1971). Посадовий оклад, надбавки та доплати до нього сумісникам нараховують, виходячи з уста­новлених для займаних ними посад умов оплати праці. Допомога на оздоровлення сумісникам виплачується на загальних підста­вах, якщо інше не передбачено окремими нормативними актами.

Згідно з пунктом 6 Положення про умови роботи за сумісниц­твом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністер­ства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43, відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

Для медичних і фармацевтичних працівників, які працюють за сумісництвом, обмежень щодо виплати допомоги на оздоров­лення не встановлено.

Тож на роботі за сумісництвом медичні і фармацевтичні праців­ники також можуть розраховувати на отримання матеріальної до­помоги на оздоровлення до основної щорічної відпустки у межах фонду заробітної плати відповідно до пункту 5.11 Умов № 308/519.

 

Чи компенсують невиплачену допомогу на оздоровлення при звільненні?

 

За бажанням медичного (фармацевтичного) працівника у разі звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням (ст. З Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996№ 504/96-ВР; далі — Закон про відпустки). У такому разі медич­ному працівнику нараховують відпускні та надають допомогу на оздоровлення. Адже згідно з частиною третьою пункту 2 По­станови № 524 медичним (фармацевтичним) працівникам випла­чується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окла­ду під час надання основної щорічної відпустки. І ця виплата є обов'язковою.

Якщо працівник, перебуваючи у щорічній відпустці, подав за­яву на звільнення, а йому вже виплачено матеріальну допомогу до відпустки, то при остаточному розрахунку виплачену йому матеріальну допомогу не утримують

Відповідно до статті 24 Закону про відпустки у разі звільнен­ня працівника йому виплачують грошову компенсацію за всі не­використані дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей. При звільненні компенсація за не­використану матеріальну допомогу не виплачується.

Надання матеріальної допомоги на оздоровлення медичним і фармацевтичним працівникам державних і комунальних закладів: відповіді на запитання, що виникають найчастіше

 

 

Чи обов'язково у разі поділу відпустки надавати допомогу на оздоровлення лише до основної частини відпустки (тривалість якої становить не менше 14 календарних днів) ?

Ні, не обов'язково. Допомога на оздоровлення надається один раз на рік до будь-якої частини щорічної відпустки. Законодавство не містить вимоги щодо виплати допомоги на оздоровлення лише до основної частини відпустки, яка становить не менше 14 календарних днів?     

Чи має право на допомогу на оздоровлення працівник, який працює у закладі  менше року?

 

Так, має. Жодних обмежень у наданні допомоги на оздоровлення, пов'язаних з тривалістю роботи у закладі, законодавством не встановлено.

Чи має право на допомогу щодо оздоровлення працівник, якому надається щорічна основна відпустка з подальшим звільненням?

 

Так, має. Працівник, якому за його бажанням перед звільненням надається невикористана щорічна основна відпустка, має право отримати допомогу на оздоровлення

Чи слід утримувати виплачену допомогу на оздоровлення, якщо під час наданої відпустки працівник звільняється?

Ні. При остаточному розрахунку виплачена матеріальна допомога не утримується

Чи потрібно при звільненні разом з компенсацією за невикористану відпустку виплатити й неотриману у поточному календарному році допомогу на оздоровлення?

Ні. При звільненні працівнику виплачується грошова компенсація за дні невикористаної щорічної відпустки та відпустки працівникам, які мають дітей. Однак при звільненні неотримана матеріальна допомога на оздоровлення не компенсується та не виплачується

Чи мають право на допомогу на оздоровлення сумісники?

Так, мають. Для медичних і фармацевтичних працівників, які працюють за сумісництвом, обмежень щодо виплати допомоги на оздоровлення не встановлено. Допомога на оздоровлення на роботі за сумісництвом може надаватися керівником у межах фонду заробітної плати згідно з пунктом 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, що затверджені спільним наказом Міністерства праці України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519

Чи впливає оголошена працівнику догана на виплату допомоги щодо оздоровлення?

 

Ні, не впливає. Згідно зі статтею 151 Кодексу законів про працю України протягом строку д дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Однак, виплата допомоги на оздоровлення не належить до заходів заохочення. Тож застосування до працівника дисциплінарного стягнення у вигляді догани не є підставою для відмови в наданні допомоги на оздоровлення     ії

Чи можна виплачувати допомогу на оздоровлення у разі, якщо працівнику надається відпустка за попередній  робочий рік

Допомогу для оздоровлення виплачують один раз на рік у межах фонду оплати праці незалежно від того, за який робочий рік працівнику надано щорічну відпустку

Чи можна виплачувати допомогу на оздоровлення двічі на рік, якщо одному календарному році працівник  двічі (за різні робочі роки) йде у щорічну основну відпустку?

 

Ні, допомогу для оздоровлення виплачують один раз на рік у межах фонду оплати праці

Чи можна виплатити допомогу і оздоровлення, якщо працівнику надається додаткова щорічна відпустка за особливий характер праці?

Ні, не можна. Виплату допомоги для оздоровлення передбачено лише при наданні щорічної основної відпустки

Чи потрібно у заяві про надання щорічної

основної відпустки зазначати йому виплату допомоги на оздоровлення?

Так, потрібно, оскільки працівник може поділити відпустку на частини або використати в одному календарному році щорічні основні відпустки за різні робочі роки?

 

 

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

23.09.21
Стартував перший медсестринський форум
21.09.21
ГАРЯЧА ЛІНІЯ ПРОФСПІЛКИ
усі новини

Календар подій

Попередні September - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
01
02
03
0405
06
07
08
09
10
1112
13
14
15
16171819
20
21
22
23
242526
27282930 

Фотодокументи