Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Інструкція з охорони праці

 Інструкція з охорони праці як невід'ємна частина системи управління закладом охорони здоров'я.

Система управління охороною праці — це частина загальної системи управління організацією, яка сприяє запобіганню, зокрема, нещасним випадкам та професійним захворюванням. Необхідність створення системи охорони праці у закладі охорони здоров'я регламентується законодавством, а обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією визначаються інструкціями з охорони праці, затвердженими керівником закладу. Пропонуємо вам ознайомитись із порядком розроблення, затвердження та введення в дію інструкцій з охорони праці

Повна відповідальність за створення належних, безпечних і здорових умов праці покладається державою на роботодавця Відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ (далі — Закон про охорону праці) він зобов'язаний забезпечити додержання вимог законодавства що до прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці й, зокрема, розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях від­повідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністер­ства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 р. № 9 затверджено Положення про розробку інструкцій з охорони пра­ці (далі — Положення № 9), яке встановлює вимоги до змісту, по­будови і викладу інструкцій з охорони праці, визначає порядок опрацювання та введення в дію нових, перегляду та скасування чинних інструкцій. Вимоги Положення № 9 є обов'язковими, зо­крема, для всіх підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та виду діяльності.

Примірні інструкції затверджуються міністерствами або ін­шими органами виконавчої влади, виробничими, науково-виробничими та іншими об'єднаннями підприємств, які мають відповідну компетенцію, за узгодженням з органами державного нагляду за охороною праці, до компетенції яких належить дана інструкція або окремі її вимоги, і Національним НДІ охорони пра­ці. Ці інструкції можуть використовуватись як основа для розро­блення інструкцій, що діють на підприємстві.

Інструкції, що діють на підприємстві, належать до норма­тивних актів про охорону праці, чинних у межах конкретного підприємства. Такі інструкції розробляються на основі дер­жавних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охо­рону праці, примірних інструкцій та технологічної документа­ції підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів обладнання, що ви­користовується на даному підприємстві. Вони затверджуються роботодавцем і є обов'язковими для дотримання працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт на цьому підприємстві.

Інструкції з охорони праці мають відповідати чинному зако­нодавству України, вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці: правил, норм, стандартів, інших нормативних і організаційно-методичних документів про охорону праці, на основі яких вони розробляються. Інструкції ма­ють містити лише ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких обов'язкове самими працівниками. Порушення працівни­ком цих вимог повинно розглядатися як порушення трудової дис­ципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

Постійний контроль за додержанням працівниками вимог інструкцій покладається на роботодавця.

Кожній інструкції, що розробляється і затверджується у за­кладі, службою охорони праці закладу присвоюється назва і ско­рочене позначення (код, порядковий номер). У назві інструкції стисло вказується для якої професії або виду робіт вона призна­чена. Наприклад: «Інструкція з охорони праці рентгенлаборанта»

Включенню до інструкції піддяга­ють загальні положення щодо охоро­ни праці та організаційні і технічні ви­моги безпеки, що визначаються на основі:

      • чинного законодавства України про працю та охорону праці, стандартів, правил, норм та інших нормативних і організаційно-методичних доку­ментів про охорону праці;

·        аналізу документів з охорони праці стосовно відповідної професії (виду робіт);

·        характеристики робіт, що підлягають виконанню працівником конкретної професії відповідно до кваліфіка­ційної характеристики;

·        вимог безпеки до технологічного процесу, обладнання, інструментів і пристроїв, що застосовуються при виконанні відповідних робіт, а також вимог безпеки, що містяться в експлуатаційній та ремонтній документації! і в технологічному регламенті;

·        виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, характерних для відповідної професії (виду робіт) як при нормальному протіканні процесу, так і при відхиленнях від оптимального режиму, визначення заходів та засобів захисту від них, вивчення конструктивних та | експлуатаційних особливостей і ефективності використання цих засобів;

·        аналізу обставин та причин найбільш імовірних аварійних  ситуацій, нещасних випадків та професійних захворювань, характерних для відповідної професії (виду робіт);

·        вивчення передового досвіду безпечної організації праці та виконання відповідних робіт, визначення найбезпечніших методів та прийомів їх виконання.

 

 

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

14.09.21
Зміни до постанови № 1236
10.09.21
Парламентський Комітет з питань інтеграції до ЄС не підтримав одіозний антитрудовий законопроект
усі новини

Календар подій

Попередні September - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
01
02
03
0405
06
07
08
09
10
1112
13
14
15161718
20212223242526
27282930 

Фотодокументи