Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

IV. Профспілкове членство. права, обов'язки, гарантії

Членом «Профспілки» може бути кожний працівник медичних, фармацевтичних, санаторно-курортних установ та інших організацій, пов'язаних з охороною здоров'я, незалежно від форми власності і видів господарювання, студент вищого та учень середнього навчального закладу, пенсіонер, безробітний, який раніше працював у галузі, громадянин-суб’єкт підприємницької діяльності та інший громадянин, в тому числі іноземний, котрий визнає і виконує Статут «Профспілки», бере участь у роботі однієї з її первинних організацій та сплачує членські внески.

Членство в «Профспілці» є добровільним. Прийом у члени «Профспілки» здійснюється первинною профспілковою організацією в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви в місячний термін з дня її подання.

Рішення приймають збори профспілкової групи, цехової, первинної профспілкової організації, або на засіданнях їх виборного органу.

Профспілковий стаж зараховується з дня прийняття рішення про прийом в «Профспілку».

Членський квиток встановленого зразку видає профспілковий комітет протягом місяця з дня прийняття рішення.

Члени «Профспілки» перебувають на обліку в профспілковій організації за місцем основної роботи або навчання.

При переході на інше місце роботи член «Профспілки» зобов'язаний стати на облік протягом одного місяця після працевлаштування.

Членство в «Профспілці» зберігається:

 • за робітниками та службовцями, зайнятими на сезонних роботах, якщо вони відновлюють роботу у наступному сезоні;
 • за працівниками, які тимчасово припинили роботу в зв'язку з вихованням дітей до досягнення ними 6-річного віку;
 • за робітниками та службовцями, що тимчасово втратили роботу в зв'язку з скороченням штатів, ліквідацією, реорганізацією установ, організацій, підприємств та інших поважних причин згідно законодавства до вирішення питання про працевлаштування.
 • члени «Профспілки» , які припинили роботу внаслідок скорочення штатів, а також непрацюючі пенсіонери знаходяться на профспілковому обліку за колишнім місцем роботи за їх бажанням.
 • за членами «Профспілки» - пенсіонерами зберігається право бути членами «Профспілки» за місцем роботи, або в іншій установі галузі за рішенням первинної профспілкової організації.
 • при ліквідації підприємства, установи, організації та припинення діяльності первинної профспілкової організації члени «Профспілки» , які мають статус безробітних, можуть об'єднуватися в спеціально створену первинну профорганізацію при територіальному органі.
 • період строкової військової служби, робота або навчання за кордоном, робота в установах, організаціях, підприємствах іншої галузі зараховується в профспілковий стаж.
 • члени інших «Профспілок», які перейшли на роботу в галузь охорони здоров’я, зберігають профспілкове членство і профспілковий стаж за умови, що вони впродовж місяця з дня переходу стали на облік в новій первинній профспілковій організації.

Подвійне членство в «Профспілці» не допускається.

Роботодавці не можуть обиратись до складу керівних органів «Профспілки», членами якої є наймані ними працівники.

Член «Профспілки» має право:

 • на захист законних прав та інтересів з боку «Профспілки» в державних, судових та господарських органах:
 • обирати та бути обраним (делегованим) до профспілкових органів усіх рівнів, висувати свою кандидатуру для обрання до них;
 • вільно обговорювати на зборах, конференціях, з'їздах, на засіданнях виборних органів «Профспілки», в засобах масової інформації всі питання діяльності «Профспілки» ;
 • вносити пропозиції, відкрито висловлювати свою думку, брати участь у підготовці рішень;
 • звертатися в усі профспілкові органи з питаннями, заявами, пропозиціями та вимагати відповіді по суті свого звернення;
 • на матеріальну допомогу, безкоштовні юридичні консультації та іншу допомогу у вирішенні соціально-трудових питань, включаючи офіційне представництво і захист в суді, органах виконавчої влади, у взаємовідносинах з роботодавцями;
 • особисто брати участь у профспілкових зборах (конференціях), а також засіданнях виборних органів «Профспілки» при розгляді заяв, пропозицій або питань стосовно його прав та інтересів;
 • брати участь в акціях, організованих «Профспілкою»;
 • отримувати інформацію про діяльність «Профспілки» та її органів по всіх напрямках діяльності;
 • бути членом каси взаємодопомоги при профспілковому комітеті;
  одночасно бути членом іншої громадської (крім профспілкової) організації;
 • відповідно до встановлених нормативів одержувати путівки на санаторно-курортне оздоровлення та відпочинок для себе та членів сім'ї за рахунок коштів «Профспілки»;
 • користуватись послугами фізкультурно-спортивних та культурних закладів «Профспілки» на пільгових умовах;
 • користуватись профспілковим майном;
 • вийти з «Профспілки» на підставі особистої заяви.

Член «Профспілки» зобов'язаний:

 • визнавати й виконувати вимоги Статуту «Профспілки» та це Положення;
 • чесно і сумлінно працювати, дотримуючись дисципліни та професійної етики;
 • своєчасно сплачувати членські внески з усіх видів заробітної плати в установленому порядку;
 • брати участь у діяльності «Профспілки» , виконувати рішення профспілкової організації, доручення;
 • брати участь у роботі зборів (конференцій) первинної організації, сприяти реалізації рішень профспілкових органів;
 • не допускати дій, що перешкоджають профспілковій організації у досягненні мети та реалізації завдань «Профспілки» ;
 • виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором та іншими угодами, укладеними «Профспілкою»;
 • з повагою ставитись до товаришів по роботі, не допускати дій, котрі принижують честь і гідність громадянина.

Гарантії члена «Профспілки»:

Член «Профспілки» не може бути звільнений з роботи з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового органу за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є. Звільнення членів виборних профспілкових органів установ, організацій, закладів, підприємств, крім додержання загального порядку, допускається за попередньою згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу «Профспілки».

Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення керівників профспілкових органів підприємства, установи або організації (у тому числі їх структурних підрозділів), профорганізатора (там, де не обирається виборний орган «Профспілки» ), крім додержання загального порядку, допускається за наявності згоди вищестоящого органу «Профспілки».

Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів, не допускається протягом двох років після закінчення терміну виборних повноважень, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи або організації чи вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення працівника з роботи.

Працівникам, звільненим з роботи у зв’язку з обранням їх до складу виборних органів профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).

Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, надається на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання, але не менше ніж дві години на тиждень.

За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі або організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. За рахунок коштів підприємства цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

Профспілкове членство припиняється за рішенням первинної профспілкової організації у випадках:

 • виходу з «Профспілки» за власним бажанням або виключення з її рядів;
 • засудження до позбавлення волі;
 • несплати членських внесків без поважних причин понад три місяці.

За порушення вимог Статуту «Профспілки» та цього Положення, за вчинення дій, що можуть спричинити розпад профспілкової організації, дискредитацію профспілкового членства або протидію в досягненні мети і завдань «Профспілки» на члена «Профспілки» можуть бути накладені такі стягнення:

 • догана;
 • виключення з «Профспілки».

Рішення про накладення стягнення можуть оголошувати загальні збори первинної профспілкової організації, профком, або вищий за підпорядкуванням профспілковий орган. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх членів «Профспілки» , профкому або вищого виборного органу.

Стягнення на члена «Профспілки» діє протягом року. Рішення про його зняття протягом року приймає той орган, який це стягнення ухвалив.

Питання про виключення з «Профспілки» вирішується на зборах профспілкової групи, зборах (конференції) цехової, первинної профспілкової організації в присутності члена «Профспілки» . У випадку відмови члена «Профспілки» без поважних причин від присутності на профспілкових зборах (конференції), ці питання можуть вирішуватись за його відсутності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на зборах (конференції).

Виключений з «Профспілки» має право в двомісячний термін оскаржити це рішення у вищі профспілкові органи.

Рішення про стягнення, накладене вищим профспілковим. органом, повідомляється первинній профспілковій організації.

У разі скасування вищим органом необґрунтованого рішення про виключення з членів «Профспілки» , профспілкове членство поновлюється з моменту виключення без переривання профспілкового стажу.

Повторний вступ в «Профспілку» здійснюється на загальних підставах, але не раніше, ніж через півроку з дня виходу. У випадках виключення з «Профспілки» - не раніше, ніж через рік.

Особа, що вибула, або була виключена з «Профспілки» , не має права на спільне профспілкове майно, сума сплачених членських внесків їй не відшкодовується.

Активна робота в «Профспілці» може бути відзначена моральними та матеріальними формами заохочення: оголошення подяки, преміювання, нагородження грамотами «Профспілки» та Федерації профспілок України, нагрудним знаком ФПУ «Профспілкова відзнака», іншими видами заохочення.

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

20.06.24
Львівський медуніверситет відкриває нові спеціальності
20.06.24
Пенсійний фонд України інформує щодо алгоритму здійснення виплати за листком непрацездатно
усі новини

Календар подій

Попередні June - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 0102
030405
06
07
0809
10
111213141516
17
18
19
20
2223
24252627282930

Фотодокументи