Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Зміна умов праці

 

ЗМІНА УМОВ ПРАЦІ

Наталія Романова, провідний юрисконсульт

 Баланс № 55 (989) 12 липня 2010 року

Колективний договір і Положення про оплату праці - це локальні нормативні акти, тобто внутрішні документи підприємства, що регулюють взаємовідносини між роботодавцем і всім колективом (на відміну від трудового договору, який регулює відносини підприємства з окремим працівником). Такі документи приймаються з певною періодичністю. Але бувають ситуації, коли у зв'язку зі зміною законодавства або умов виробництва потрібне коригування положень цих документів. Розповімо, як правильно внести до них зміни.

 

Внесення змін до колдоговору

Колективний договір - це угода, яка уклада­ється між власником (уповноваженим ним орга­ном) і профспілковим комітетом (іншими уповно­важеними представниками трудового колекти­ву) з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин. Колдоговір поширюється на всіх працівників підприємства. Кожний новоприйнятий на роботу повинен бути ознайомлений з його умовами під підпис.

Колдоговір укладається на всіх підприємствах, установах та організаціях (незалежно від форми власності та господарювання), які використову­ють найману працю і мають права юридичної особи (ст. 2 Закону від 01.07.93 р. № 3356-ХІІ, далі - Закон № 3356). Водночас за його відсут­ність чинним законодавством відповідальність не передбачено.

Колективний договір діє протягом строку, на який його укладено. При цьому якщо до закін­чення строку дії договору сторони не укладуть новий, колишній зберігає юридичну силу до пе­регляду його умов або укладання нового (ст. 9 Закону № 3356), Діючим законодавством не вста­новлено будь-який конкретний строк, на який повинен бути укладений колдоговір. Це питання сторони вирішують самостійно. Як правило, такі договори укладають на один рік.

Разом із тим законодавство допускає можливість внесення змін і доповнень до колективного до­говору протягом строку його дії. Правда, з од­нією умовою - тільки за взаємною згодою сторін у порядку, визначеному самим договором (ст. 14 Закону № 3356).

У зв'язку із цим рекомендуємо: розробляючи проект колективного договору, відразу включай­те до нього положення про порядок і форму вне­сення до нього змін і доповнень (див. зразок 1 у кінці консультації).

Якщо колдоговір не містить порядок внесення до нього змін, тоді слід орієнтуватися на процедуру, передбачену законом для укладання колективно­го договору. Зупинимося на ній докладніше.

Крок 1. Сторона - ініціатор внесення змін до колдоговору (найчастіше це роботодавець) пись­мово повідомляє другу сторону про початок пере­говорів про внесення до нього змін і доповнень. На таке повідомлення друга сторона повинна відреагувати протягом 7 днів. Для проведення переговорів сторони створюють робочу комісію з розробки проекту змін до договору. Інформація про це фіксується або в наказі керівника по під­приємству, або в протоколі засідання представ­ників роботодавця і трудового колективу.

Крок 2. Запропонований стороною-ініціатором проект змін та/або доповнень до договору роз­глядається робочою комісією з урахуванням про­позицій, що надійшли від обох сторін. Остаточне рішення комісія оформляє протоколом, додавши до нього документ, який сторони готові винести на розгляд трудового колективу.

Крок 3. Готовий проект виноситься на об­говорення загальних зборів трудового колек­тиву. Після його схвалення (про це указується в протоколі загальних зборів) зміни до договору (можуть бути оформлені у вигляді нової редак­ції колективного договору) протягом п'яти днів підписуються уповноваженими' представниками сторін.

Дата набуття чинності змін до колдоговору

Зміни до колективного договору (як і сам кол­договір) набувають чинності з дня їх підписан­ня представниками сторін або з дня, указаного в самих змінах (ст. 17 КЗпП). Проте, якщо внесені зміни або доповнення погіршують умови праці працівників порівняно з раніше встановленими, вони набувають чинності тільки через два міся­ці після їх прийняття. А умови, що погіршують становище працівників порівняно з визначеними чинним законодавством, узагалі є недійсними і не можуть бути включені до колективного дого­вору. Наприклад, підприємство не може вказати в колдоговорі, що зарплата виплачується один раз на місяць і не підлягає індексації, оскільки законом передбачена виплата зарплати двічі на місяць і обов'язкове проведення її індексації

Повідомна реєстрація змін до колдоговору

Зміни і доповнення до колективного договору також підлягають повідомній реєстрації (ст. 15 КЗпП, п. 1 Положення, затвердженого постано­вою КМУ від 05.04.94 р. № 225). Мета реєстра­ції - засвідчити достовірність поданих на реє­страцію примірників і копій та забезпечити об­лік умов колдоговору при виникненні трудових спорів.

Цю процедуру здійснюють районні держадмі­ністрації, районні в містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконкоми сільських, селищ­них і міських рад. Для реєстрації потрібно подати три примірники (перший, другий і копію) змін до колдоговору або його оновлену редакцію. До­говір реєструється протягом двох тижнів з дня отримання. На документі робиться напис уста­новленого зразка з інформацією про реєстрацій­ний номер.

Внесення змін  до Положення про оплату праці

Питання, пов'язані з оплатою праці найманих працівників, регулюються:

  на державному рівні - шляхом установлен­ня розміру мінімальної зарплати, мінімальних норм, гарантій і компенсацій;

  на договірному рівні - шляхом укладання ге­неральних і галузевих угод, затвердження і застосування локальних нормативних актів (зокрема, колективного договору або Поло­ження про оплату праці).

Форми і системи оплати праці , розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови впровадження і розміри надбавок, до­плат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлю­ються на підприємстві в колективному договорі (ст15 Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР, далі -Закон № 108).

Якщо колдоговір не укладається, то всі ці питання вирішуються погоджено роботодавцем (власни­ком або уповноваженим ним органом) і трудо­вим колективом, від імені якого діє профспілка або інший орган, уповноважений представляти інтереси колективу. У цьому випадку складається Положення про оплату праці.

З огляду на наведені норми на практиці склався такий порядок прийняття на підприємстві Поло­ження про оплату праці.

Крок 1. Планово-економічний відділ (уповно­важена посадова особа роботодавця) розробляє пропозиції за умовами оплати праці й оформ­ляє їх у вигляді проекту Положення про оплату праці.

Крок 2. Проект подається на погодження уповноваженому органу або представникові тру­дового колективу.

Крок 3. При погодженні на Положенні ставить­ся гриф «Погоджено», П. І. Б. і підпис особи (го­лови профкому або іншої уповноваженої особи).

Крок 4. Погоджене Положення затверджується керівником підприємства (окремо на документі робиться напис «Затверджено» або видається відповідний наказ керівника). Затверджене Поло­ження вводиться в дію наказом по підприємству. Етапи затвердження і введення в дію Положення можна об'єднати й оформити одним наказом (див. зразок 2 у кінці консультації).

Зміни і доповнення до Положення про оплату праці можна подати у вигляді окремого докумен­та під назвою «Зміни до Положення про оплату праці» або викласти в новій редакції саме По­ложення (найбільш розповсюджений варіант). Головне - не забувайте, що при зміні сис­тем і розмірів оплати праці у зв'язку зі змінами в організації виробництва та умовах праці (ч. З ст. 32 КЗпП), запровадженням нових або змі­ною діючих умов оплати праці у бік погіршення (ст. 103 КЗпП) роботодавець повинен повідомити про це працівника не пізніше ніж за два місяці до їх впровадження. Якщо строк попередження порушено і працівник оскаржить цей факт у суді,

суд може задовольнити вимоги працівника про оплату праці згідно з попередніми умовами за період, на який було скорочено строк поперед­ження (п. 12 постанови Пленума ВСУ від 24.12.99 р. № 13) . Якщо ж строк попередження не пропущено,  але працівники не згодні зі зміною умов праці, трудовий договір з ними розривається на підставі п. б ст. 36 КЗпП.

 

ЗРАЗОК 1

5.5. Внесення змін і доповнень до колективного договору

5.5.1.  Протягом строку дії колективного договору до нього можуть вноситися зміни і доповнення за взаємною згодою сторін.

5.5.2.  Одностороння зміна умов колективного договору не допускається.

5.5.3.  Підставами для змін або доповнень умов цього колективного договору є:

 

  зміни норм чинного законодавства з питань, що є предметом регулювання колективним договором;

  зміни норм генеральної угоди, регіональної, галузевих угод (якщо підприємство знаходиться в зоні дії цих угод);

  ініціатива однієї зі сторін колективного договору.

5.5.4.  Сторона-ініціатор письмово повідомляє другу сторону про початок проведення переговорів і направляє свої пропозиції щодо внесення змін і доповнень до колективного договору, які спільно розглядаються у п'ятиденний строк з дня їх отримання другою стороною.

5.5.5.  Роботодавець зобов'язаний забезпечити профспілці (представнику трудового колективу) можливість доведення до працівників розроблених ним проектів доповнень і змін до колектив­ного договору, а також проекту нового колективного договору способом, що не завдає шкоди діяльності підприємства.

5.5.6.  Зміни і доповнення до діючого колективного договору, нового колективного договору за­тверджуються профкомом (представником трудового колективу) і підписуються сторонами.

<...>

ЗРАЗОК 2

                                                         TOB Престиж»

                                   Наказ № 37

м. Дніпропетровськ   15.06.10 р.

 

Про затвердження Положення про оплату праці працівників

Відповідно до Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці» і з метою стимулювання зацікавленості працівників у виконанні виробничих завдань та посадових обов'язків НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити в новій редакції Положення про оплату праці працівників (додаток 1 до цього наказу).

2. Увести в дію з 01.07.10 р. нову редакцію Положення про оплату праці.
Генеральний директор              
(підпис)             А. А. Смирний

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

20.09.23
Повідомлення про публічне обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охо
20.09.23
Депутати підтримали створення на Львівщині Клінічного центру дитячої медицини
усі новини

Календар подій

Попередні September - 2023 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
01
0203
04
05
06
07
08
0910
11
12
13
14
15
1617
18
19
20
212223
252627282930 

Фотодокументи