Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Зміна умов праці

 

ЗМІНА УМОВ ПРАЦІ

Наталія Романова, провідний юрисконсульт

 Баланс № 55 (989) 12 липня 2010 року

Колективний договір і Положення про оплату праці - це локальні нормативні акти, тобто внутрішні документи підприємства, що регулюють взаємовідносини між роботодавцем і всім колективом (на відміну від трудового договору, який регулює відносини підприємства з окремим працівником). Такі документи приймаються з певною періодичністю. Але бувають ситуації, коли у зв'язку зі зміною законодавства або умов виробництва потрібне коригування положень цих документів. Розповімо, як правильно внести до них зміни.

 

Внесення змін до колдоговору

Колективний договір - це угода, яка уклада­ється між власником (уповноваженим ним орга­ном) і профспілковим комітетом (іншими уповно­важеними представниками трудового колекти­ву) з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин. Колдоговір поширюється на всіх працівників підприємства. Кожний новоприйнятий на роботу повинен бути ознайомлений з його умовами під підпис.

Колдоговір укладається на всіх підприємствах, установах та організаціях (незалежно від форми власності та господарювання), які використову­ють найману працю і мають права юридичної особи (ст. 2 Закону від 01.07.93 р. № 3356-ХІІ, далі - Закон № 3356). Водночас за його відсут­ність чинним законодавством відповідальність не передбачено.

Колективний договір діє протягом строку, на який його укладено. При цьому якщо до закін­чення строку дії договору сторони не укладуть новий, колишній зберігає юридичну силу до пе­регляду його умов або укладання нового (ст. 9 Закону № 3356), Діючим законодавством не вста­новлено будь-який конкретний строк, на який повинен бути укладений колдоговір. Це питання сторони вирішують самостійно. Як правило, такі договори укладають на один рік.

Разом із тим законодавство допускає можливість внесення змін і доповнень до колективного до­говору протягом строку його дії. Правда, з од­нією умовою - тільки за взаємною згодою сторін у порядку, визначеному самим договором (ст. 14 Закону № 3356).

У зв'язку із цим рекомендуємо: розробляючи проект колективного договору, відразу включай­те до нього положення про порядок і форму вне­сення до нього змін і доповнень (див. зразок 1 у кінці консультації).

Якщо колдоговір не містить порядок внесення до нього змін, тоді слід орієнтуватися на процедуру, передбачену законом для укладання колективно­го договору. Зупинимося на ній докладніше.

Крок 1. Сторона - ініціатор внесення змін до колдоговору (найчастіше це роботодавець) пись­мово повідомляє другу сторону про початок пере­говорів про внесення до нього змін і доповнень. На таке повідомлення друга сторона повинна відреагувати протягом 7 днів. Для проведення переговорів сторони створюють робочу комісію з розробки проекту змін до договору. Інформація про це фіксується або в наказі керівника по під­приємству, або в протоколі засідання представ­ників роботодавця і трудового колективу.

Крок 2. Запропонований стороною-ініціатором проект змін та/або доповнень до договору роз­глядається робочою комісією з урахуванням про­позицій, що надійшли від обох сторін. Остаточне рішення комісія оформляє протоколом, додавши до нього документ, який сторони готові винести на розгляд трудового колективу.

Крок 3. Готовий проект виноситься на об­говорення загальних зборів трудового колек­тиву. Після його схвалення (про це указується в протоколі загальних зборів) зміни до договору (можуть бути оформлені у вигляді нової редак­ції колективного договору) протягом п'яти днів підписуються уповноваженими' представниками сторін.

Дата набуття чинності змін до колдоговору

Зміни до колективного договору (як і сам кол­договір) набувають чинності з дня їх підписан­ня представниками сторін або з дня, указаного в самих змінах (ст. 17 КЗпП). Проте, якщо внесені зміни або доповнення погіршують умови праці працівників порівняно з раніше встановленими, вони набувають чинності тільки через два міся­ці після їх прийняття. А умови, що погіршують становище працівників порівняно з визначеними чинним законодавством, узагалі є недійсними і не можуть бути включені до колективного дого­вору. Наприклад, підприємство не може вказати в колдоговорі, що зарплата виплачується один раз на місяць і не підлягає індексації, оскільки законом передбачена виплата зарплати двічі на місяць і обов'язкове проведення її індексації

Повідомна реєстрація змін до колдоговору

Зміни і доповнення до колективного договору також підлягають повідомній реєстрації (ст. 15 КЗпП, п. 1 Положення, затвердженого постано­вою КМУ від 05.04.94 р. № 225). Мета реєстра­ції - засвідчити достовірність поданих на реє­страцію примірників і копій та забезпечити об­лік умов колдоговору при виникненні трудових спорів.

Цю процедуру здійснюють районні держадмі­ністрації, районні в містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконкоми сільських, селищ­них і міських рад. Для реєстрації потрібно подати три примірники (перший, другий і копію) змін до колдоговору або його оновлену редакцію. До­говір реєструється протягом двох тижнів з дня отримання. На документі робиться напис уста­новленого зразка з інформацією про реєстрацій­ний номер.

Внесення змін  до Положення про оплату праці

Питання, пов'язані з оплатою праці найманих працівників, регулюються:

  на державному рівні - шляхом установлен­ня розміру мінімальної зарплати, мінімальних норм, гарантій і компенсацій;

  на договірному рівні - шляхом укладання ге­неральних і галузевих угод, затвердження і застосування локальних нормативних актів (зокрема, колективного договору або Поло­ження про оплату праці).

Форми і системи оплати праці , розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови впровадження і розміри надбавок, до­плат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлю­ються на підприємстві в колективному договорі (ст15 Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР, далі -Закон № 108).

Якщо колдоговір не укладається, то всі ці питання вирішуються погоджено роботодавцем (власни­ком або уповноваженим ним органом) і трудо­вим колективом, від імені якого діє профспілка або інший орган, уповноважений представляти інтереси колективу. У цьому випадку складається Положення про оплату праці.

З огляду на наведені норми на практиці склався такий порядок прийняття на підприємстві Поло­ження про оплату праці.

Крок 1. Планово-економічний відділ (уповно­важена посадова особа роботодавця) розробляє пропозиції за умовами оплати праці й оформ­ляє їх у вигляді проекту Положення про оплату праці.

Крок 2. Проект подається на погодження уповноваженому органу або представникові тру­дового колективу.

Крок 3. При погодженні на Положенні ставить­ся гриф «Погоджено», П. І. Б. і підпис особи (го­лови профкому або іншої уповноваженої особи).

Крок 4. Погоджене Положення затверджується керівником підприємства (окремо на документі робиться напис «Затверджено» або видається відповідний наказ керівника). Затверджене Поло­ження вводиться в дію наказом по підприємству. Етапи затвердження і введення в дію Положення можна об'єднати й оформити одним наказом (див. зразок 2 у кінці консультації).

Зміни і доповнення до Положення про оплату праці можна подати у вигляді окремого докумен­та під назвою «Зміни до Положення про оплату праці» або викласти в новій редакції саме По­ложення (найбільш розповсюджений варіант). Головне - не забувайте, що при зміні сис­тем і розмірів оплати праці у зв'язку зі змінами в організації виробництва та умовах праці (ч. З ст. 32 КЗпП), запровадженням нових або змі­ною діючих умов оплати праці у бік погіршення (ст. 103 КЗпП) роботодавець повинен повідомити про це працівника не пізніше ніж за два місяці до їх впровадження. Якщо строк попередження порушено і працівник оскаржить цей факт у суді,

суд може задовольнити вимоги працівника про оплату праці згідно з попередніми умовами за період, на який було скорочено строк поперед­ження (п. 12 постанови Пленума ВСУ від 24.12.99 р. № 13) . Якщо ж строк попередження не пропущено,  але працівники не згодні зі зміною умов праці, трудовий договір з ними розривається на підставі п. б ст. 36 КЗпП.

 

ЗРАЗОК 1

5.5. Внесення змін і доповнень до колективного договору

5.5.1.  Протягом строку дії колективного договору до нього можуть вноситися зміни і доповнення за взаємною згодою сторін.

5.5.2.  Одностороння зміна умов колективного договору не допускається.

5.5.3.  Підставами для змін або доповнень умов цього колективного договору є:

 

  зміни норм чинного законодавства з питань, що є предметом регулювання колективним договором;

  зміни норм генеральної угоди, регіональної, галузевих угод (якщо підприємство знаходиться в зоні дії цих угод);

  ініціатива однієї зі сторін колективного договору.

5.5.4.  Сторона-ініціатор письмово повідомляє другу сторону про початок проведення переговорів і направляє свої пропозиції щодо внесення змін і доповнень до колективного договору, які спільно розглядаються у п'ятиденний строк з дня їх отримання другою стороною.

5.5.5.  Роботодавець зобов'язаний забезпечити профспілці (представнику трудового колективу) можливість доведення до працівників розроблених ним проектів доповнень і змін до колектив­ного договору, а також проекту нового колективного договору способом, що не завдає шкоди діяльності підприємства.

5.5.6.  Зміни і доповнення до діючого колективного договору, нового колективного договору за­тверджуються профкомом (представником трудового колективу) і підписуються сторонами.

<...>

ЗРАЗОК 2

                                                         TOB Престиж»

                                   Наказ № 37

м. Дніпропетровськ   15.06.10 р.

 

Про затвердження Положення про оплату праці працівників

Відповідно до Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці» і з метою стимулювання зацікавленості працівників у виконанні виробничих завдань та посадових обов'язків НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити в новій редакції Положення про оплату праці працівників (додаток 1 до цього наказу).

2. Увести в дію з 01.07.10 р. нову редакцію Положення про оплату праці.
Генеральний директор              
(підпис)             А. А. Смирний

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

30.05.23
Затверджено план заходів щодо реформування медико-соціальної експертизи
30.05.23
Віктор Ляшко: відбудова медзакладів буде відбуватися виключно відповідно до їх ролі у спроможній мережі
усі новини

Календар подій

Попередні June - 2023 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 010203
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Фотодокументи