Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Основні позитиви генеральної угоди

 

 Основні позитиви нової Генеральної угоди

 

Враховуючи програмні завдання програми Президента України профспілки підготували проект івийшли з ініціативою до Уряду і роботодавців провести переговори і укласти Генеральну угоду під гаслом «Конкурентність, гідна праця, людський розвиток». Таке триєдине завдання для бізнесу, влади і профспілок мало спонукати Сторони під час переговорів напрацювати комплексні солідарні механізми та зобов’язання, які б реально сприяли поетапному досягненню Україною стандартів економіки та якості життя на рівні ТОП-20 найбільш розвинутих країн світу – як цього зажадав наш Президент, а також збільшення доходів вдвічі, а відповідно зарплат втричі, як визначив Прем’єр-міністр України.

Учасники переговорів пам’ятають яким складним був старт переговорів(власники довго вибирали між двома СПО профспілок), як в ході переговорів не просто знаходили компромісне вирішення найгостріших соціально-трудових проблем та вироблення спільних механізмів реалізації законів України та завдань Президента України(вимушені були зробити майже трьохмісячну перерву у переговорах і звертатися до Прем’єр-Міністра і Президента України).

Головним позитивом цих непростих переговорів є те, що Сторонам таки вдалося зберегти.

 

Розділ І «СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ»

 Сторони визнали, що ефективному і конкурентному розвитку буде сприяти участь профспілок в управлінні підприємств.

 Профспілки братимуть участь у  контролі постприватизаційного розвитку акціонерних і залучатися до підготовки змін до договорів купівлі-продажу державного майна.

 Позитивно вирішено питання навчання представників профспілок, які беруть участь у роботі спостережних рад акціонерних товариств. 

ü У частині зобов’язань Кабінету Міністрів України прийнята важлива норма щодо повернення відповідних корпоративних прав державі при порушенні покупцями об’єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу державного майна, у якому зокрема передбачається участь профспілок.

 Знайшли вагоме відображення питання захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринках і конкурентоспроможності національної економіки.

 Вперше запроваджується норма про співпрацю соціальних партнерів під час розробки стратегічних та/або програмних документів щодо співробітництва України з Світовим банком, Світовою організацією торгівлі укладанні угод про зони вільної торгівлі.

 Сторони вперше прийняли норму щодо підготовки основних прогнозних макропоказників розвитку України, що дозволятиме соціальним партнерам визначати свої позиції при їх підготовці.

 Передбачається співпраця соціальних партерів на всіх стадіях бюджетного процесу.

 

 У сфері забезпечення продуктивної зайнятості

Серед позитивів Угоди слід відзначити:

 • У розвиток чинної Генеральної угоди прийняті  норми, які передбачають зростання рівня зайнятості населення

 •  Збережено норма щодо забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років.

 •   Спільну домовленість Сторін створити умови для сталого скорочення нелегальної і тіньової зайнятості населення,  легалізації трудових відносин.

 •  Запобіганню поширенню нетипових форм зайнятості сприятиме застосування норми про включення до галузевих угод та колективних договорів зобов’язання роботодавців щодо залучення працівників сторонніх підприємств на умовах цивільно-правових договорів після попереднього інформування профспілок.

 •  Вперше  прийнята норма щодо вивчення протягом 2010 року питання створення інтегрованої інспекції праці згідно з рекомендаціями МОП.

 •  Серед нових зобов’язань Кабінету Міністрів України - зобов’язання вживати заходів для державної підтримки розвитку виробничої та соціальної інфраструктури малих монофункціональних міст з метою збереження існуючих та створення нових робочих місць і на цій основі забезпечення зайнятості населення цих місць.

 •  Кабінет Міністрів України взяв зобов’язання щодо розроблення та сприяння прийняттю Верховною Радою України важливих законів для реалізації активної політики зайнятості: «Про професійний розвиток працівників», «Про Загальнодержавну цільову соціальну програму збереження та розвитку трудового потенціалу України до 2017 року», «Про зайнятість населення» (нова редакція)».

 

 

Розділ ІІ Оплата праці

 

 •    Угодою визначено щорічні темпи підвищення як реальної так і номінальної заробітної плати, а саме реальної не менше темпів зростання реального ВВП. (Профспілки під час переговорів наполягали на визначенні темпів зростання номінальної заробітної плати, які б заклали основу подвоєння протягом п’яти років реальних доходів громадян В цьому році Кабміном прогнозувалось значно менші темпи зростання і профспілкам вдалось частково зламати цю позицію.).

 •   Закладено також темпи зростання номінальної заробітної плати не менше 17,8% в 2010 році, та не менше 15-16 відсотків в наступних роках (що в умовах прогнозованого зниження інфляції забезпечить зростання реальних доходів працівників).

 •   Досягнуто домовленості з роботодавцями що розмір заробітної плати некваліфікованого працівника не бюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці має перевищувати фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахованого відповідно до законодавства. Реалізації цієї норми Генеральної угоди фактично означатиме запровадження в небюджетній сфері мінімального розміру оплати праці, який на сьогоднішній день перевищуватиме законодавчо визначену мінімальну заробітну плату майже на 300 грн.!.  і виведення працюючої людини із зони бідності(Профспілки наполягали на встановленні тарифної ставки робітника найнижчої кваліфікації в розмірі не менше 115% мінімальної заробітної плати, оскільки на сьогодні законодавчо визначена мінімальна заробітна плата на 15% являється нижчою фактичного прожиткового мінімуму).

 •   В результаті тривалих переговорів (які починалися з абсолютного неприйняття необхідності переговорів з профспілками з питань оплати праці в бюджетній сфері) вдалось переконати та вперше домогтись зобов’язання Кабінету Міністрів України проводити переговори з профспілками щодо визначення базових умов в оплаті праці бюджетників, в тому числі й державних службовців. (Це є значним проривом в питанні договірного регулювання оплати праці й сприятиме реалізації в Україні принципів базових конвенцій МОП).

 •   Профспілкам також вдалось домогтися зобов’язання КМУ щодо забезпечення чіткої етапності і зрозумілого механізму наближення базового  посадового окладу Єдиної тарифної сітки до мінімальної заробітної плати і системного зростання оплати праці всіх працівників бюджетної сфери. (Завдячуючи цій домовленості за Генеральною угодою протягом її дії має бути остаточно розв’язано проблему дискримінації з оплати праці бюджетників).

ü    Вперше вдалось домогтися домовленості щодо  застосовування в регіональних угодах при визначенні тарифних ставок (окладів) регіонального коефіцієнту перевищення прожиткового мінімуму в регіоні над встановленим законодавством рівнем.

 •     Роботодавці та Уряд зобов’язались до кінця 2010 року погасати заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах, а з метою недопущення в подальшому цього ганебного явища внести законодавчі зміни з метою>запровадження посиленого механізму компенсації за затримку заробітної плати (профспілки наполягають на пені за невиплату заробітної плати в розмірі не менше подвійної облікової ставки НБУ), посиленого контролю за наявністю коштів на рахунках підприємства.

 •     Новацією Генугоди є норма щодо поступового наближення мінімальної заробітної плати до 45% від середньої заробітної плати (на сьогодні це склало б 1035грн.), що є практикою всіх країн Євросоюзу.

 •     Досягнуто домовленості щодо розроблення та узгодження механізму проведення розрахунку мінімального рівня заробітної плати, який забезпечуватиме відтворення здатності працівника до праці та утримання непрацездатних членів його сім’ї>(відтворювального рівня оплати праці). Таку норму було зініцйовано профспілками і після її реалізації Сторони матимуть суттєвий орієнтир в питанні при встановлення розміру МЗП як державної соціальної гарантії та договірних гарантій в оплаті праці.

 

 

Розділ ІІІ. Умови праці та відпочинку

 

Серед обов'язків, що покладає на себе сторона Уряду, слід особливо відмітити зобов'язання щорічно розглядати у травні на розширеному засіданні Уряду за участю Сторін стан забезпечення умов праці, виробничого травматизму і професійних захворювань в Україні і за підсумками розгляду публікувати Національний огляд стану охорони праці в країні. (Такого засідання Уряду не проводилося жодного разу, хоча проходила відповідна підготовка до його проведення за участі ФПУ та членських організацій).

Позитивний вплив на ефективність державного і громадського контролю у сфері охорони праці стане виконання зобов'язання щодо співпраці державних органів виконавчої влади з громадськими центрами незалежної експертизи з охорони праці. (Таке положення Генугоди відображає сучасні реалії, коли необхідно задля забезпечення захисту прав працівників у зазначеній сфері діяльності запроваджувати та поширювати незалежну профспілкову систему експертиз з охорони праці та створено Центр незалежних експертиз з охорони праці ФПУ в м.Донецьк).

Значним досягненням стала вимога до бюджетних установ щорічно передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на охорону праці, а головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити контроль за виконанням вказаного доручення. (Зазначене положення проекту Генугоди викликало заперечення з боку деяких центральних органів влади, зокрема Мінфіну, але була узгоджена та внесена до проекту).

Дуже значним досягненням проекту цієї Генугоди є положення про встановлення починаючи з 2010-2011 навчального року, у якості обов’язкових (нормативних) для вивчення в циклі професійної та практичної підготовки всіма студентами, курсантами та слухачами вищих навчальних закладів таких навчальних дисциплін, як „Основи охорони праці”, „Охорона праці в галузі”, визначення для них необхідної кількості навчального часу. Таке положення вдалося внести до проекту Генугоди вперше.

Генугода також передбачає подальше продовження Урядом спільної роботи із Сторонами щодо перегляду і затвердження у 2011 р. оновлених типових галузевих норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників, перегляду яких вимагали з урахуванням сучасних умов виробництва практично всі членські організації ФПУ.

Позитивними стали положення, які передбачають вдосконалення медичної допомоги безпосередньо для працівників на підприємстві.  Генугодою передбачено при укладанні галузевих угод, колективних договорів передбачати можливість створення на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працюючих більше 1000 осіб медичної служби.

Сторони разом з відповідними центральними органами виконавчої влади зобов'язалися забезпечити опрацювання і подання Кабінетові Міністрів України проекту „Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011 – 2015 роки”, яка є важливим компонентом реалізації Національної стратегії безпеки праці, з ініціативи ФПУ підтриманої Президентом України В.Ф. Януковичем Урядом.

 

Этим соглашением дается дополнительный импульс проведению аттестации рабочих мест, выявлению вредных факторов на рабочих местах и постепенному выведению работников из тяжелых и вредных условий, восстановлению медицинских служб на крупных предприятиях для раннего выявления угрозы профессиональных заболеваний.

 

 

 

Розділу ІУ "Соціальний захист працівників"

 

1. Як і в попередні роки Генеральною угодою передбачено заходи спрямовані на збільшення чисельності працівників та членів їх сімей, які будуть оздоровлюватися в санаторно-курортних закладах за рахунок більш ефективного використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. (Для профспілок такий підхід має принципове значення, оскільки усі соціальні послуги, у тому числі і санаторно-курортні, фінансуються за залишковим принципом, а тому зберегти їх в умовах фінансово-економічної кризи та скрутного фінансового стану Фонду було для них однією із пріоритетних цілей).

2. Важливим в Генеральній угоді є також положення, що питання перерозподілу структури страхових внесків до фондів соціального страхування між роботодавцями та застрахованими працівниками або їх зміни органами виконавчої влади розглядатимуться лише за участю представників СПО профспілок та СПО роботодавців з подальшим внесенням узгодженого рішення до Верховної Ради України у встановленому законодавством порядку. (Це пов’язано з тим, що останнім часом державними органами все частіше порушується питання про збільшення розміру страхових внесків для працівників та відповідним зменшенням розміру внесків для роботодавців. Таке положення до Генугоди включено з метою унеможливлення одноосібного прийняття державними органами рішення про підвищення страхових внесків для працівників).

3. Новою Генеральною угодою Кабінет Міністрів вперше зобов’язався  внести протягом 2010 року на розгляд КМУ опрацьовані експертною комісією оновлені набори прожиткового споживчого кошику,

4. З метою посилення соціального захисту пенсіонерів Кабінет Міністрів України зобов’язався опрацювати питання щодо запровадження дієвого механізму підвищення пенсій для усунення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки. (Адже розміри раніше призначених пенсій уже вдвічі відстають від розмірів новопризначених пенсій за аналогічними показниками тривалості стажу роботи та розміром отримуваної заробітної плати).

         5. З метою захисту пенсійних прав працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці Угодою передбачено зобов’язання Уряду (п.4.20) внести зміни до нормативних актів щодо умов зарахування до стажу, який дає право на пільгову пенсію, періодів роботи у шкідливих та важких умовах праці, до проведення чергової атестації за результатами попередньої атестації робочих місць.  (У зв’язку з тим, що сьогодні це питання не врегульовано, працівники втрачають пільговий стаж роботи, а в багатьох випадках і право на призначення пенсії на пільгових умовах. Виконання зазначеного вище положення Генугоди дозволить вирішити існуючу проблему і захистити пенсійні права працівників).

 

В некоторых вопросах мы не ожидали подписания соглашения и приступили к работе заранее. Так, уже заканчивается работа трехстороннего экспертного совета по обновлению наборов товаров и услуг для расчета прожиточного минимума. Это те, необходимые обществу нормы, от утверждения которых «оранжевая» власть всячески увиливала  все пять лет.

Нам предстоит выработать общий вектор в реализации вопросов, не отраженных должным образом в соглашении, а именно - программы экономических реформ Президента Украины на перспективу до 2014 года. В частности речь идет о  таких важных для социальных партнеров социальных задачах, как реформа медицинского обслуживания и создание здоровых условий труда, завершение реформы пенсионной системы, реформа жилищно-коммунального хозяйства.

 Следовательно, надо выходить за рамки соглашения и сообща решать вопросы, поставленные жизнью.

 

 

 

В новій Угоді  вперше  окремим розділом викладено зобов’язання  сторін  щодо  розвитку  соціального діалогу  та співпраці  Кабінету  Міністрів, профспілок і об’єднань роботодавців з  метою  вирішення  проблемних питань у сферах економічних, соціальних і трудових відносин.

          Установлено, що  всі  проекти законів  та інших нормативно-правових  актів, ініційованих  Кабінетом Міністрів  та міністерствами, відомствами з питань що є предметом  даної Угоди обов’язково завчасно  надсилаються  СПО профспілок на погодження. Крім того, надається  можливість обговорення пропозицій профспілок безпосередньо при розгляді питань  на засіданнях  Урядових комітетів  та Кабінету Міністрів.

         Визначено також  порядок розгляду  соціальними партнерами та надання висновків  по законопроектах, які  надсилаються їм  парламентськими комітетами.

         Окремими додатками до Угоди  визначено порядок  проведення  консультацій сторін  Генугоди  з питань, які потребують  попереднього розгляду.

         Затверджено Регламент здійснення  спільного контролю за виконанням домовленостей  за Генеральною Угодою з тим, щоб ця робота  носила  постійний характер і один раз на півріччя  підсумки  підбиватимуться  на спільних засіданнях сторін.

          Важливим є  те, що Регламент передбачає оперативне реагування на кожен випадок порушення чи незалежного виконання взятих зобов’язань, встановлює конкретні терміни щодо усунення виявлених порушень.

 

 

Вважаємо необхідним продовжити роботу, для подальшого внесення доповнень до Генугоди:

- Визначення спільних конкретних заходів по сприянню соцпартнерами входження України в ТОП-20 найрозвинутих країн світу, зокрема по індексу людського розвитку(поки наші ініціативи блокуються <st1:personname w:st="on">Мінекономіки</st1:personname>)

- Підготовка національної програми соціального розвитку як відповідного продовження Президентської програми економічних реформ, в якій передбачити реформування оплати праці для забезпечення справедливого розподілу результатів праці між бізнесом і працівниками. Перехід від дешевої праці до високо конкурентної, рентабельної праці, яка забезпечує відтворення робочої сили та виконання сімейних і суспільних обов’язків.

- Прискорене скорочення розриву в оплаті за однакову роботу українців і громадян Євросоюзу.

- Перехід від позорного держстандарта прожиткового мінімум уму для працівника до раціонального і оптимального споживчого бюджету.

- Формування чіткої програми підвищення конкурентності і продуктивності з визначенням зон відповідальності соцпартнерів.

- Підготовки національної програми створення сучасних робочих місць 5-6 економічних укладів з гідними умовами праці

- Запровадження державної програми поширення ідеології соціального діалогу, запровадження постійних теле і радіо програм «Соціальний трикутник», на яких висвітлювати результати виконання Генугоди, пропагувати позитивну практику виконання галузевих і регіональних угод

 

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

24.05.24
Жінки з медичною освітою мають стати на військовий облік — постанова Уряду Посилання: (www.umj.com.ua/uk/novyna-254229-zhinki-z-medichnoyu-osvitoyu-mayut-stati-na-vijskovij-oblik-post
21.05.24
П А М " Я Т А Є М О !
усі новини

Календар подій

Попередні May - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 01
02
030405
06
07
08
09
10
1112
1314
15
16
17
1819
20
21
2223
24
26
2728293031 

Фотодокументи