Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Консультує Тамара Маценко

Надбавка за вислугу років: Розгляд нестагдартних ситуацій

Наталія МАКЄЄВА, редактор «Баланс БЮДЖЕТ»

 НАДБАКА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ МЕДПРАЦІВНИКАМ:

РОЗГЛЯД НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЙ

Медпрацівник до обрання на посаду депутата райради працював лікарем у районній лікарні. Чи зараховується період його роботи депутатом на виборній посаді заступника голови районної ради до стажу, який дає право на встановлення надбавки згідно з По­рядком № 1418, якщо зараз він працює за спеціальністю на посаді лікаря?


Так. зараховується. Час роботи депутата в міс­цевій раді на постійній основі зараховується до його загального й безперервного стажу роботи (служби), а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою він працював до обран­ня на виборну посаду в раді (ч. 4 ст. 33 Зако­ну від 11.07.02 р. 93-ІУ «Про статус депутатів місцевих рад»).

Звертаємо увагу: у ст. 2 указаного документа роз'яснюється, що під поняттям «депутат місце­вої ради» у цьому законі мається на увазі посада депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної та обласної ради.

У поставленому запитанні йдеться про медпра­цівника, який до обрання депутатом обіймав посаду лікаря, тому час роботи депутатом буде зараховуватися йому і до стажу роботи за лі­карською посадою, тобто до стажу, що дає право на виплату надбавки відповідно до По­рядку1418.


Чи включається до стажу, який дає право на встановлення надбавки медсестрі полікліні­ки, період військової служби (за контрактом протягом трьох років) у разі, якщо у трудовій книжці відповідного запису немає, проте у військовому квитку вказано дату і номер наказу про призначення та звільнення медсестри з військової служби у запас?


Так, включається. Документом для визначен­ня стажу роботи, який дає право на отримання надбавки, є трудова книжка або інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують наявність стажу роботи (п. 5 Порядку1418). У ситуації, що розглядається, запис у трудовій книжці працівника відсутній, тому для визначен­ня стажу слід ураховувати період, зазначений у військовому квитку за датою та номером на­казу про призначення та звільнення з військової служби. Нагадаємо, час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю та стажу державної служ­би (ч. 1 ст. 2 Закону від 25.03.92 р. № 2232-ХІІ «Про військовий обов'язок і військову службу», далі - Закон № 2232). У поставленому запитанні йдеться про визначення стажу роботи медичної сестри, тому період її військової служби вклю­чається до стажу за спеціальністю «сестринська справа».

При цьому на такий висновок не впливає той факт, що особа проходила військову службу за контрактом, оскільки контрактна служба осіб рядового, сержантського і старшинського складу є одним із видів військової служби згідно із ч. 4 ст. 2 Закону № 2232. Отже, військова служ­ба медсестри за контрактом також належить до державної військової служби, що підтверджує необхідність зарахування цього періоду до стажу роботи за її спеціальністю.

Ще одним доказом необхідності включення пе­ріоду проходження військової служби медсестри до стажу для нарахування надбавки є той факт, що військові частини (військові навчальні закла­ди, установи тощо) відносяться до державних установ, що відповідає вимогам п. 4 Порядку 141§, згідно з яким до вказаного стажу входить час роботи в будь-яких державних та комуналь­них установах, закладах та організаціях незалеж­но від підпорядкування на посадах, визначених у п. З цього Порядку.

 Інструктор із фізкультури обласної психіатричної лікарні має вищу немедичну освіту.  Чи нараховується йому надбавка відповідно до Порядку № 1418 з огляду на норму про її виплату професіоналам із вищою немедичною освітою?


Ні, не нараховується. Обґрунтуємо нашу відпо­відь. Як випливає з п. З Порядку № 1418, для ви­плати надбавки має виконуватися не лише умо­ва про віднесення працівників до професіоналів з вищою немедичною освітою, а ще й умова про їх допущення до медичної діяльності в закла­дах охорони здоров'я.

Для з'ясування питання, кого саме із працівників слід уважати допущеним до медичної діяльності в закладах МОЗ, звернемося до наказу МОЗ від 12.08.09 р. № 588. У цьому документі наведена номенклатура спеціальностей професіоналів з вищою немедичною освітою, які працю­ють у системі охорони здоров'я: бактеріологія, біологія, генетика лабораторна, ентомологія, зоологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, лабораторна іму­нологія, мікробіологія і вірусологія. Як бачимо, інструктора з фізкультури до цього переліку не включено, тому на отримання надбавки він пра­ва не має.

Зазначимо, що наказом Держкомітету з питань фізичної культури і спорту від 17.10.02 р. № 2264 посада інструктора з фізкультури віднесена до групи фахівців спортивної галузі.

 

Консультує головний спеціаліст департаменту розвитку профспілкового руху Тамара МАЦЕНКО

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

23.09.21
Стартував перший медсестринський форум
21.09.21
ГАРЯЧА ЛІНІЯ ПРОФСПІЛКИ
усі новини

Календар подій

Попередні September - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
01
02
03
0405
06
07
08
09
10
1112
13
14
15
16171819
20
21
22
23
242526
27282930 

Фотодокументи