Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Анжела КУПЛІВАНЧУК, головний спеціаліст Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності Міністерства охорони здоров'я Украї

Чи виплачується надбавка за вислугу   років, передбачена постановою КМУ від 26.08.2009 р. №910, працівникам лаборато­рій санітарно-епідеміологічної станції (медичним сестрам, лаборантам, бактеріологам, біологам)? У виплаті надбавки нам відмовили, мотивуючи тим, що ми не є посадовими особами.

Постановою КМУ від 26.08.2009 р. № 910 пра­цівникам державної санітарно-епідеміологічної служби передбачена з1 січня 2010 року виплата надбавки за вислугу років залежно від стажу роботи відповідно до Порядку виплати надбавки за вислугу років посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби України (далі — Порядок).

Згідно з п. 1 Порядку надбавка за вислугу ро­ків установлюється посадовим особам державної санітарно- Хто належить до посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби з метою вста­новлення надбавки за вислугу років, розшифровано в п. 2 Порядку, а саме: головні державні санітарні лікарі та їх заступники, лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи, лікарі-бактеріолбги, лікарі-вірусологи, лікарі-паразитологи, лікарі-дезінфекціоністи, лікарі-санологи, біологи, ентомологи, лаборанти з вищою освітою, помічники лікарів, фельдшери-лаборанти (лаборанти), медичні сестри, інструктори, крім тих, які мають право на виплату надбавки за трива­лість безперервної роботи.

Отже, медичні сестри, лаборанти, біоло­ги санітарно-епідеміологічної станції мають право на встановлення надбавки за вислу­гу років, передбачену постановою КМУ від 26.08.2009 р. № 910, крім тих, які мають право на виплату надбавки за тривалість безперерв­ної роботи.

Бактеріологи в п. 2 Порядку не вказані

ВКЛЮЧЕННЯ ДО СТАЖУ ДЛЯ ВИПЛАТИ НАДБАВКИ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ ПЕРІОДУ ПРОХОДЖЕННЯ ІНТЕРНАТУРИ

 

Спеціалістам, які навчалися в установах освіти за контрактом, період проходження інтернатури зараховується до стажу, який дає право на надбавку за вислугу років, передбачену постановою КМУ від 29.12.2009р. № 1418, за умови, що в трудовій книжці такого спеціаліста записано про його зарахування на посаду лікаря-інтерна.

Хто має вносити запис до трудової книжки лікаря-інтерна, який навчається на контрактній основі: вищий навчальний заклад чи лікувальний заклад, у якому він проходить інтернатуру (до штату лікувального закладу він не зараховується)?

Згідно з роз'ясненнями Міністерства освіти, наве­деними в листі від 22.01.2010 р. № 10.03.67/136, лікарі-інтерни після закінчення вищих медичних за­кладів освіти III — IV рівнів акредитації отримують диплом лікаря-спеціаліста і для проходження інтер­натури зараховуються до штату закладів охорони здоров'я, на базі яких вони проходять інтернатуру на посадах лікарів-інтернів, про що до трудової книжки вноситься відповідний запис. Це регулюєть­ся п. 7.3 наказу МОЗ України «Про затвердження По­ложення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III — IV рівнів акредитації медичних факультетів уні­верситетів» від 19.09.96р. №291.

Відповідно до п. ЗО Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних і комунальних за­кладах охорони здоров'я, затвердженого постановою КМ від 17.09.96 р. № 1138, стажування лікарів (провізорів) — інтернів у базових закладах охорони здоров'я на умовах контракту проводиться за умо­ви, якщо ці лікарі (провізори) — інтерни:

закінчили недержавні вищі медичні (фарма­цевтичні) навчальні заклади;

закінчили державні вищі медичні (фармацев­тичні) навчальні заклади на умовах контракту;

прийняті на роботу в недержавні заклади охо­рони здоров'я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства);

          повторно проходять інтернатуру; —бажають отримати другу спеціальність в інтер­натурі.

Із закладом освіти і охорони здоров'я та інтер­ном можуть укладатися договори як окремо, так і в тристоронній формі. За проходження інтернатури на умовах контракту лікарі-інтерни вносять відповід­ну плату, а установа охорони здоров'я надає робочі місця для проходження інтернатури.

Що стосується спеціалістів, які навчалися у вищих навчальних закладах за контрактною формою, то період проходження інтернатури зараховується до стажу, що дає право на надбавку за вислугу років, за умови, що в трудовій книжці такого спеціа­ліста записано про його зарахування на посаду лікаря-інтерна.

Згідно з п. 5 Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і спеціалістам з базовою та неповною вищою медичною освітою державних і комунальних закладів охорони здоров'я, затвердженого постано­вою КМУ від 29.12.2009 р. № 1418, документом для визначення стажу роботи, який дає право на отри­мання надбавки за вислугу років, є трудова книжка та інші документи, які згідно із законодавством підтверджують стаж роботи.

Після закінчення строку підготовки в інтернатурі лікарі (провізори) — інтерни підлягають атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєн­ням звання лікаря (провізора) — спеціаліста за кон­кретною спеціальністю. Після закінчення атестації лікарі-інтерни отримують відповідний сертифікат.

Тому якщо лікувальним закладом, у якому лікар-інтерн проходив інтернатуру на контрактній основі, не було зроблено запис про його зарахування на по­саду лікаря-інтерна, то документом, що підтверджує проходження інтернатури, буде сертифікат

 

Про виплату надбавок щодо виплати медпрацівникам надбавок за вислугу років при отриманні надбавки за тривалість безперервної роботи

N 824/13/84-10, 31.03.2010, Лист, Міністерство праці та соціальної політики України

          МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 Департамент з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці      

                        ЛИСТ

 31.03.2010 N 824/13/84-10

 Про виплату надбавок

 Департамент з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянув запит щодо права деяких категорій працівників окремих закладів охорони здоров'я, які мають право на отримання надбавки за тривалість безперервної роботи, також на виплату надбавки за вислугу років і повідомляє.

Відповідно до п. 4.1.1 розділу 4 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.05 р. N 308/519 (із змінами), окремим категоріям працівників деяких закладів охорони здоров'я встановлюється надбавка за тривалість безперервної роботи залежно від стажу роботи.

Разом з тим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. N 1418 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2010 року N 47 затверджено Порядок виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я.

Дія зазначеного Порядку поширюється на лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних установ, закладів та організацій незалежно від підпорядкування на посадах, визначених у пункті 3 цього Порядку, за умови, що оплата праці цих працівників здійснюється відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я.

З урахуванням зазначеного лікарі з базовою та неповною вищою медичною освітою закладу, які мають право на виплату надбавки за тривалість безперервної роботи, мають також право на виплату надбавки за вислугу років.


 

Директор Департаменту                          О.Товстенко


 

 <//font>

ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВКИ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ

 Лікар-стоматолог має вищу кваліфікаційну категорію і зараз працює в міській поліклі­ніці. З 1995 по 2004 рік (8 років) він працював у товаристві з обмеженою відповідальністю на посаді лікаря-стоматолога. Чи включається цей період до стажу для встановлення надбавки за вислугу років (м. Полтава

 

Постановою від 29.12.2009 р. №1418 медич­ним працівникам установлено надбавку за вислугу років та затверджено Порядок виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я (далі — По­рядок № 1418).

Пунктом 4 Порядку № 1418 визначено, які періо­ди роботи зараховуються до стажу для встановлен­ня надбавки за вислугу років.

Зокрема, до стажу роботи для встановлення надбавки за вислугу років включається час роботи в державних та комунальних закладах охорони здоров'я України, СРСР і союзних республік СРСР на посадах лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, визначених у п. З По­рядку №1418.

Уключення до стажу для встановлення надбав­ки за вислугу років періоду роботи в приватних та інших лікувальних закладах, які не належать до державних і комунальних закладів охорони здоров'я України, Порядком 1418 не перед­бачено.

Таким чином, період роботи в товаристві з обмеженою відповідальністю на посаді лікаря-стоматолога не включається до стажу для вста­новлення надбавки за вислугу років.

На балансі сільської ради перебуває діль­нична лікарня. Згідно з постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1418 з 1 січня 2010 року лікарям і медичним сестрам нараховується над­бавка за вислугу років. Чи мають право на над­бавку за вислугу років ті працівники, яким уста­новлено надбавку за тривалість безперервної роботи?

(Миколаївська обл.)

Постановою від 29.12.2009 р. 1418 медич­ним працівникам установлено надбавку за вислугу років та затверджено Порядок виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я (далі — По­рядок 1418).

Згідно з п. 1 Порядку 1418 надбавка за ви­слугу років установлюється лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою, умови оплати праці яких визначаються відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я, крім по­садових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Відповідно до п. З Порядку 1418 надбавка за вислугу років виплачується:

     керівникам закладів охорони здоров'я та їх заступникам з числа лікарів;

     заступникам головного лікаря з медсестринства;

     керівникам структурних підрозділів із числа лікарів;

—лікарям усіх лікарських спеціальностей;

     професіоналам з вищою немедичною освітою, допущеним до медичної діяльності в закладах охо­рони здоров'я;

     головним медичним сестрам;

     фахівцям з базовою та неповною вищою ме­дичною освітою всіх спеціальностей.

Пунктом 6 Порядку 1418 визначено, що на­дбавка за вислугу років у державному чи кому­нальному закладі охорони здоров'я обчислюється виходячи з посадового окладу (з підвищеннями) працівника без урахування інших надбавок і до­плат. Інакше кажучи, надбавка за вислугу років установлюється незалежно від виплати інших над­бавок і доплат, у тому числі надбавки за тривалість безперервної роботи, передбаченої п. 4.1 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затвер­джених наказом Мінпраці та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. 308/519.

Працівнику, якому встановлено надбавку за тривалість безперервної роботи, надбавка за вислугу років установлюється на загальних підставах, якщо її встановлення передбачено для тієї посади, яку він обіймає.

 

 

Працівників сільської амбулаторії звільнено з районного територіального медичного об'єднання та прийнято за переведенням до сільської амбулаторії. Відповідно до довідки з Єдиного держреєстру сільська рада є орга­ном місцевого самоврядування (вид діяльнос­ті — управління на рівні сіл та селищ). Сільську амбулаторію в держреєстрі не зареєстровано як самостійну організацію.

Чи поширюються на працівників сільської амбу­латорії наказ МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 і постанова КМУ від 29.12.2009 р. Na 1418? 

(Київська обл.)

 При обчисленні заробітної плати працівників сфери охорони здоров'я незалежно від підпо­рядкування застосовуються Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджені на­казом Мінпраці та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. 308/519 (далі — Умови №308/519). Це передбачено п. 1.1 Умов №308/519.

Наказом Міністерства охорони здоров'я Украї­ни від 28.10.2002 р. 385 затверджено Перелік закладів охорони здоров'я, згідно з п. 1.2 якого сільська лікарська амбулаторія (у тому числі сіль­ських та селищних рад) належить до амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров'я України.

Таким чином, порядок установлення посадових окладів, підвищення посадових окладів, установ­лення надбавок і доплат медичним працівникам сільської лікарської амбулаторії здійснюється від­повідно до Умов № 308/519.

Згідно з Порядком виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною ви­щою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я, затвердженим постано­вою КМУвід 29.12.2009 р. № 1418 (далі — Порядок № 1418), надбавка за вислугу років установлюється лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою, умови оплати праці яких ви­значаються відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я

Нагадаємо, що згідно з п. З Порядку № 1418 надбавка за вислугу років виплачується:

     керівникам закладів охорони здоров'я та їх заступникам із числа лікарів;

    заступникам головного лікаря з медсестринства;

     керівникам структурних підрозділів із числа лікарів;

     лікарям усіх лікарських спеціальностей;

    професіоналам з вищою немедичною освітою, допущеним до медичної діяльності в закладах охо­рони здоров'я;

     головним медичним сестрам;

     фахівцям з базовою та неповною вищою ме­дичною освітою всіх спеціальностей.

Виходячи із зазначеного медичні працівники сіль­ської лікарської амбулаторії, які обіймають поса­ди, передбачені Порядком № 1418, мають право на встановлення надбавки за вислугу років.

 

Чи має право на встановлення надбавки  за вислугу років лікар вищої категорії спор­тивного профілю комунальної установи «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа»? Чи враховується період роботи в зазначеному закладі до стажу для встановлення надбавки за вислугу років?

(м. Харків)

 Згідно з п. 1 Порядку виплати надбавки за ви­слугу років лікарям і фахівцям з базовою та не­повною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я, затвер­дженого постановою від 29.12.2009 р. № 1418 (далі — Порядок № 1418), його дія поширюється на лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, умови оплати праці яких ви­значаються відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних І комунальних закладів охорони здоров'я, крім посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Згідно з Переліком типів позашкільних навчаль­них закладів, затвердженим постановою КМУ від 06.05.2001 р. № 433, дитячо-юнацькі спортивні школи, у тому числі комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи, належать до позашкільних на­вчальних закладів.

При обчисленні заробітної плати працівників сфери охорони здоров'я незалежно від підпо­рядкування застосовуються Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджені на­казом Мінпраці та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови №308/519). Це передбачено п. 1.1 Умов № 308/519.

Оскільки оплата праці медичних працівників навчальних закладів та установ освіти здійсню­ється відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, то такі працівники мають право на надбавку за вислугу років. Це підтверджуєть­ся і роз'ясненнями Міносвіти, наведеними в листі від 19.02.2010р. № 1/9-98.

Крім того, згідно з постановою «Про внесен­ня змін до пункту 4 Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою держав­них та комунальних закладів охорони здоров'я» від 20.01.2010 р. № 47 до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, уключається час роботи в будь-яких державних і комунальних установах, закладах та організа­ціях незалежно від підпорядкування на посадах, зазначених у л. З Порядку № 1418, за умови, що оплата праці таких працівників здійсню­ється згідно з умовами оплати праці медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

Відповідно до п. З Порядку N9 1418 надбавка за вислугу років виплачується, зокрема, лікарям усіх лікарських спеціальностей.

Виходячи із зазначеного лікар вищої категорії комплексної дитячо-юнацької спортивної школи має право на встановлення надбавки за вислугу років. При цьому до стажу для встановлення над­бавки за вислуги років зараховується час роботи в будь-яких державних і комунальних установах, закладах та організаціях незалежно від підпорядку­вання (у тому числі в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі) на посадах, зазначених у п. З Порядку № 1418.

Анжела  КУПЛИВАНЧУК, головний спеціаліст Департаменту економіки, фінансів та бухгалтерської звітності Міністерства охорони здоров'я України

Чи включається до стажу для встановлення надбавки за вислугу років лікарям та фахів­цям з базовою та неповною вищою освітою ро­бота на посаді медичного працівника військової частини? 

Постановою від 29.12.2009 р. № 1418 медичним працівникам установлено надбавку за вислугу років та затверджено Порядок виплати надбавки за вислу­гу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я (далі — Порядок).

Згідно з п. 1 Порядку його дія поширюється на лі­карів і фахівців з базовою та неповною вищою ме­дичною освітою, умови оплати праці яких визнача­ються відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я, крім посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Надбавка за вислугу років виплачується (п. З Порядку):

    керівникам закладів охорони здоров'я та їх заступникам з числа лікарів;    заступникам головного лікаря з медсестринства;

    керівникам структурних підрозділів з числа лікарів;

лікарям усіх лікарських спеціальностей;

   професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я;

    головним медичним сестрам;

  фахівцям з базовою та неповною вищою ме­дичною освітою всіх спеціальностей.

До стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, уключаються (п. 4 По­рядку):

    час роботи в державних та комунальних за­кладах охорони здоров'я України, СРСР та союз­них республік СРСР на посадах лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, визначених у п. З цього Порядку,

    час відпустки для догляду за дитиною до до­сягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визна­ченою в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку, або коли дитина хвора на цукровий діабет І типу (інсулінозалежна) — не більше ніж до досягнення нею 16-річного віку;

    час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після направлення на підвищення кваліфікації працював на посадах лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, визначених у п. 3цього Порядку, у державних та комунальних закладах охорони здоров'я;

    час навчання в клінічній ординатурі;

    час строкової військової служби, якщо пра­цівник до призову на військову службу працював на посадах лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, визначених у п. З цього Порядку, у державних та комунальних закладах охорони здоров'я і протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду до постійного місця проживання) був прийнятий на роботу на одну із зазначених посад у державному або комунальному закладі охорони здоров'я;

—час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплачуваного вимушено­го прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу).

Крім того, згідно з постановою «Про внесення змін до пункту 4 Порядку виплати надбавки за ви­слугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я» від 20.01.2010 р. № 47 (далі — постанова № 47) п. 4 Порядку доповнено новим абзацом, згідно з яким до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за ви­слугу років, включається час роботи в будь-яких державних та комунальних установах, закладах і організаціях незалежно від підпорядкування на посадах, зазначених у п. З Порядку, за умо­ви, що оплата праці таких працівників здійсню­ється згідно з умовами оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я.

Таким чином, до стажу для встановлення над­бавки за вислуги років зараховується час роботи в будь-яких державних та комунальних установах, закладах і організаціях незалежно від підпоряд­кованості. Згідно зі ст. 15 Закону України «Про Збройні Сили України» від 06.12.91 р. № 1934-ХІІ фінансування Збройних Сил України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

При цьому час роботи в цих закладах зарахову­ється до стажу для виплати надбавки при виконанні таких умов:

1) робота здійснювалася на посадах, зазна­чених у п. З Порядку

Це означає, що час роботи в будь-яких державних та комунальних установах зараховуватиметься до стажу, якщо медичні пра­цівники в цих установах обіймали посади, зазначені в л. З Порядку,

2)  оплата праці здійснювалася згідно з умова­ми оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я. За­значимо, що умови оплати медичних працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту Збройних Сил України затверджено нака­зом Міноборони України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту Збройних Сил Украї­ни» від 28.02.2006р. № 125 на виконання постанов КМУ«Про оплату праці працівників на підставі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 та «Про внесення змін та визнання такими, що втра­тили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 22.08.2005 р. № 790, що відповідає умо­вам оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я.

 Виходячи з викладеного період роботи у вій­ськовій частині на посадах, зазначених у п. З По­рядку, включається до стажу для встановлення надбавки за вислугу років

( Документом, який підтверджує стан військової служби є військовий квиток

З ЯКОЇ ДАТИ ДІЄ ПОСТАНОВА КМУ ВІД 20.01.2010 р. № 47

Постановою КМУ від 20.01.2010 р. №47 було внесено зміни щодо обчислення ста­жу для встановлення надбавки за вислугу років. З якої дати застосовувати цю постанову? На­приклад, якщо в школі працює медична сестра, з якої дати їй має бути встановлено надбавку — з 1 січня чи 1 лютого 2010 року?

Постановою КМУ «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фа­хівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я» від 29.12.2009 р. № 1418 медичним пра­цівникам установлено надбавку за вислугу років.

Згідно з п. 1 Порядку його дія поширюється на лі­карів і фахівців з базовою та неповною вищою ме­дичною освітою, умови оплати праці яких визнача­ються відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я, крім посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Оскільки оплата праці медичних працівників на­вчальних закладів та установ освіти здійснюється згідно з Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту на­селення, затвердженими наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519, то надбавку за вислу­гу років мало бути встановлено таким працівникам з 1 січня 2010 року.

Таким чином, згідно з первинною редакцією п. 4 Порядку для виплати надбавки зараховувався стаж роботи тільки в закладах охорони здоров'я. Тому постановою № 47 п. 4 Порядку доповнено новим абзацом, згідно з яким до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років,уключається час роботи в будь-яких державних та комунальних установах, закладах і організаціях незалежно від підпорядкування на посадах, за­значених у п. З Порядку, за умови, що оплата пра­ці таких працівників здійснюється згідно з умова­ми оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я.

Постанова № 47 набрала чинності 27.01.2010 р. Порядок установлення надбавки у зв'язку з набут­тям чинності постановою № 47 має бути таким.

Якщо на 1 січня 2010 року медичний працівник навчального закладу мав стаж роботи в закладі охорони здоров'я. У цьому випадку йому мала бути встановлена надбавка з 1 січня 2010 року виходячи з цього стажу. З набуттям чинності по­становою № 47 до стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки, необхідно включити періоди роботи в будь-яких державних та комуналь­них установах, закладах і організаціях незалежно від підпорядкування на посадах, зазначених у п. З Порядку, за умови, що оплата праці таких праців­ників здійснювалася згідно з умовами оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я, тобто і період роботи в навчальному закладі. У зв'язку з цим необхідно переглянути відсоток надбавки з 1 лютого 2010, а також зробити перерахунок з 1 січня 2010 року.

Якщо на 1 січня 2010 року медичний працівник навчального закладу не мав відповідного стажу для встановлення надбавки за вислугу років. З набуттям чинності постановою № 47 до стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки, необхідно було включити період роботи в навчаль­ному закладі, виходячи з якого встановити надбавку за вислугу років з 1 лютого 2010 року, коли фактично у працівника виникло право на таку надбавку, а та­кож зробити перерахунок з 1 січня 2010 року.

 НАДБАВКА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ  НА ПЕРІОД ТИМЧАСОВОГО ЗАМІЩЕННЯ

Завідувач відділення тимчасово заміщає відсутнього працівника (лікаря-терапевта) на період хвороби. Як у цьому випадку виплачувати надбавку за вислугу років?

Постановою КМУ «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фа­хівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я» від 29.12.2009 р. № 1418 медичним пра­цівникам установлено надбавку за вислугу років.

Згідно з п. З Порядку виплати надбавки надбавка за вислугу років виплачується:

     керівникам закладів охорони здоров'я та їх заступникам з числа лікарів;

    заступникам головного лікаря з медсестринства;

    керівникам структурних підрозділів з числа лікарів;

     лікарям усіх лікарських спеціальностей;

    професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я;

    головним медичним сестрам;

    фахівцям з базовою та неповною вищою ме­дичною освітою всіх спеціальностей.

Згідно з п. 8 Порядку виплати надбавки в разі, коли працівник тимчасово заміщає відсутнього працівника, надбавка за вислугу років обчислю­ється виходячи з посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).Оплата праці медичних працівників здійснюється згідно з Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту на­селення, затвердженими спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519).

Згідно з п.п. 3.1.1 Умов № 308/519 професіо­налам, фахівцям, технічним службовцям та робіт­никам, які виконують у тій самій установі разом зі своєю основною роботою додаткову роботу за ін­шою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, здійснюється доплата за сумі­щення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі до 50 % посадового окладу за основною посадою.

Конкретний розмір цих доплат установлюється керівником закладу, установи залежно від кваліфі­кації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт. Працівник за виконання робіт за посадою, що суміщається, отримує тільки доплату до основного окладу.Згідно з п.п. 3.1.4 Умов № 308/519 така до­плата не встановлюється керівникам закладів, їх заступникам, керівникам структурних підроз­ділів та їх заступникам (за винятком завідувачів відділень соціальної допомоги та їх заступників, завідувачів фельдшерсько-акушерських пунктів та аптечних кіосків).

Таким чином, завідувач відділення, якщо він не завідувач відділення соціальної допомоги та фельдшерсько-акушерського пункту, права на вста­новлення зазначеної доплати не має.

Якщо завідувач відділення у зв'язку з виробни­чою необхідністю виконує обов'язки тимчасово відсутнього лікаря з відробітком робочого часу (наприклад, чергує у вечірній або нічний час), надбавка за вислугу років нараховується згідно з п. 7 Порядку за фактично відпрацьований час ( за основною посадою виходячи з окладу завідувача ) та за фактично відпрацьований час за відсутнього лікаря виходячи з посадового окладу лікаря без урахування підвищення за завідування

 

Чи зараховується до стажу для виплати  </font><//font>надбавки за вислугу років медичної сестри період роботи фельдшером у лікарні в Республіки  Казахстан у період з 1996 року по 2000 рік?

Відповідно до Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1418 (далі — Порядок > 1418), надбавка за вислугу років установлюється лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я залежно від стажу роботи таких розмірах:

     понад 3 роки 10 % до посадового окладу;

     понад 10 років 20 % до посадового окладу;

     понад 20 років — ЗО % до посадового окладу. До стажу роботи, що дає право на встановлення дбавки за вислугу років, включається зокрема, с роботи в державних та комунальних закладах охорони здоров'я України, СРСР і союзних республік СРСР на посадах лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою. Питання зарахування стажу роботи на вказаних садах у країнах, у тому числі колишніх союзних республік СРСР у період після отримання ними статусу незалежних держав, Порядком № 1418 визначено.

Разом з тим з метою врегулювання цього питання Міністерство охорони здоров'я ініціювало внесення н до Порядку № 1418 у частині зарахування часу 5оти за межами України на посадах, визначених Порядку № 1418, якщо міжнародними угодами (договорами) передбачено зарахування роботи до ста-необхідного для призначення трудових пенсій. До внесення вказаних змін підстав зараховувати медичній сестрі час роботи на посаді фельдшера лікарні в Республіці Казахстан у період з 1996 ро­ку по 2000 рік до стажу для виплати надбавки за ви­слугу років немає.

Чи має право на виплату надбавки за вислу­гу років медичний статистик, який не має медичної освіти, а має вищу економічну освіту і працює на посаді медичного статистика понад 14 років?

 

Відповідно до п. З Порядку № 1418 надбавка за вислугу років виплачується керівникам закладів охорони здоров'я та їх заступникам з числа лікарів, заступникам головного лікаря з медсестринства, керівникам структурних підрозділів з числа лікарів, лікарям усіх лікарських спеціальностей, професіо­налам з вищою немедичною освітою, що допу­щені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я, головним медичним сестрам, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей.

Відповідно до Переліку вищих і середніх спе­ціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю, затвердженого нака­зом Міністерства охорони здоров'я від 25.12.92р. № 195, фахівець з вищою економічною, економіко-статистичною, інженерно-економічною і статистич­ною освітою може обіймати в закладах охорони здоров'я посаду медичного статистика.

Тобто в зазначеному випадку медичний ста­тистик, який не має медичної освіти, а має вищу економічну освіту і працює на посаді медичного статистика понад 14 років, має право на встанов­лення надбавки за вислугу років як професіонал з вищою немедичною освітою, що допущений до медичної діяльності в закладі охорони здоров'я та зарахування часу роботи на вказаній посаді до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років.

 

 

ФСС ТВП ПРО ВИПЛАТУ НАДБАВКИ    МЕДПРАЦІВНИКАМ САНАТОРІЇВ-         ПРОФІЛАКТОРІЇВ

 

    Фонд соціального страхування з тимчасової втрати      працездатності в листі-роз'ясненні від 30.01.2010 р.    № 01-16-176 зазначив, що на лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, які працюють   у санаторіях-профілакторіях, що частково фінансуються  за рахунок коштів цього Фонду, поширюється дія Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям  з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров 'я, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1418.

 

 

 

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

23.09.21
Стартував перший медсестринський форум
21.09.21
ГАРЯЧА ЛІНІЯ ПРОФСПІЛКИ
усі новини

Календар подій

Попередні September - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
01
02
03
0405
06
07
08
09
10
1112
13
14
15
16171819
20
21
22
23
242526
27282930 

Фотодокументи