Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Про затвердження Порядку проведення соціального діалогу в галузі охорони здоров'я

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

19.09.2007  № 562

Про затвердження "Порядку проведення соціального діалогу в галузі охорони здоров'я"

На виконання Плану заходів щодо розвитку соціального діалогу в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.06 р. № 445-р "Про затвердження плану заходів щодо розвитку соціального діалогу в Україні"  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити і погодити з ЦК профспілкою працівників охорони здоров'я України "Порядок проведення соціального діалогу в галузі охорони здоров'я" (далі - Порядок), що додається.

2. Першим заступникам Міністра і заступникам Міністра охорони здоров'я України забезпечити організацію виконання зазначеного Порядку.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, урядових органів державного управління у складі МОЗ України забезпечити виконання Порядку та подання раз на півроку до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, до Відділу інформаційно-аналітичного забезпечення, зв'язків з Верховною Радою України та громадськістю інформації про хід його реалізації.

4. Начальнику Відділу інформаційно-аналітичного забезпечення, зв'язків з Верховною Радою України та громадськістю Лихотопу Р.Й. забезпечити узагальнення наданої інформації та її подання до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, до Міністерства праці та соціальної політики України.

5. Контроль за виконанням наказу покладаю на Заступника Міністра охорони здоров'я України у зв'язках з Верховною Радою України та іншими органами державної влади В.П. Івасюка.

Міністр
ПОГОЖЕНО
Голова ЦК профспілки
працівників охорони
здоров'я України
Т.Л. Казаріна

Ю.О.Гайдаєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
19.09.2007  № 562


ПОРЯДОК

проведення соціального діалогу в галузі охорони здоров'я

I. Загальні положення

1.1. Соціальний діалог в галузі охорони здоров'я - це процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень між сторонами колективних трудових відносин в галузі охорони здоров'я, з питань формування та реалізації державної соціально-економічної політики та регулювання соціально-трудових відносин.

1.2. Мета соціального діалогу в галузі охорони

Метою соціального діалогу є досягнення соціальної злагоди між Сторонами соціального діалогу в галузі охорони шляхом забезпечення балансу соціально-трудових інтересів працівників галузі і держави, запобігання конфліктам і розв'язання суперечностей для створення необхідних умов функціонування та економічного розвитку підприємств, закладів, установ та організацій охорони здоров'я всіх форм власності, забезпечення соціальних гарантій і пільг для працівників охорони здоров'я та підвищення життєвого рівня медичних працівників в цілому.

1.3. Здійснення соціального діалогу в галузі охорони

Соціальний діалог здійснюється Сторонами соціального партнерства за їх домовленістю на дво- чи тристоронній основі безпосередньо та, при необхідності, через створені ними органами соціального партнерства на принципах законності; репрезентативності й повноважності Сторін та їх представників; незалежності та рівноправності Сторін; конструктивності та взаємодії; добровільності і прийняття реальних зобов'язань; взаємної поваги та пошуку компромісних рішень; обов'язковості розгляду пропозицій Сторін; пріоритету узгоджувальних процедур; відкритості та гласності; обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей; відповідальності за виконання прийнятих зобов'язань.

1.4. Рівні соціального діалогу в галузі охорони здоров'я

Соціальний діалог в галузі охорони здоров'я здійснюється на галузевому, територіальному та локальному (виробничому - заклади, установи, організації, підприємства) рівнях на двосторонній чи тристоронній основі.

Сторонами соціального діалогу є:

- на галузевому рівні:

- профспілкова сторона, суб'єктом якої є Профспілка працівників охорони здоров'я України;

- сторона органів виконавчої влади, суб'єктом якої є центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я - Міністерство охорони здоров'я України (далі МОЗ України);

- на територіальному (регіональному) рівні:

- профспілкова сторона, суб'єктом якої є територіальні організації Профспілки працівників охорони здоров'я України;

- сторона органів виконавчої влади, суб'єктом якої є структурні підрозділи МОЗ України - управління охорони здоров'я обласних та місцевих державних адміністрацій;

- на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці стороною соціального діалогу можуть бути органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством;

- на локальному (виробничому) рівні: - сторони колективних договорів:

- сторона працівників, суб'єктами якої є первинні профспілкові організації працівників закладів галузі охорони здоров'я України;

- сторона власників, суб'єктами якої є роботодавці - керівники закладів, установ, організацій галузі охорони здоров'я України;

1.5. Ради соціального діалогу

На галузевому та територіальному (регіональному) рівнях Сторони соціального діалогу можуть утворювати постійно діючі органи - галузеву або територіальну (регіональну) комісію, робочу групу (комітети, тощо) соціального діалогу, до складу яких входять на паритетних засадах представники кожної зі Сторін соціального діалогу.

Ініціатором утворення таких комісій (робочих груп, комітетів) може бути будь-яка Сторона соціального діалогу.

Положення про галузеву, територіальну або регіональну комісію (робочу групу, комітети) соціального діалогу та їх кількісний склад затверджується спільним рішенням Сторін соціального діалогу відповідного рівня.

Сторони соціального діалогу в галузі охорони здоров'я у разі потреби можуть створювати, крім зазначених органів, інші постійні та (або тимчасові органи) дорадчі, консультативні, узгоджувальні, посередницькі, арбітражні тощо для розгляду і підготовки пропозицій з окремих соціально-трудових відносин.

Повноваження та організація роботи органів соціального діалогу регулюються чинним законодавством України, відповідними Статутами та Положеннями, а також регламентами, що затверджуються цими органами.

Рішення, прийняті органами соціального діалогу в межах їх повноважень є обов'язковими для розгляду МОЗ України, місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, роботодавцями, а також Профспілкою працівників охорони здоров'я України та її організаціями відповідного рівня.

Органи соціального діалогу в галузі охорони здоров'я інформують громадськість про свою діяльність та прийняті рішення.

1.6. Форми здійснення соціального діалогу

Соціальний діалог здійснюється між сторонами соціального діалогу відповідного рівня у формах: обміну інформацією; консультацій; узгоджувальних процедур; колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод.

Обмін інформацією здійснюється з метою з'ясування позицій, досягнення домовленостей, пошуку компромісу і прийняття спільних рішень щодо соціально-економічних і трудових питань.

Порядок обміну інформацією визначається сторонами. Жодна із сторін не може відмовити в наданні інформації, крім випадків, якщо така інформація відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом.

Консультації проводяться за пропозицією сторони соціального діалогу з метою визначення та зближення позицій сторін при прийнятті ними рішень, що належать до їх компетенції.

Сторона-ініціатор направляє іншим сторонам письмову пропозицію із зазначенням предмета консультації та терміну її проведення. Сторони, які одержали таку пропозицію, зобов'язані взяти участь у консультації, спільно погодити порядок і строки її проведення та визначити склад учасників.

Узгоджувальні процедури здійснюються з метою врахування позицій сторін, вироблення компромісних узгоджених рішень під час розроблення проектів законодавчих та нормативно-правових актів.

Порядок проведення узгоджувальних процедур визначається органами соціального діалогу відповідного рівня.

Недосягнення компромісу між сторонами за результатами узгоджувальних процедур не може бути підставою для перешкоджання роботі органів соціального діалогу.

Колективні переговори проводяться з метою укладення колективних договорів і угод.

За результатами колективних переговорів укладаються: на галузевому рівні - Галузева угода; на територіальному (регіональному) рівні - територіальні (регіональні) угоди; на локальному (виробничому) рівні - колективні договори.

Колективні договори і угоди після їх укладення є обов'язковими для виконання суб'єктами сторін соціального діалогу, які їх уклали.

Норми Галузевої угоди діють безпосередньо і є обов'язковими для застосування під час укладання колективних договорів у закладах, установах та організаціях галузі охорони здоров'я.

II. Розгляд Сторонами проектів нормативно-правових актів

2.1. Розробник проектів економічних, соціальних, трудових та інших нормативно-правових та локальних актів (далі - акт) в галузі охорони здоров'я забезпечує представнику Сторони Профспілки працівників охорони здоров'я України, її організацій, які беруть участь в діалозі:

- ознайомлення з проектом акта;

- розгляд пропозицій та зауважень до нього;

- включення до складу робочої групи з розроблення проекту акта (у разі її створення).

2.2. Проект акта із зазначенням строку подання пропозицій і зауважень розробник надсилає до Профспілки працівників охорони здоров'я України (на паперовому та електронному носії інформації чи електронною поштою).

2.3. У разі коли розробник надсилає проект акта соціального діалогу ЦК профспілки працівників охорони здоров'я, зазначений проект розглядається у десятиденний строк з моменту отримання або у виняткових випадках за домовленістю сторін у більш стислий термін.

2.4. Розробник проекту акта розглядає пропозиції та зауваження і за наявності істотних розбіжностей проводить із Стороною Профспілки працівників охорони здоров'я додаткові консультації з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.

У разі подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта з розбіжностями до нього додається протокол розбіжностей.

2.5. У разі створення робочого органу з розроблення проекту акта (авторського колективу, робочої групи, ради, тощо) розробник інформує Сторону Профспілки працівників охорони здоров'я про суть проекту з обґрунтуванням доцільності його прийняття та строків підготовки.

Сторона ЦК профспілки працівників охорони здоров'я надає розробникові пропозиції стосовно кандидатур до складу робочого органу.

Про прийняте рішення розробник інформує Сторону Профспілки працівників охорони здоров'я щодо затвердження кандидатур до складу робочого органу.

III. Заключні положення

3.1. Контроль за виконанням спільних домовленостей

Порядок здійснення контролю за дотриманням спільних домовленостей (протоколів за результатами спільних консультацій, переговорів, спільних рішень тощо) визначається Сторонами соціального діалогу в галузі охорони здоров'я, якщо інше не передбачено законодавством.

Начальник Відділу
інформаційно-аналітичного
забезпечення, зв'язків
з Верховною Радою України
та громадськістю

Р.Й.Лихотоп

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

31.01.23
Вийшов січневимй номер газети "Інформайійний бюлетеню "За медичні права"
13.01.23
Опубліковано постанову про Програму медичних гарантій на 2023 р.
усі новини

Календар подій

Попередні February - 2023 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 01020304
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Фотодокументи