Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Положення про Раду ветеранів

Положення про Раду ветеранів праці Львівської обласної організації професійної спілки працівників охорони здоров’я України

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1 Рада ветеранів праці Львівської обласної організації професійної спілки працівників охорони здоров’я України ( надалі Рада ветеранів ) є структурним підрозділом Львівської обласної організації професійної спілки працівників охорони здоров’я України і формується, як добровільне громадське об’єднання ветеранів праці спілчан проф­спілки працівників охорони здоров’я області без права юридичної особи.

1.2 Рада ветеранів об’єднує працівників закладів охорони здоров’я Львівської області, які пропрацювали в охороні здоров’я та проф­спілках не менше 20 років, та пенсіо­нерів, які ще продовжують працювати, на засадах спільності їх соціальних, трудових, духовних та культурних інтересів.

1.3 Діяльність Ради ветеранів будується на принципах добровільності її членів, самоуправління та дотримання законності у відповідності до чинного законодавства України та Статуту професійної спілки працівників охорони здоров’я України.

1.4. Рада ветеранів у своїй діяльності керується рішеннями виборних органів, конференцій Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України, цим положенням і діє відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Рада підзвітна у своїй діяльності Президії Львівської обласної організації професійної спілки працівників охорони здоров’я України.

2 МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РАДИ ВЕТЕРАНІВ

2. Рада створюється з метою:

2.1.Впровадження та реалізації у пер­винних профспілкових організаціях закладів охорони здоров’я роботи з наставництва молодих спеціалістів, ефективного захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів ветеранів праці, їх достойного життя та соціального положення у сус­пільстві.

 2.2 Створення умов для розвитку і розширення громадської діяльності всіх категорій ветеранів і пенсіонерів, активної участі в морально-етичному, трудовому і патріотичному вихованні, розширення форм і методів наставництва молодих спеціалістів в інтересах реалізації молодіжної політики в закладах охорони здоров’я м. Львова та області.

2.3 Підвищення ролі і значення організації ветеранів, Ради ветеранів, кожного ветерана та наставника в житті колективів закладів охорони здоров’я.

 2.4 Підтримки у ветеранів-медиків, які знаходяться на заслуженому відпочинку, почуття причетності до життя лікарні, співпереживання з успіхами та проблемами колективу.

3 ЗАВДАННЯ РАДИ ВЕТЕРАНІВ

3.1 Сприяння створенню в первинних профспілкових організаціях закладів охорони здоров’я Рад ветеранів та координація їхньої діяльності щодо захисту трудових, соціально-економічних і духовних прав та інтересів працюючих ветеранів праці, пенсіонерів.

3.2. Організація наставництва молодих спеціалістів, передача їм та закріплення кращих традицій, використання життєвого досвіду ветеранів праці, забезпечення різними методами ефективної виховної роботи молодих працівників, організація цілеспрямованої патріотичної роботи, фор­му­вання у молоді на цій основі професій­ності, якості надання медичної допомоги, любові до пацієнтів та до Батьківщини.

 3.3 Поширення передачі досвіду роботи молодим спеціалістам

3.4 Сприяння до залучення ветеранів до організації культурно-масової роботи.

3.5. Забезпечення матеріальної підтримки і допомоги ветеранам в складні періоди їх життя (хвороби, нещасні випадки, стихійні лиха).

3.6. Вшанування ветеранів у святкові дні, ювілейні дні народження, пам’ятні події.

3.7. Написання і публікації у газеті “За медичні права” спогадів про трудовий шлях окремих ветеранів.

3.8. Разом з Львівським національним медичним університетом створення історії Львівської медицини.

3.9. Забезпечення правових консультацій та психологічної допомоги ветеранам.

4 ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ РАДИ ВЕТЕРАНІВ

Рада ветеранів має право:

4.1. Рекомендувати своїх представників для участі в роботі громадських організацій, конференцій та інших громадських заходів.

4.2. Співпрацювати з молодіжною радою Львівської обласної організації професійної спілки працівників охорони здоров’я, переда­вати їм свій досвід роботи та організовувати різні заходи

4.3. Розповсюджувати інформацію про свою діяльність через засоби масової ін­формації, зокрема, через газету Львівської обласної організації професійної спілки працівників охорони здоров’я України «За медичні права».

4.4. Подавати подання до керівників закладів охорони здоров’я на нагородження кращих ветеранів праці та профспілок до урочистих свят, ювілейних дат.

5 ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ РАДИ ВЕ­ТЕРАНІВ

5.1 Відстоювати соціальні та економічні права ветеранів праці та пенсіонерів, до­магатись покращення їх матеріального стану, житлових умов, медичного, культур­ного та інших видів обслуговування з метою підтримки достойного життя ветеранів та пенсіонерів.

5.2 Сприяти залученню ветеранів праці до трудового, естетичного та морального ви­ховання, наставницької діяльності молодих працівників, передачі їм кращих традицій та життєвої мудрості.

5.3. Брати активну участь у роботі мо­лодіжної ради, передаючи молоді свій досвід роботи.

6. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РАДИ ВЕТЕРАНІВ.

6.1. Членство організації ветеранів

6.1.1. Членами Ради ветеранів можуть бути медичні працівники, ветерани праці, вете­рани профспілкового руху працівників охо­рони здоров’я України та пенсіонери, які працюють в закладах охорони здоров’я Львівської області, які визнають мету та завдання ветеранського руху.

6.1.2. Прийом в члени Ради здійснюється на загальних зборах членів первинної організації Ради ветеранів на підставі заяви.

 6.1.3. Члени Ради можуть вийти із неї за власним бажанням (особистої заяви) або можуть бути виключені за порушення Положення про Раду ветеранів ЛООП ПОЗУ.

6.1.4. Рішення про вихід або виключення з організації ветеранів приймається прямим відкритим голосуванням на загальних зборах Ради ветеранів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини присутніх на зборах. Збори вважаються легітимними, якщо на них присутні 2/3 членів Ради.

6.2 Права членів Ради ветеранів

6.2.1 Члени Ради ветеранів мають право користуватись підтримкою Ради із захисту прав, свобод та інтересів, взаємодії Львівської обласної організації професійної спілки працівників охорони здоров’я України та іншими громадськими організаціями.

6.2.2 Обиратись та бути обраними в керівні органи організації усіх рівнів.

6.2.3 Приймати участь в обговоренні питань роботи організації.

6.2.4 Приймати участь в реалізації мети та завдань організації, виконувати доручення ради ветеранів, сприяти підвищенню авто­ритету організації серед працівників закладів охорони здоров’я Львова та області.

6.2.6 Добровільного виходу з Ради шляхом подачі заяви в раду ветеранів. Рішення про вихід із організації приймається на засіданні ради більшістю голосів.

6.3 Обов’язки членів Ради ветеранів:

6.3.1 Член Ради ветеранів зобов’язаний виконувати основні вимоги Положення про Раду ветеранів Львівської обласної організації професійної спілки працівників охорони здоров’я України.

6.3.2 Забезпечувати взаємовиручку, захист своїх колег-ветеранів.

6.3.3 Всебічно приймати участь у виховній роботі серед молодих працівників в закладах охорони здоров’я, приділяючи першочергову увагу наставництву, моральному вихованню дотримання етики та деонтології медичного працівника.

6.3.4. Діяльністю Ради керує Голова, який обирається зі складу членів Ради прямим від­критим голосуванням. Рішення про обрання Голови Ради приймається більшістю голосів. Голова Ради обирається на термін повно­важень виборних органів Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я.

6.3.5. Для забезпечення ефективної роботи та діяльності Ради ветеранів за про­позицією її голови Рада обирає зі свого складу заступника Голови Ради, визначає його функціональні обов’язки та повнова­ження. Строк повноважень заступника Голови Ради закінчується одночасно із закінченням повноважень Голови Ради.

6.3.6. Голова Ради (в разі його відсутності – заступник голови Ради за дорученням голови)

– забезпечує підготовку засідань Ради і головує на них;

– представляє Раду у виборних органах ЛООП ПОЗУ, її членських організаціях з правом дорадчого голосу;

– вносить пропозиції на розгляд Президії Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України щодо роботи з ветеранами та наставниками;

– здійснює інші представницькі функції, тобто представляє Раду ветеранів в інших профспілкових організаціях, в органах місцевого самоврядування та інших гро­мадських організаціях;

6.3.7. Питання щодо дострокового пере­обрання Голови Ради, заступника Голови, у зв’язку з невиконанням поставлених перед ними завдань може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як 1/3 членів Ради.

6.3.8. Рішення про скликання засідання Ради ветеранів прий­має голова Ради, повідомивши про це її членів за 5 днів до її засідання

6.3.9 Рада здійснює свою діяльність на засадах даного Положення.

7. СТРУКТУРА РАДИ ВЕТЕРАНІВ

7.1. Рада ветеранів включає в себе ради ветеранів, створені при первинних профспіл­кових організаціях закладів охорони здоров’я Львова та області.

7.2. Вищим органом Ради ветеранів є загальні збори ради ветеранів праці та пенсіонерів, які ще працюють в зак­ладах охорони здоров’я.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ ВЕТЕРАНІВ

8.1 Рада веде персональний облік ветеранів праці медиків та працюючих в закладах охорони здоров’я пенсіонерів, організовує їх безпосередню участь у громадському житті медичного закладу.

8.2 Затверджує план роботи Ради.

8.3 Проявляє турботу про ветеранів та пенсіонерів, приділяючи особливу увагу одиноким та інвалідам.

8.4 Сприяє залученню ветеранів та пенсіонерів до участі у громадських заходах, які проводяться Львівською міською та Львівською обласною організаціями про­фесійної спілки працівників охорони здоров’я України.

8.5 Встановлює зв’язки з районними, міськими та обласною організаціями Чер­воного хреста з метою надання підтримки оди­ноким ветеранам-медикам та пенсіо­нерам.

8.6 Регулярно інформує членів первинної організації та вищестоящих організацій ветеранів про свою діяльність.

9. ГОЛОВА РАДИ ВЕТЕРАНІВ

9.1 Здійснює загальне керівництво Радою ветеранів ЛООП ПОЗУ.

9.2 Забезпечує контроль за виконанням Положення Ради ветеранів ЛООП ПОЗУ, планів та прийнятих Радою ветеранів рішень, за діяльністю первинних організацій закладів охорони здоров’я м. Львова та області.

9.3 Скликає засідання Ради ветеранів.

10. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПО­ЛОЖЕННЯ:

10.1 Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситись за рішенням зборів членів Ради ветеранів, Президії ЛООП ПОЗУ.

 

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

19.02.24
Плани Уряду на 2024 р.: фокус на реабілітації, ментальному здоров’ї та медичній інфраструктурі
14.02.24
Мінекономіки: На ринку праці з’явились 42 нові професії
усі новини

Календар подій

Попередні February - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 01020304
05
06
0708
09
1011
1213
14
15161718
19
2122232425
26272829 

Фотодокументи