Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Детальніше

23.12.2021

Увага! Громадське обговорення

На офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України оприлюднено для громадського обговорення Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення надбавки медичним працівникам установ, закладів, організацій галузей бюджетної сфери та підприємств, які фінансуються або дотуються з бюджету".

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення
надбавки медичним працівникам установ, закладів та організацій галузей
бюджетної сфери та підприємств, які фінансуються або дотуються з бюджету»

1.   Мета

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки медичним працівникам установ, закладів та організацій галузей бюджетної сфери та підприємств, які фінансуються або дотуються з бюджету» (далі - проект постанови) розроблено з метою підвищення престижності праці та заробітних плат медичних працівників до конкурентоспроможного рівня. Проект постанови розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання заходів передбачених Указом Президента України 18 червня 2021 року № 261/2021 «Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників» (далі, - Указ Президента).

і; '?й

2.    Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання заходів передбачених Указом Президента України 18 червня(2021 року № 261/2021 «Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності, закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників» (далі - Указ Президента).

Проект постанови дозволить розв’язати низку проблем чинної системи оплати праці працівників бюджетної сфери. Зокрема, передбачено:

підвищення загального рівня заробітної плати медичних працівників з метою наближення його до рівня у приватному секторі й економіці в цілому;

підвищення престижу та мотивації медичних працівників до роботи в шляхом забезпечення справедливої і обґрунтованої диференціації розмірів посадових окладів та міжпосадових співвідношень залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці, вимог освітньо-кваліфікаційного рівня посади;

впровадження єдиних підходів та зміна системи регулювання оплати праці працівників, задачі, функції й повноваження яких є аналогічними із працівниками інших установ, організацій бюджетної сфери, які виконують однакову за складністю та функціональними ознаками роботу.

3.    Основні положення проекту постанови

Проектом постанови пропонується установити на 2022 рік ндд£>авку за престижність праці медичним працівникам у розмірі: лікарям та професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я до 500 відсотків, фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною до 300 відсотків.                                                                                                   - ЦІ;

Розмір надбавки за престижність праці медичним працівника пропонується обчислювати виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки цією постановою, для закладів охорони здоров’я бюджетної сфери.                                                                      , а

Конкретний розмір надбавки за престижність праці медичного працівника у 2022 році установлюється керівником.

Разом з тим, керівники підприємств, установ, закладів та організацій повинні забезпечити розмір надбавки за престижність праці медичного працівника у 2022 році в розмірі який забезпечить отримання працівником заробітної плати лікарям та професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я на рівні не менше 20000,00 гривень та фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною на рівні не менше 13 500,00 гривень.

4.    Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про оплату праці»;

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;

Закон України «Про колективні договори і угоди»;

Указ Президента України 18 червня 2021 року № 261/2021 «Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників».

5.    Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткового фінансування з державного бюджету, оскільки надбавки за престижність праці медичним працівникам виплачуватимуться в межах сум затверджених у програмах державного бюджету відповідно до Закону України Про Державний бюджет України на 2022 рік.

6.    Позиція заінтересованих сторін                                                 «.

Проект постанови не потребує проведення публічних консультацій.

Проект постанови не стосується питань, функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, Уповноваженого із захисту державної мови.                                                                           - -

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.                                                                                                                       ?

Проект постанови потребує погодження з Міністерством соціальної політики України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Спільним представницьким органом, сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Проект постанови потребує проведення правової експертизи у Міністерстві юстиції У країни.                                                                                                     ..;»•? ,g

Підпис: 7. Оцінка відповідностік?

У проекті постанови відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, не містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, не створюють підстав для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська тендерно-правова експертизи не проводилась.

Проект постанови потребує направлення до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів для проведення на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно - правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).

Проект постанови потребує направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

8. Прогноз результатів

Реалізація проекту акта не матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Вплив на інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона

Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону

Пояснення очікуваного впливу

Працівники закладів охорони здоров’я

Позитивний

Реалізація акта дасть змогу Указом підвищити рівень заробітної плати медичних працівників      до      рівня

приватного сектору й економіці в цілому.

Пацієнти       заклад і в

охорони здоров’я

Позитивний

Реалізація акта дасть змогу отримувати            якісніші

медичні послуги

 

Заступник

Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції

_______________ 2021 р.

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від_____________ 2021 р. №           

Київ

Про встановлення надбавки медичним працівникам установ, закладів,
організацій галузей бюджетної сфери та підприємств, які фінансуються або
дотуються з бюджету

З метою підвищення престижності праці медичних працівників установ, закладів, організацій галузей бюджетної сфери та підприємств які фінансуються == або дотуються з бюджету Кабінет Міністрів України постановляє:

1.    Установити на 2022 рік надбавку за престижність праці медичним працівникам установ, закладів, організацій та підприємств у розмірі: лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, до 500 відсотків, фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною до 300 відсотків.

2.    Розмір надбавки за престижність праці медичним працівникам установ, закладів, організацій та підприємств обчислюється виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699).

3.    Конкретний розмір надбавки за престижність праці медичного працівника у 2022 році установлюється керівником відповідної установи, закладу, організації та підприємства.

4.    Керівник установ, закладів, організацій галузей бюджетної сфери, які повністю утримуються за рахунок бюджету, забезпечує виплату надбавки за престижність праці медичного працівника у розмірі який забезпечить отримання лікарем (крім лікарів-інтернів) та професіоналом з вищою немедичною освітою, що допущений до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я нарахованої

заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці на рівні не менше 20 000,00 гривень, фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною на рівні не менше 13 500,00 гривень.

5.    Розмір надбавки за престижність праці медичним працівникам підприємств, які уклали договір про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України та фінансуються або мають право на фінансування за рахунок місцевих бюджетів на підставі пункту 3 частини першої статті 89 або пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, повинен забезпечувати оплату праці у розмірі не нижчому, ніж визначений цим пунктом.

Заробітна плата медичного працівника, за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлюється на рівні, не менше ніж:

1)      у місячному розмірі:

20 000 гривень для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;

13 500 гривень для посад фахівців з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою;

2)      у погодинному розмірі:

120,37 гривень для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я, крім посад лікарів-інтернів;

81,25 гривень для посад фахівців з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою.

Для медичних працівників, які залучені виключно до надання первинної медичної допомоги (лікарів або фахівців з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою, які входить до команди з надання первинної медичної допомоги такого лікаря), цей пункт застосовується у разі, якщо лікаря обрали, не менше ніж 70% пацієнтів, від оптимального обсягу практики первинної медичної допомоги.

У разі встановлення медичному працівнику неповного робочого дня або неповного робочого тижня, а також при невиконанні працівником у повному обсязі встановленої норми тривалості робочого часу, вимога щодо розміру оплати праці передбачена цим пунктом застосовується пропорційно до відпрацьованого часу.

6.    При обчисленні розміру заробітної плати медичного працівника для забезпечення рівня заробітної плати, визначеного пунктами 4 та 5 цієї постанови, не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, премії до святкових і ювілейних дат.

7.    Керівникам установ, закладів, організацій галузей бюджетної сфери та підприємств забезпечити диференціацію заробітної плати працівників у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

8.        Установити, що надбавка за престижність праці медичним працівникам установ, визначена пунктом І цієї постанови не враховуються під час встановлення доплат та надбавок медичним працівникам.

9.        Ця постанова набирає чинності з дня оприлюднення та застосовується з 01 січня 2022 року.

Прем’єр-міністр України                                                       Д. ШМИГАЛЬ

 

 

 

 Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

24.05.22
Акредитація закладів охорони здоров’я не проводиться в період дії воєнного стану
23.05.22
ЕКСПЕРТНА ДУМКА. №5371 зменшує гарантії трудових прав працівників та унеможливлює ефективну профспілкову роботу
усі новини

Календар подій

Попередні December - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 01
02
03
0405
06
07
08
09
101112
1314
15
16
17
18
19
2021
22
23
242526
27
28
29
3031 

Фотодокументи